Vil du bli meddommer?

Malvik kommunestyre skal, innen 1. juli 2016, velge nye meddommere til Sør-Trøndelag tingrett, meddommere/lagrettemedlemmer til Frostating lagmannsrett og meddommere til Sør-Trøndelag jordskifterett.

Med hjemmel i domstollovens § 67 oppfordres med dette kommunens innbyggere til å foreslå kandidater. Om du selv ønsker å være meddommer eller om du kjenner noen som er egnet, kan du fremme forslag innen 28.3.2016, på mail eller pr. post.

Postadresse: Malvik kommune, PB 140, 7550 Hommelvik, e-post: postmottak@malvik.kommune.no

Domstolloven har i §§ 64 - 78 nærmere regler om hvem som er valgbare og om hvem som kan kreve seg fritatt.

Hva er en meddommer?

Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du påregne å bli innkalt to ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lenger.

Rettigheter

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for legitimert tap.

Hvem kan være meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være mellom 21 og 70 år ved valgperiodens start, du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Malvik kommune på valgdagen. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige norskkunnskaper. De som velges skal også være alminnelige hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke straffedømt). Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

Mer informasjon

Du kan lese mer om det å være meddommer på www.domstol.no/lekdommer