Vedtekter SFO

1. Tilbud

Malvik kommune gir tilbud om SFO ved alle kommunens barneskoler. Hver skole har en base for skolefritidsordning.
I tillegg brukes skolens spesialrom og øvrige klasserom til leke- og oppholdsareal.

2. Mål

SFO skal gi barna tilsyn og omsorg, tilbud om leksehjelp, læring gjennom lek, allsidige aktiviteter og sosial læring i samspill med andre barn, personale, foreldre og nærmiljø.

3. Administrasjon og bemanning

Formannskapet har ansvar for forvaltning av SFO. Rektor er overordnet leder for SFO i samsvar med retningslinjer, avtaler og kommunale vedtak. SFO bemannes med assistenter med ulik utdanning og yrkesbakgrunn slik at det samlet sett kan gis et godt tilbud i samsvar med målsettingen. Personaltetthet: en voksen per 15 tilstedeværende barn. I tillegg kommer bemanning for å dekke særskilte behov og ressurs til ledelse i henhold til avtaleverket.

4. Påmelding/opptak

Alle elever fra 1. trinn–4. trinn får plass i SFO ved den skolen de tilhører. Hovedopptak skjer én gang per år. Bindende påmeldingsfrist er 1. mai. Opptak skjer fra og med 1. august. Påmelding gjøres elektronisk. Barn som blir tatt inn utenfor hovedopptaket får plass fra den 1. i måneden. Både hovedopptak og opptak i løpet av året foretas av den enkelte skole. Barnet beholder plassen inntil den blir sagt opp, eller barnet begynner i 5. trinn.

5. Behov for SFO-plass for eldre elever

Eldre elever (fra og med 5. trinn–7. trinn) med særskilte behov kan søke om plass. Sakkyndig tilråding skal vedlegges søknaden. Søknaden gjøres elektronisk. Opptaket kan påklages til klagenemnda. Formannskapet er klagenemnd i Malvik kommune. Det søkes for ett skoleår om gangen. Elever med særskilte behov fra 8. trinn og oppover kan søke avlastningstilbud etter sosialtjenestelovgivningen. Søknaden sendes skriftlig til det kommunale bo- og servicesenter, (Hommelvik bo- og servicesenter eller Vikhammer bo- og servicesenter).

6. Oppsigelse-, tap- og mislighold av plass

Oppsigelse gjøres elektronisk med en måneds varsel. Oppsigelsestiden er en måned regnet fra den første i måneden etter at oppsigelse er levert. Dersom foreldre sier opp SFO-plassen med virkning etter 1. mai, kan ny SFO-plass ikke påregnes før 1. januar påfølgende år.

Dersom oppholdsutgiftene ikke blir betalt, kan retten til plass tapes. Prosedyre ved ubetalt kontigent er nedfelt i eget skriv til foreldre. Uriktige opplysninger kan også føre til tap av plass. Formannskapet er klageinnstans ved spørsmål om dette.

Kommunen kan også si opp avtaleforholdet med en måneds varsel. Oppsigelsestiden er en måned fra den første i måneden.

Oppsigelse kan gis ved:

  • uriktige opplysninger gitt av foresatte i søknaden
  • manglende oppholdsbetaling

7. Betaling

Kommunestyret vedtar betalingssatser. Betalingsregulativ følger som vedlegg til vedtektene. Det betaler for 11 måneder i året. Juli måned er betalingsfri.

Barn som blir tatt inn utenom hovedopptaket betaler fra den 1. i måneden.

8. Åpningstid

Åpningstiden for SFO er fra klokken 07.00–16.45. Det forutsettes at skole/SFO-dagen for barna ikke varer lengre enn ni timer. SFO er stengt jule- og nyttårsaften, påskeuken og mellomjulen. SFO er også stengt fem dager i henhold til årsrute for barnehagene, SFO og skolene. I tillegg stenges alle SFO i de tre siste hele ukene i juli.

Hvert barn skal avvikle fem ukers ferie i løpet av skoleåret:

  • Planleggingsdager - fem dager, regnes som ferieuke.
  • Påske- og juleferie regnes som en ferieuke.
  • Sommer – fellesstengt med barnehagene i tre uker (se årsrute).