English A A A A A

Malvik kommune har ansvaret for kommunale veger og gater. Det omfatter planlegging, bygging, vedlikehold og drift for å sikre trygg ferdsel for alle trafikanter, samt ivareta et godt miljø og våre felles samfunnsinteresser.

For å se oversikt over de ulike vegene, se vegvesen.no.

Vegmyndigheten er fordelt på Statens vegvesen med Vegdirektoratet for riksveger, fylkeskommunene for fylkesveger og kommunene for kommunal veg.
Her kan du lese veglova §9.

I Malvik kommune har vi både riksveg i form av E6 fra Trondheim til Stjørdal, fylkesveger blant annet Fylkesveg 950 og kommunale - og private veger. Det totale vegnettet i Malvik kommune krever samarbeid, og det er et godt samarbeid mellom de ulike aktørene.

Malvik kommune er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Både som vegeier, barnehage - og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel. Vi har et stort ansvar for å forebygge ulykker, og du som trafikant som beveger deg fra et sted til et annet har også et ansvar for å bidra til et trygt og sikkert transportsystem.
Her kan du lese vegtrafikkloven §3.

Aktuelt

Store snømengder kan føre til utfordringer for oss alle.

Informasjon om brøyting, snørydding og strøing

Noen mener at kommunen bør sørge for lik bredde på veiene om vinteren som om sommeren, og at veiene skal være ryddet for snø døgnet rundt. Det er selvsagt vårt ønske også, men det lar seg rett og slett ikke gjøre.

Klipp hekken din, gjør skolevegen trygg

Klipp hekken din, gjør skolevegen trygg

Her ser du hva som kreves av deg som eier av hekker og busker, og hvordan du kan bidra til å unngå trafikkfarlige situasjoner.

Bilde av en innkommed tekstmelding

Befolkningsvarsling

Varsler deg som innbygger om hendelser via tekst- og talemeldinger.

Du blir varslet om ulike ting som angår din eiendom.

Pendlerparkering - hovedbilde

Pendlerparkering

Malvik kommune har tilrettelagt for flere parkeringsplasser for pendlere

I tilknytning til flere av bussholdeplassene og togstasjonene kan du parkere hvis du benytter deg av kollektivtransport.

Arbeid på veg

Veg

Administrasjon, drift og vedlikehold av kommunale veger, gater, p-plasser og gangveger. Hovedoppgaver er brøyting, strøing, grusing, høvling, asfaltering, grøftearbeid, slukarbeid, stikkrenner, skiltarbeid, kantklipping, renhold og mindre utbyggingsoppgaver.