English A A A A A

Bilde av hjort i skogen vinterstid

Vilt defineres i viltloven som alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr. Kommunen skal som lokal viltmyndighet, jobbe for at viltet og viltets leveområder forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.

Aktuelt

Elg med gps-halsband

Ny forskrift om åpning av jakt og minsteareal for hjortevilt i Malvik kommune

Kommunestyret gjorde vedtak om endring av minsteareal for elg og rådyr i Malvik kommunestyre 31. mai 2021. Minstearealet ble 1200 dekar per elg og 400 dekar per rådyr.

Rådyr

Ta hensyn til hjorteviltet som har hatt en tøff vinter

I det siste har kommunen fått meldinger om flere døde elg og rådyr. Det kan virke som at kuldeperioden har tæret på energireservene til hjorteviltet. Ta derfor hensyn til dyrene i vinterferien. Vårknipa ser ut til å være tøff for hjorteviltet i år.

Meld i fra om døde fugler

Mattilsynet ønsker tilbakemelding ved funn av døde eller syke fugler på grunn av fugleinfluensa

Utbrudd av fugleinfluensa i Europa og Norge gjør at Mattilsynet ønsker tilbakemelding om døde eller syke fugler. Spesiell oppmerksomhet rettes mot trekkfugler som snart vil komme tilbake. Fugleinfluensa utgjør en risiko for fugler. Smitterisikoen for mennesker vurderes som svært lav.

Vegetasjonsrydding langs fylkesvegen for å forebygge viltpåkjørsler

Vegetasjonsrydding for å forebygge viltpåkjørsler på fylkesvegen

Malvik Bygdaservice rydder vegetasjon langs fylkesvegen mellom Muruvik og Hommelvikhøgda. Formålet er å forebygge viltpåkjørsler på strekningen. Nye Veier og Malvik kommune finansierer arbeidet.

Hjortevilt i skogen

Ny målsetting for forvaltning av hjortevilt i Malvik kommune i 2020-2024

I forskrift om forvaltning av hjortevilt, som trådte i kraft 15. februar 2012 framgår det av §3 at kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på artene.

Sportegn etter bever

Kartlegging av bever i Malvik kommune

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har kartlagt beverbestanden i Malvik kommune høsten 2019. Nå er rapporten fra kartleggingen klar.

Artikkelbilde_2019 NINA-rappport - elg

Evaluering av bestandsutvikling og avskyting av elg

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har evaluert bestandsutvikling og avskyting av elg i Hjorteviltregione 4. Hjorteviltregion 4 består av Tydal, Selbu, Malvik, Trondheim, Klæbu og Melhus kommune. Rapporten evaluerer også måloppnåelse for kommunale forvaltningsmål for hjorteviltet. Elgbestanden er i rimelig god kondisjon, men slaktevekter og kalveproduksjon viser en negativ utvikling. Undersøkelser viser at det trolig har vært for mye elg i forhold til mattilgangen. Det vises spesielt godt på rogn, osp og selje som er førstevalget for elgen.

Elg med GPS-halsbånd.Foto Rolandsen/NINA

2019 - prøvetaking for skrantesyke i Malvik kommune

Prøvetakingen av eldre dyr av hjort og elg fortsetter

Elg og hjort som er 2 år og eldre skal sjekkes for skrantesyke (CWD). Hjerneprøve og lymfeprøve sendes inn til Veterinærinstituttet. Kjevene til 1.5 år gamle dyr og eldre dyr skal samles inn for aldersanalyse hos Norsk institutt for naturforvaltning (NINA). NINA ønsker at jegerne rapporterer observerte elg som er merket med halsband eller øremerke.

Digitale kart for hjorteviltvald og jaktfelt

Digitale hjorteviltkart

Malvik kommune har digitalisert hjorteviltvald og jaktfelt i kommunen.

Digitale kart som viser hjorteviltvald og jaktfelt er utarbeidet. Formålet er å gi bedre oversikt for både jaktrettshavere, jegere og andre som har interesse av hjorteviltjakta. Kartet viser hvordan hjorteviltjakta er organisert i kommunen.