English A A A A A

Verneområder

Storfossen med høy vannstand

Vern av natur får ulike kategorier ut fra hva som skal vernes og hvor strengt vernet skal være. I Norge skiller vi mellom nasjonalparker, landskapsvernområder, naturreservat, biotopvernområder og marine verneområder. Vi har to verneområder i Malvik kommune; Homla naturreservat og Hevillen naturreservat.

Ulike kategorier

Nasjonalparker er store naturområder med særegne eller representative økosystemer. De store verneområdene sikrer at samspillet i naturen ikke blir forstyrret.

Landskapsvernområder er natur- eller kulturlandskap med stor økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi. Her regnes også kulturminner som bidrar til landskapets egenart.

Naturreservater er den strengeste formen for områdevern. Dette er områder som inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, representerer en bestemt naturtype, har en særlig betydning for biologisk mangfold, utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller har en særlig naturvitenskapelig verdi.

Biotopvern beskytter leveområdet til bestemte dyrearter eller planter. Gyteområder, oppvekstområder, vandrings- og trekkruter, beiteområder og hiområder er eksempler på typiske funksjonsområder.

Marine verneområder opprettes med formål å beskytte marine verneverdier, eller sikre verdier som er økologiske betingelser for arter som lever på land. Kriteriene for å opprette marine verneområder er felles med kriteriene for naturreservat. 

Undersider i denne seksjonen: