English A A A A A
Bilde av traktor med sjær som brøyter snø

Veivedlikehold, strøsandkasser og gatelys

Malvik kommune brøyter alle kommunale veger og gater.

Målsetting

Kommunale veger skal være farbare for kjøretøy som er normalt  utstyrt for vinterkjøring. Det må aksepteres at denne målsetningen ikke kan overholdes under vanskelige værforhold.

Brøyting av fortau og gang – og sykkelveger skal være minst så bra at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebane.

Har du konkrete tilbakemeldinger for forbedringer, vil vi høre fra deg!

Hva kan du forvente av oss på vinterstid?

Brøyting

 

Dagtid

Fra klokken 07.00–21.00.
Brøyting igangsettes ved snødybde på 10 centimeter.
Ved kraftig snøfall vil maksimal snødybde kunne bli 15–20 centimeter før vegen er gjennombrøytet.

Natt

Fra klokken 21.00–07.00.
Det legges ikke opp til bedre standard på natten enn om dagen.
Fremkommeligheten kan derfor periodevis bli dårligere på natten enn på dagtid.

 

Tidsfrist for gjennombrøyting

Vegtype

Tidsfrist

Samleveg

Innen klokken 06.00 på hverdager.

Innen klokken 07.00 på lørdager.

Innen klokken 09.00 på søndager og helligdager.

Fortau, gang- og sykkelveger

En time etter frist for gjennombrøyting kjørebane.

Adkomstveger

Brøytes etter gjennombrøyting av samlevegene.

Strøing

Dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede biler å komme opp bakker og lignende skal det strøs.
Friksjonskoeffisienten < 0,25 – en bil med hastigheten 60 km/t vil kunne stanse på omtrent 60 meter.

Strøing utføres som punktstrøing i vanskelige stigninger, kurver og mot vegkryss.
Fortau/gangbane/skoleveg skal strøs minst så godt at fotgjenger ikke velger å gå i kjørebane.

FDV kommunalteknikk setter stor pris på at det blir gitt beskjed om tomme kasser, da det er omlag 250 stykker plassert rundt om i Malvik kommune.

Du kan varsle gjennom flere kanaler:
 • Tilbakemeldingsskjema.

 • Teknisk vakttelefon kan også benyttes utenom ordinær åpningstid på mobil 916 13 813. Denne skal ikke benyttes ved behov for oppfylling av strøsandkasser.

 • Servicetorget på telefon 73 97 20 00.

Vi forventer at

 • bruker selv fjerner snø fra brøyting som blir lagt inn i privat avkjørsel
 • bruker ikke legger snø på offentlig veg eller fortau
 • bruker fjerner all vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane eller til hinder for brøytingen og brøyteredskapet
 • bruker flytter kjøretøy som er til hinder for vintervedlikeholdet
 • huseier er ansvarlig for brøyting og strøing av fortau
 • huseier er ansvarlig for å holde overvannskum ved egen eiendom åpen

Har du konkrete tilbakemeldinger for forbedringer, vil vi høre fra deg!

Strøsandkasser

Generell rutine:

 • Plassering av strøsandkasser er etter avtale mellom velforening/private og FDV Kommunalteknikk (gjelder for kommunale veger og for private veger der vi har avtale om brøyting/strøing).
 • Strøsandkasser som er satt ut etter avtale fylles av FDV Kommunalteknikk.
 • Vi hverken setter ut eller bekoster strøsandkasser.
 • Generelt kan man selv lage en kasse (vanntett), eller kjøpe strøsandkassen.
 • Der vi har avtale om vintervedlikehold på private og kommunale veger, tar vi ikke betalt for fylling av strøsandkasser.
 • For veger hvor vi ikke har avtale om vintervedlikehold, kan vi fylle strøsandkasser for 700 kroner + mva per fylling, når vi har anledning i samkjøring med fylling av øvrige kasser. Bestiller må være fakturamottaker.
 • Strøsandkasser blir fylt på høsten når vi tar en runde på dette. Senere eventuelt egne oppsamlings-runder, når det er registrert behov for fylling av flere kasser.