English A A A A A
Folkemøte Vikhammer

Vellykket folkemøte på Vikhammer!

I overkant av 120 personer med stort engasjement møtte opp da det 26. april  ble arrangert folkemøte ved Malvik videregående skole. Innbyggere og andre interesserte sammen med rådmannen,  kommunens planleggere, og Jernbaneverket deltok.

Innspill fra møtet vil tas med i det videre planarbeidet. Folkemøtet er også en viktig del av en åpen planprosess og lokal medvirkning. Det understrekes at rapporten dokumenterer et folkemøte, og ikke er  offisielle synspunkter som binder noen av deltakerne senere i prosessen.

Områdeplanen skal legge til rette for et Vikhammer sentrum som et godt sted å bo og være i, både for innbyggere og næringsliv.

Hensikten med områdeplanen som nå skal utarbeides er å gi rammer og føringer for videre langsiktig planlegging, utvikling og utbygging.
Planen skal ivareta og forsterke de gode kvalitetene som Vikhammer har. Trondheimsregionen er i hurtig vekst med stadig økende behov for nye boliger som konsekvens. Viktige problemstillinger i planarbeidet er nye områder for sentrumsutvikling, utbyggingstetthet, uteareal, møteplasser og lokalisering av dobbeltspor for jernbane gjennom Malvik kommune.

Her kan du lese rapporten fra folkemøtet.
hjemmesiden til Malvik kommune kan du finne alle aktuelle dokumenter, og se planlagt framdrift for arbeidet.