English A A A A A

Vei og gate

Malvik kommune har ansvaret for kommunale veier og gater. Det omfatter planlegging, bygging, vedlikehold og drift for å sikre trygg ferdsel for alle trafikanter, samt ivareta et godt miljø og våre felles samfunnsinteresser. For å se oversikt over de ulike veiene, se vegvesen.no.

Veimyndigheten er fordelt på Statens vegvesen med Vegdirektoratet for riksveier, fylkeskommunene for fylkesveier og kommunene for kommunal vei. Her kan du lese veglova §9.

I Malvik kommune har vi både riksvei i form av E6 fra Trondheim til Stjørdal, fylkesveier blant annet Fylkesveg 950 og kommunale - og private veier. Det totale veinettet i Malvik kommune krever samarbeid, og det er et godt samarbeid mellom de ulike aktørene.

Malvik kommune er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Både som veieier, barnehage - og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel. Vi har et stort ansvar for å forebygge ulykker, og du som trafikant som beveger deg fra et sted til et annet har også et ansvar for å bidra til et trygt og sikkert transportsystem.
Her kan du lese vegtrafikkloven §3.

Har du tilbakemeldinger på veivedlikehold, sandkasser, gatelys eller andre henvendelser om kommunal infrastruktur?

Da kan du sende melding her.

Drift og oppgaver

Administrasjon, drift og vedlikehold av kommunale veier, gater, parkeringsplasser og gangveier. Hovedoppgaver er brøyting, strøing, grusing, høvling, asfaltering, grøftearbeid, slukarbeid, stikkrenner, skiltarbeid, kantklipping, renhold og mindre utbyggingsoppgaver.

Saksbehandling innenfor tjenesteområdet

 • vei, miljø- og trafikksikkerhetstiltak
 • administrasjon, drift og vedlikehold av kommunalt gatelysnett samt trafikksikkerhetsarbeid
 • administrere drift og vedlikehold av park- og grøntanlegg
 • tjenesten omfatter administrasjon, teknisk drift og vedlikehold av kommunens idrettsanlegg og friluftsområder

Kontakt og tilbakemelding

Har du henvendelser om driftv vedlikehold av vei eller andre spørsmål som knytter seg til drift? Da kan du gi tilbakemelding her.

Brøyting, snørydding og strøing

Noen mener at kommunen bør sørge for lik bredde på veiene om vinteren som om sommeren, og at veiene skal være ryddet for snø døgnet rundt. Det er selvsagt vårt ønske også, men det lar seg rett og slett ikke gjøre.

Innbyggernes ansvar

 • Eier av hus eller grunn har eget ansvar å fjerne snø fra brøyting som blir lagt inn i privat avkjørsel. Dette gjelder også brøytekanten som legges inn i avkjøringen når vei og fortau blir brøytet.
 • Gjerder og heller skal tåle snølast fra vanlig brøyting, og i utgangspunktet erstattes gjerder og konstruksjoner bare når det kan påvises direkte påkjørsel.
 • Skader på gjerder og beleggingsstein som er plassert i offentlig vei erstattes ikke.
 • Det er viktig at det ikke parkeres der det er skiltet parkering forbudt, sånn at vi kan rydde bort snøen.
 • Private veier og parkeringsplasser er selvfølgelig eiers eget ansvarsområde.
 • Det er ikke tillatt å legge snø på offentlig vei eller fortau.
 • All vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane eller til hinder for brøytingen og brøyteredskapet må fjernes av eier.
 • Eier av hus eller grunn er ansvarlig for å holde overvannskum ved egen eiendom åpen.

Her kan du lese politivedtekten for Malvik kommune.

Kommunal-, privat-, eller fylkesvei?

Kommunen får mange henvendelser som gjelder veier vi ikke har ansvar for. Alle fylkesveier i kommunen er det fylkeskommunen som har ansvar for.

For henvendelser angående riksveier eller fylkesvei, må disse rettes til veitrafikksentralen på nummer 175.

Trøndelag fylkeskommune har en egen trafikkmeldingstelefon på nummer 175. Her kan du se hvem som eier veiene i kommunen.

Melde feil?

Har du tilbakemeldinger på veivedlikehold, sandkasser, gatelys eller andre problemer med infrastrukturen?

Da kan du sende melding via sifra.no.

Malvik kommune bruker ikke FiksGataMi lenger.

Det er viktig for oss å ha trygge og sikre veier i Malvik, og at alle som ferdes på veiene uansett om det er på hjul eller til fots skal komme trygt frem. Sender du inn henvendelsen din via sifra.no, blir saken løst innen kort tid, vil den heller ikke bli besvart.

Malvik kommunes ansvar

 • Vi starter å brøyte ved en snødybde på 10 centimeter. Ved kraftig snøfall kan dybden bli mellom 15 til 20 centimeter før veien er brøytet.
 • Veier med stor trafikk, til og fra helseinstitusjoner og skoler og barnehager blir prioritert.

Hva kan du forvente vinterstid?

Brøyting på dagtid foregår fra klokken 07.00 til 21.00.

Brøyting nattestid foregår fra klokken 21.00 til 07.00.
Det legges ikke opp til bedre standard på natten enn om dagen.
Fremkommeligheten kan derfor periodevis bli dårligere på natten enn på dagtid.

Tidsfrist for gjennombrøyting

Samlevei

 • Innen klokken 06.00 på hverdager.
 • Innen klokken 07.00 på lørdager.
 • Innen klokken 09.00 på søndager og helligdager.

Fortau, gang- og sykkelveier

 • En time etter frist for gjennombrøyting kjørebane.

Adkomstveier

 • Brøytes etter gjennombrøyting av samleveiene.

Strøing og strøsandkasser

Dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede biler å komme opp bakker og lignende skal det strøs.
Friksjonskoeffisienten < 0,25 – en bil med hastigheten 60 kilometer i timen vil kunne stanse på omtrent 60 meter.

Strøing utføres som punktstrøing i vanskelige stigninger, kurver og mot veikryss.
Fortau/gangbane/skolevei skal strøs minst så godt at fotgjenger ikke velger å gå i kjørebane.

Kommunalteknikk setter stor pris på at det blir gitt beskjed om tomme kasser, da det er omlag 250 stykker plassert rundt om i Malvik kommune.

 • Plassering av strøsandkasser er etter avtale mellom velforening/private og kommunalteknikk (gjelder for kommunale veier og for private veier der vi har avtale om brøyting/strøing).
 • Strøsandkasser som er satt ut etter avtale fylles av kommunalteknikk.
 • Vi hverken setter ut eller bekoster strøsandkasser.
 • Generelt kan man selv lage en kasse (vanntett), eller kjøpe strøsandkassen.
 • Der vi har avtale om vintervedlikehold på private og kommunale veier, tar vi ikke betalt for fylling av strøsandkasser.
 • Strøsandkasser blir fylt på høsten når vi tar en runde på dette. Senere eventuelt egne oppsamlings-runder, når det er registrert behov for fylling av flere kasser.

Fakta

 • Veiloven slår fast at eier av avkjørselen er ansvarlig for vedlikehold av avkjørselen til sin eiendom. Det gjelder også snøfjerning. Vi har forståelse for at dette kan føles urettferdig. Lovgiver har veid hensynet til rettferdighet opp mot fremkommelighet for alle. Denne retten er hjemlet og ytterligere understreket i skriv fra Vegdirektoratet av 10. februar 1989, og fra Samferdselsdepartementet av 9. desember 1969. 
 • Det er ikke vedtatt strøplikt i Malvik kommune. Strøing er en service for innbyggerne våre, og for å sikre trygge veier. Vi prøver å strø så snart det oppstår et behov. Ved full utkalling på strøing, tar det omlag 10 timer å få ryddet veiene i kommunen.
 • Her kan du lese politivedtekt for Malvik kommune som blant annet inneholder vedlikehold på offentlig sted.

Arbeidsvarsling

Hvis du skal grave på kommunal veigrunn, nær eller inntil kommunal vei, grøntarealer i og langs kommunale veier, parker eller på kommunal grunn?
Da må du sende inn søknad først.

Avkjørsel

Planlegger du å anlegge, endre eller utvide eksisterende avkjørsel må du søke om tillatelse.

Skal du benytte privat vei eller felles avkjørsel frem til den offentlige veien, må du selv avklare eiendomsforhold og få tillatelse fra vedkommende eier.

Kommunen behandler alle søknader når veien det søkes om er tilknytningspunkt (avkjørsel) til kommunal veg.

Regelverk

På lovdata.no finner du forskrift om avkjørsel fra offentlig veg.

På lovdata.no finner du veglova.

Du må sende inn søknad om avkjørsel dersom du skal opprette ny avkjørsel eller gjøre permanente endringer i en avkjørsel til offentlig veg.

På lovdata.no finner du forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig vei.

Gravemelding

Hvis du skal grave på kommunal veigrunn, nær eller inntil kommunal vei, grøntarealer i og langs kommunale veier, parker eller på kommunal grunn?
Da må du sende inn søknad først.

Befolkningsvarsling

Befolkningsvarslingen varsler deg som innbygger om hendelser via tekst- og talemeldinger.

Malvik kommune bruker varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser.

Du blir varslet om ulike ting som angår din eiendom. Varsling 24 varsler via tekstmelding, e-post, og/eller talemelding til fasttelefon.

Når blir systemet brukt?

Kommunen informerer nå våre innbyggere digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger eller andre forhold som krever rask informasjon.

Hvordan finner vi deg?

Privatpersoner

Kontaktinformasjon blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet (tidligere DIFI og Altinn). Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen. Du kan oppdatere informasjon på norge.no

Bedrifter

Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene: https://www.brreg.no/bedrift/virksomhet/

Tilleggsregister

Du kan benytte det av tilleggsregister hvis du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse der du ikke har registert bostedsadresse. Dette kan du gjøre på varslemeg.no.

Har du ikke blitt varslet?

Sårbare virksomheter

Tilleggsregisteret knytter kontaktpersoner til ulike virksomheter med telefonnummer.
Kontaktpersoner mottar tekstmelding hvis denne sendes fra kommunen.
Her kan du registrere virksomheten din, på varslemeg.no.

Eksempler på sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengig av vann.
Dette kan være:

 • sykehus og medisinske sentre
 • alders- og sykehjem
 • lege og tannleger
 • barnehager og skoler
 • næringsmiddelprodusenter
 • restauranter og kafeer

Ofte stilte spørsmål

Hvordan virker varslingen?

Meldingen sendes som tekstmelding til mobiltelefoner, e-post til registrerte mottakere og en automatisert talemelding til fasttelefon.

Er mobilnummeret mitt registrert?

Vi sender varsling til alle som er folkeregistrert på en berørt adresse i Folkeregisteret, og henter dine kontaktopplysninger fra Norge.no.
Så lenge du har registrert dine kontaktopplysninger i Digitaliseringdirektoratets kontaktregister/Altinn blir du varslet. 

Oppføringen din kan du du sjekke ved å logge deg inn på Norge.no.

Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet?

Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, kan du gjøre en tilleggsoppføring på varslemeg.no. Kryss av for hemmelig nummer.

Hvordan får jeg varsel for andre adresser enn min bostedsadresse?

På varslemeg.no kan du legge inn tilleggsadresser som du ønsker varsel for. Dette kan gjelde barn i studentbolig, dine foreldres bolig eller en fritidseiendom.
Slik gjør du:

 • Under Tilleggsoppføring klikker du Legg til ditt telefonnummer.
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk send.
 • Du mottar en kode på tekstmelding, som du bruker for logge deg inn.
 • Her kan du legge til andre adresser du vil varsles for. Navn er den som bor på adressen du registrerer.

Jeg bor i borettslag/blokk/sameie. Blir alle på min adresse varslet?

Alle enheter i et borettslag eller sameie blir varslet hvis du er registrert i kontaktregister for offentlig forvaltning.

Hvordan finner jeg ut om mine foreldres adresse er i en kommune som bruker Varsling 24?

Ta kontakt med den kommune de bor i, for å høre om de bruker Varsling 24.

Hvordan kan jeg se hvilke adresser jeg får varsel for?

På varslemeg.no kan du sjekke andre varslingsadresser som er oppført på ditt mobilnummer, utover din offisielle bostedsadresse som du er registret med i kontaktregister for offentlig forvalting.
Slik gjør du:

 • Under tilleggsoppføring klikker du legg til ditt telefonnummer.
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk send.
 • Du mottar en kode på tekstmelding, som du bruker for logge deg inn.
 • Her ser du listen over adresser registrert på ditt mobilnummer. Her kan du også slette adresser eller legge til flere.

Pendlerparkering

Malvik kommune har tilrettelagt for flere pendlerparkeringsplasser for pendlere.

I tilknytning til flere av bussholdeplassene og togstasjonene kan du parkere hvis du benytter deg av kollektivtransport.

I Trøndelag er det opparbeidet flere parkeringsplasser både for bil og sykkel nær bussholdeplass og togstasjon. Dette gjør det enkelt å kombinere sykkel/bil og tog/buss. Det er parkeringsplasser ved Hommelvik bomstasjon, Hommelvik stasjon, ved Leistadkrysset, på Sjølyst, på Sveberg ved Malviksenteret og Vikhammer stasjon.

Hele oversikten finner du på nettsiden til AtB.

Vei- og parkeringsbestemmelser

Trondheim Parkering håndhever veitrafikklovens bestemmelser, som gjelder for alle som ferdes i trafikken. Brudd på denne kan medføre gebyr.

Trondheim Parkering har all saksbehandling. Ta kontakt med kundeservice hvis du har spørsmål.

For mer informasjon, besøk trondheimparkering.no.

For å sikre trygg framkommelighet og ferdsel for alle i trafikken er det nødvendig å regulere flere veier og områder. Dette gjelder også tilgjengeligheten vinterstid for å kunne sikre forsvarlig vintervedlikehold.

Trondheim Parkering har delegert myndighet fra Statens vegvesen til å håndheve veitrafikklovens bestemmelser, derunder trafikkreglenes §17, forskrift om offentlig parkeringsgebyr, parkeringsforskriften og skiltforskriften. Veitrafikkloven gjelder for alle som ferdes i trafikken, og brudd på denne kan medføre gebyr.

Disse gatene er regulert- eller skal reguleres med skilting i første omgang:

 • Fagottvegen

 • Havnevegen

 • Johan Nygaardsvolds gate

 • Kirkegata

 • Midtsandvegen

 • Nedre Stibakken

 • Nessvegen

 • Nypevegen

 • Olav Magnussons veg

 • Skolegata

 • Snurruvegen

 • Stibakken

 • Vikhammeråsvegen

 • Øyavegen

Flere veier og områder vil bli skiltet.

I tillegg reguleres Flatholman i Muruvik, Langneset ved Foldsjøen og Midtsandtangen friluftsområde med skilting.

Hendelser som krever omgående svar

Har du henvendelser som krever omågende svar? Da kan du ringe teknisk vakttelefon på 916 13 813.