English A A A A A

Viktige telefonnummer

 

Barnevernvakta i Trondheim

90287037 

Malvik kommune inngår i et interkommunalt samarbeid når det gjelder barneverntjeneste utover ordinær kontortid, hvor Trondheim kommune er vertskommune. Det betyr at du kan ringe barnevernvakta i Trondheim mellom kl. 15.30 til 08.00 på hverdager og hele døgnet på helge- og helligdager.

Alarmtelefonen for barn og unge

116111

Alarmtelefonen er en gratis landsdekkende telefontjeneste og er et tillegg til eksisterende akuttberedskap for barn og unge. Telefonen er i første rekke for barn og unge som er utsatt for ulike typer vold, overgrep eller omsorgssvikt. Målet er at barn og unge selv skal ringe for å få hjelp, men voksne eller venner som er bekymret for et barn kan også ta kontakt. Når henvendelser til Alarmtelefonen gir grunnlag for bekymring, blir henvendelsen videreformidlet til rett instans i barnets hjemkommune for oppfølging.

Krisesenteret i Trondheim

73523420

Et gratis tilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Telefonen besvares hele døgnet.    

Familievernkontoret i Sør- Trøndelag

73990500

Familievernkontoret utfører mekling etter lov om ekteskap § 26 og lov om barn og foreldre § 51. De tilbyr rådgivning og samtaler der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien. Kontoret har også tilbud om kurs og gruppetilbud ledet av erfarne familieterapeuter.

Konfliktrådet

22032570

Konfliktrådet i Sør- Trøndelag bistår for å løse konflikter enten mellom private parter eller mellom fornærmede og gjerningsperson der en kriminell handling har funnet sted.  De administrerer familievoldsprosjekt, familieråd og opfølgingsteam for unge lovbrytere. Tjenesten er gratis og er et tilbud til alle, uansett alder.

Omsorgsstasjon for barn og unge (OBU)

73805533

OBU er et tilbud til ungdom og familier som ønsker samarbeid og bistand til å løse ulike utfordringer. Målgruppa er ungdom mellom 12-18 år. OBU tilbyr erfarne samtaleterapeuter og rådgivere.

SMISO- Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep- Sør- Trøndelag

73890880/
99571198

SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag) tilbyr hjelp til selvhjelp for å bearbeide traumer, og til å finne veien videre. Senteret er et lavterskeltilbud, og du trenger ingen henvisning for å benytte deres tilbud. Du kan være anonym ved kontakt med senteret. Deres tilbud er gratis og de ansatte og andre brukerne her har taushetsplikt.

Landsdekkende døgnåpen telefon for overgrepsutsatte

80057000

Landsdekkende døgnåpen telefon for overgrepsutsatte.
Gratis grønt nummer fra fasttelefon og Telenor mobil.