English A A A A A

Viktig å følge ordinære rettsprinsipper

Malvik kommune ønsker ingen omkamp, men Malvik kommune er opptatt av at erstatningsutmålingen er basert på fakta for å sikre likebehandling etter loven og riktig erstatning.

Partene er enige om at mobbingen ved Vikhammer ungdomsskole har vært så vesentlig i årsaksbildet at det er naturlig å knytte ansvar til den. Partene er enige om at det er klar, faktisk årsakssammenheng mellom mobbingen og vedkommendes situasjon i dag, og at skadelidte ikke ville hatt de plager hun har i dag om man tenker seg mobbingen ved Vikhammer ungdomsskole borte. Partene er også enige om at det foreligger ansvarsgrunnlag for Malvik kommune.

Malvik kommune ønsker at partene møtes til forhandlinger så snart som mulig. Det er en forutsetning at begge parter bidrar til at saken blir tilstrekkelig belyst. Rammene for dette behandler tingretten i forberedende rettsmøte den 26. februar.

Malvik kommune har tre overordnede mål i saken:

  • Få avsluttet saken så snart det lar seg gjøre.
  • At saken avsluttes ved et riktig oppgjør.
  • At ordinære rettslige prinsipper og fremgangsmåter følges.

Advokat Bjørn Morten Brauti (404 14 412) i Advokatfirmaet Nidaros DA er kommunens kontaktperson i saken.