English A A A A A

Bilde av hjort i skogen vinterstid

Vilt defineres i viltloven som alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr. Kommunen skal som lokal viltmyndighet, jobbe for at viltet og viltets leveområder forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.

Aktuelt

Hjortevilt i skogen

Ny målsetting for forvaltning av hjortevilt i Malvik kommune i 2020-2024

I forskrift om forvaltning av hjortevilt, som trådte i kraft 15. februar 2012 framgår det av §3 at kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på artene.

Sportegn etter bever

Kartlegging av bever i Malvik kommune

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har kartlagt beverbestanden i Malvik kommune høsten 2019. Nå er rapporten fra kartleggingen klar.

Artikkelbilde_2019 NINA-rappport - elg

Evaluering av bestandsutvikling og avskyting av elg

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har evaluert bestandsutvikling og avskyting av elg i Hjorteviltregione 4. Hjorteviltregion 4 består av Tydal, Selbu, Malvik, Trondheim, Klæbu og Melhus kommune. Rapporten evaluerer også måloppnåelse for kommunale forvaltningsmål for hjorteviltet. Elgbestanden er i rimelig god kondisjon, men slaktevekter og kalveproduksjon viser en negativ utvikling. Undersøkelser viser at det trolig har vært for mye elg i forhold til mattilgangen. Det vises spesielt godt på rogn, osp og selje som er førstevalget for elgen.

Elg med GPS-halsbånd.Foto Rolandsen/NINA

2019 - prøvetaking for skrantesyke i Malvik kommune

Prøvetakingen av eldre dyr av hjort og elg fortsetter

Elg og hjort som er 2 år og eldre skal sjekkes for skrantesyke (CWD). Hjerneprøve og lymfeprøve sendes inn til Veterinærinstituttet. Kjevene til 1.5 år gamle dyr og eldre dyr skal samles inn for aldersanalyse hos Norsk institutt for naturforvaltning (NINA). NINA ønsker at jegerne rapporterer observerte elg som er merket med halsband eller øremerke.

Digitale kart for hjorteviltvald og jaktfelt

Digitale hjorteviltkart

Malvik kommune har digitalisert hjorteviltvald og jaktfelt i kommunen.

Digitale kart som viser hjorteviltvald og jaktfelt er utarbeidet. Formålet er å gi bedre oversikt for både jaktrettshavere, jegere og andre som har interesse av hjorteviltjakta. Kartet viser hvordan hjorteviltjakta er organisert i kommunen. 

Møte om elgbeitetaksering

Åpent møte om elgbeitetaksering

Tirsdag 5. februar 2019 arrangerte Trondheim, Klæbu og Malvik kommune åpent møte på Skjetlein videregående skole hvor resultatene fra beitetakseringen i 2018 ble presentert.

Bilde av elg som beiter, nærbilde av beitemark, person i utmark og utmarksområde

Beitetrykket er for høyt - anbefaler å redusere elgtettheten

Samlet sett vurderer Faun naturvforvaltning AS at beitetrykket i Trondheim, Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal er høyt. Furu, rogn, osp og selje er kraftig overbeitet. Beitetrykket i Malvik vurderes til middels høyt, men fortsatt høyere enn anbefalt ut i fra et ønske om bærekraftig beitetrykk. På bakgrunn av dette anbefales det en reduksjon i elgtettheten i samtlige kommuner.

Harepest i Malvik

Harepest (tularemi) funnet i Malvik

Mistanke fra en beboer førte til at Malvik kommune sendte inn en død hare til undersøkelse hos Veterinærinstituttet. Prøvesvaret viste at haren hadde harepest. Den døde haren ble funnet nær Bromsetåsen på Vikhammer i Malvik kommune.

Jegermøte i Malvik 2018

Jegermøte 2018

10.september arrangerte Malvik kommune et jegermøte i forkant av hjorteviltjakta. Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) og Mattilsynet orienterte om registrering av opplysninger og prøvetaking i forhold til skrantesyke.

Hjortevilt i Malvik 2018

2018 Hjortevilt i Malvik

Informasjon om hjorteviltjakta i Malvik kommune 2018.