Illustrasjonsbilde av barn på veg til skolen som holder hender

Vi bygger trygg skoleveg i Dalabakkan

Anleggsarbeidene med det kommunale veg-, vann- og avløpsanlegget i Dalabakkan og tilstøtende veier går nå inn i sluttfasen. De siste arbeidene vil bli satt i gang i uke 34 og ferdigstilt så fort som mulig. I all hovedsak er resterende arbeider kompletteringsarbeider inne på berørte eiendommer. Det må regnes med noe oppstilling i veg i form av maskiner eller biler og vegene kan i korte perioder bli stengt på grunn av dette, men i all hovedsak vil man kunne passere anleggsarbeidene.

 

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, kan du kontakte Malvik kommune her.

Hvor jobber vi nå?

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, kan du kontakte Malvik kommune her.

Anleggsarbeidene med det kommunale veg-, vann- og avløpsanlegget i Dalabakkan og tilstøtende veier går nå inn i sluttfasen. De siste arbeidene vil bli satt i  gang i uke 34 og ferdigstilt så fort som mulig. I all hovedsak er resterende arbeider kompletteringsarbeider inne på berørte eiendommer. Det må regnes med noe oppstilling i veg i form av maskiner eller biler og vegene kan i korte perioder bli stengt på grunn av dette, men i all hovedsak vil man kunne passere anleggsarbeidene.

Eventuelle spørsmål rettes til byggeleder Trond Arne Bonslet fra Structor, telefonnummer 997 10 690.

Tilbud fra entreprenør om separering av private avløpsledninger

Malvik kommune har forhandlet fram et tilbud fra SG Entreprenør til alle beboere i Dalabakkan.

For å få et individuelt tilbud må hver husstand må ta kontakt med anleggsleder Kent Syrstadløkk på mobil 928 31 152 eller e-post kent.syrstadlokk@sge.no. Dette må skje i løpet av 2018.

Alle huseiere står fritt til å velge annen entreprenør.

Arbeidet med separering av avløpsledninger er søknadspliktig etter plan og bygningsloven. Et godkjent foretak må utarbeide søknaden og utføre arbeidet. Alle huseiere er pliktige til å separere sine private avløpsledninger når kommunen separerer hovedledningsnettet hvor de private avløpsledningene er tilknyttet.

Under Informasjon om separering av private avløpsledninger kan du få mer informasjon om separering av private avløpsledninger.

Informasjon om separering av private avløpsledninger

Hva betyr det å separere ledninger for avløp?

Kommunen jobber kontinuerlig med å separere avløpsledningene, slik at det ikke lenger er en felles ledning med både overvann (regn- og smeltevann fra drenering og taknedløp) og spillvann (kloakk), men i stedet atskilte ledninger for overvann og spillvann.

Når kommunen endrer sine ledninger til separatsystem, blir eiendommer i samme område pålagt å gjennomføre tilsvarende omlegging. Fristen for å utføre separering av private stikkledninger vil normalt være omtrent ett år etter at pålegg om separering er utsendt.

Kommunens adgang til å kreve at eier separerer sin avløpsledning, går frem av forurensningsloven § 22 annet ledd. Huseier er ansvarlig for å vite tilstanden og plassering av de private avløpsledningene og må selv sørge for undersøkelser dersom dette er nødvendig.

Hvorfor bør husstandene ha to avløpsledninger?

Med felles ledning for overvann og spillvann, må alt vannet pumpes til nærmeste renseanlegg. Etter å ha separert ledningene, kan regn- og smeltevannet i overvannsledningene slippes direkte ut i nærmeste bekk, elv eller innsjø, mens spillvannet pumpes til renseanlegget.

Ved mye nedbør eller snøsmelting, er ikke de kommunale ledningene store nok til å frakte overvannet sammen med spillvannet til renseanlegget. I slike situasjoner blir gjerne deler av vannet ledet ut i overløp til nærmeste bekk, elv eller innsjø. Når avløpet ikke er separert, betyr det at også spillvannet havner der. Det er derfor et godt miljøtiltak å separere avløpsledningene.

Det er kostbart å pumpe og rense avløpsvannet. Det er derfor god økonomi å føre minst mulig rent vann til renseanlegget.

Bruk av eksisterende ledning

Et alternativ til å separere ledningen er å koble fra overvannet (drensvann og takvann), og infiltrere dette på egen eiendom eller lede det ut i terrenget. Det er viktig at dette gjøres på en måte som ikke kan medføre fukt i kjelleren eller ulemper for naboer. Er den eksisterende stikkledningen i tilfredsstillende stand, kan denne benyttes som overvannsledning.

Det er i noen tilfeller mulig å fortsatt benytte den eksisterende stikkledning til spillvann. Da må det dokumenteres av godkjent foretak at ledningen er i forskriftsmessig stand. Dette kan for eksempel gjøres ved rørinspeksjon med videokamera.

Hvis det ikke er nødvendig å være tilkoblet overvannsledning, og den gamle avløpsledningen ikke tilfredsstiller dagens krav, kan det være aktuelt å rehabilitere ledningen ved å trekke inn en ny, mindre ledning eller plaststrømpe på innsiden av den eksisterende ledningen.

Søknadsplikt

Arbeidene med å separere avløpsledningen er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a, hvis ikke kommunen gjør særskilt unntak. Du må få det godkjente foretaket til å utarbeide søknaden og utføre arbeidet. Søknaden skal godkjennes av kommunen, før arbeidet settes i gang. Du kan ta kontakt med vann- og avløpsetaten i kommunen for mer informasjon.

Arbeidet med å separere ledningene?

Du kan avtale med entreprenøren som separerer den kommunale hovedledningen, at vedkommende skal utføre arbeidene på din ledning. Det er lurt å kontakte flere godkjente foretak, eksempelvis entreprenører eller rørleggere, for å hente inn anbud på arbeidet. Foretakene kan svare på om de er godkjent for denne type oppdrag.

Dersom du har en gammel vannledning i samme grøft, kan det være gunstig å skifte denne samtidig. Er vannledning av galvanisert stål, anbefaler vi at du vurderer å skifte den ut. Erfaringsmessig har slike vannledninger begrenset levetid, og bør skiftes ut før de ruster i stykker. Eventuell slamavskiller (septiktank) skal kobles ut.

Hvis ledningene kommer til å berøre naboeiendommer eller bygninger, må du få tillatelse fra eieren, før arbeidet settes i gang. Rettighet til å ha ledninger liggende på naboens grunn skal tinglyses hos Kartverket.

Kostnader

Som huseier er det ditt ansvar å bekoste separering av dine ledninger når kommunen legger om sine. Hvis flere eiendommer har felles stikkledning som er knyttet til kommunens hovedledning, er det ofte inngått avtaler om vedlikehold. Hvis avtalen er tinglyst, kan du finne dette hos Kartverket. Malvik kommune pålegger eierne av felles stikkledninger et solidarisk ansvar for vedlikeholdet.

Saksbehandlingsgebyr

Malvik kommune tar ikke saksbehandlingsgebyr for å få behandlet søknaden.

Forklaring av ord og uttrykk

Avløpsvann - brukes om vann som er forringet i kvalitet (forurenset) ved påvirkning fra menneskeskapte prosesser.

Spillvann - kloakk (toalett og vaskevann).

Overvann - dreneringsvann og regnvann(takvann)- «rent» vann.

Separering - skille spillvann og overvann slik at det legges to ledninger.

Generell informasjon om veg- og vannavstenginger

Vegstenging

Berørte beboere blir varslet på SMS minst en dag i forvegen. I tillegg vil stengingen bli skiltet. Områdene som er stengt for ferdsel blir sikret med anleggsgjerder.

Omkjøring er skiltet via E6-Sveberg – Snurruvegen. Alternativ omkjøring; FV 950 – Storsand – Vuluvegen.

Nederste del av Dalabakkan er tilgjengelig fra FV950.

Vi ser at det kan være store ulemper for mange at vegen blir stengt. Vi vil derfor tilstrebe å etablere midlertidig omkjøringsveg der det er mulig.

Innkjøringene til husene langs gravetraséen vil bli utilgjengelig for biltrafikk i korte perioder mens gravearbeidet pågår.

Entreprenør vil informere beboerne fortløpende når gravetraséen nærmer seg den enkelte innkjøring. Det vil da bli avtalt løsning for midlertidig parkering og tilgang for gående inn til eiendommen.

Vannavstenging

Berørte beboere blir varslet på SMS minst en dag i forvegen.

Beskrivelse av prosjektet

Viser til tidligere planarbeid som er gjort i forbindelse med etablering av gang- og sykkelveg, Detaljregulering for deler av Dalabakkan og Snurruvegen. Gravearbeidet inkluderer rehabilitering av vann- og avløpsanlegg.

Utvidelse av gravearbeider mellom Dalabakkan 11 og 18

På grunn av flere store lekkasjer på avløpsledningen mellom Dalabakkan 11 og Dalabakkan 17 de siste månedene er det besluttet at anleggsarbeidet i Dalabakkan utvides. Det er prosjektert nytt ledningsnett fra Dalabakkan 11 til Dalabakkan 18. Dette anleggsarbeidet er startet ved Dalabakkan 11 og fortsetter videre opp bakken. Vegen vil være stengt i perioden. Beboere som blir berørt av gravearbeidet ved egen innkjørsel får informasjon direkte fra entreprenør angående parkering når dette blir aktuelt.

Kartutsnitt over Dalabakkan vegstengning mai til juni 2018

Her kan du se større kart over vegstengningen i mai og juni.

I anleggsperioden har vegvesenet flere planlagte stenginger av Stavsjøfjelltunnelen på grunn av vedlikehold. Omkjøring via Storsand - Vuluvegen.

For oppdatert informasjon om Vegvesenet sine stenginger se: www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Reiseinformasjon.

Velg «Trafikkinfo i kart.»

Skolebarn

Det er etablert kontakt med rektor Jørn Indergård på Sveberg skole. Han får kopi av alle informasjonsbrev som sendes ut og vil informere videre til berørte skolebarn/foresatte.

Entreprenør har blitt varslet om hvilke tidspunkt de må være spesielt oppmerksom på skolebarn i anleggsområdet. Vi oppfordrer skolebarna til å bruke refleks når det blir mørkt på morgenen og ettermiddagen

Midlertidig vannforsyning

I forbindelse med at hovedvannledningen i området skal skiftes ut vil det bli nødvendig å opprettholde vannforsyningen med midlertidige løsninger.

Når entreprenør legger provisorisk vannforsyning for hovedledningen vil vannet for mange av beboerne stenges en dag. Vannstengingen vil varsles på SMS minst en dag i forvegen.

Beboere langs gravetraséen vil i tillegg få lagt ut midlertidig vann fram til sin stoppekran.

Korte vannstopp vil forekomme i denne fasen. I forbindelse med inn- og utkobling av midlertidig vann anbefales det at man tapper vann fra det tappepunkt som er nærmest vanninntaket for å få spylt ut ledningen.

Referat fra informasjonsmøte 8. november

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, kan du kontakte Malvik kommune her.  

Anleggsleder, Kent Syrstadløk, SG Entreprenør

Mobil

928 31 152

E-post

kent.syrstadlokk@sge.no

Byggeleder Trond Arne Bonslet, Structor

Telefon

997 10 690

E-post

trond.arne.bonslet@structor.no

Teknisk vakt, Malvik kommune

Mobil

916 13 813