English A A A A A

Vedtekter for kommunale barnehager

1. Generelt

Malvik kommune er eier og står ansvarlig for driften. Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager, Barne- og familiedepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer samt kommunale vedtak og plan for den enkelte barnehage.

2. Forvaltning

Formannskapet har ansvar for forvaltning av barnehagene i henhold til vedtak i kommunestyret. Samarbeidsutvalg velges i samsvar med regler gitt i Lov om barnehager jfr. forskriftene. Styreren leder den daglige drift av barnehagen i samsvar med lov, forskrifter og kommunale vedtak.

3. Formål

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.

4. Opptak av barn

Plass i de kommunale barnehagene kan bare gis til barn bosatt i Malvik kommune. Barnehageplass tildeles ikke når søkeren står til rest med betaling for barnehageplass fra tidligere år. Hovedopptak av barn skjer en gang hvert år. Hovedopptaket er samordnet opptak for private og kommunale barnehager. Søknadsfrist kunngjøres i lokalpressen i januar.

Opptak skjer fra 1. august. Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak – jfr. § 9 i Lov om barnehager.

 • Det kan søkes om plass gjennom hele året.
 • Alle registrerte søknader vurderes ved ledige plasser i løpet av barnehageåret (suppleringsopptak).
 • Barn som får plass i barnehagen beholder plassen inntil den blir sagt opp skriftlig, eller når barnet begynner i skolen.

Opptak av barn foretas av administrasjonen i nært samarbeid med styrerne. Opptaket kan påklages til klagenemda. Søknad sendes elektronisk.

5. Overflytting av barn fra en annen barnehage

Barn som har barnehageplass, men ønsker overføring til annen barnehage må søke elektronisk. Vurderingene av slike søknader skjer i forkant av samordnet hovedopptak. Hovedkriterier for overflyttingssøknader er: femåringer - søsken - nærmiljøtilknytning. Overflytting kan kun skje etter oppstart i barnehage. Overflyttningssøknader gir ikke klagerett da barnet allerede har barnehageplass.

6. Retningsgivende opptakskriterier

Ved innstilling og opptak skal følgende forhold være retningsgivende:

 • Barn med særbehov
 • Barn med funksjonshemming som etter sakkyndig kan ha nytte av opphold i barnehage. Uttalelse fra PP-tjenesten/sakkyndig skal foreligge.
 • Barn som har foreldre med varig sykdom, varig funksjonshemming eller andre forhold vurderes også i denne gruppen
 • Barn med funksjonshemming som etter sakkyndig
 • Skriftlig dokumentasjon må legges ved.


​Øvrige forhold som vektlegges ved opptak:

 • Barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern. Barn som i henhold til lov om barnehage § 12a har rett til plass i barnehage.
 • Barn av enslige forsørgere som er i arbeid eller utdanning
 • Femåringer
 • Barn av forsørgere der begge er under utdanning.
 • Barn av forsørgere der begge er i arbeid.

Det skal også tas hensyn til gruppesammensetningen ved opptak av barn i barnehagen, slik at gruppen gis rimelige pedagogiske muligheter.

7. Permisjon fra plass i barnehage

Søknad om permisjon fra plass sendes den enkelte barnehage innen den 1. i hver måned og minst en måned før permisjon skal gjelde. Permisjonen må opphøre ved start av nytt barnehageår 1. august.

Permisjonssøknad behandles av styrer ved den enkelte barnehage og innvilges etter følgende regler:

 • Permisjon med betalingsfritak kan kun gis - når plassen kan besettes av et annet barn i permisjonstiden.
 • Permisjon kan gis: - når foreldre/foresatte har omsorgspermisjon/familieforøkelse, studieopphold, opphold utenbygds.

​Permisjon kan ikke gis før barnet har begynt i barnehagen.

8. Oppsigelse/tap av plass

 • Barnehageplass skal sies opp skriftlig med en måneds varsel.
 • Oppsigelsestid er en måned regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelse er sendt.
 • Dersom barnet er uvanlig mye borte uten grunn, eller oppholdsutgiftene ikke blir betalt, kan retten til plass tapes.
 • Uriktige opplysninger kan også føre til tap av plass. Klagenemd er ankeinstans i disse spørsmål.
 • Ved flytting til annen kommune tapes rett til barnehageplass, jamfør punkt 4, første avsnitt. Plassen kan da beholdes ut vanlig oppsigelsestid en måned. Oppsigelsen sendes elektronisk.
   
 • Kommunen kan også si opp avtaleforholdet med en måneds varsel.
 • Oppsigelsestiden er en måned fra den 1. i måneden.
 • Oppsigelse kan gis: - dersom opptaksmyndighetene erfarer at plass er tildelt ut fra uriktige opplysninger gitt av foresatte i søknaden - ved manglende oppholdsbetaling. Oppsigelse av plass sendes elektronisk.

9. Åpningstider/oppholdstider

Åpningstid for barnehagene er klokken 07.00–16.45. 9 timer og 45 minutter per dag. Barnehagen har avsatt fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret.

10. Ferieåpning

 • ​Hvert barn skal avvikle fem uker ferie i løpet av barnehageåret, tre av ferieukene må tas sammenhengende.
 • Ved overgang fra barnehage til skole skal det avvikles tre uker sammenhengende ferie før 1. august.
 • Planleggingsdager regnes som en ferieuke.
 • De kommunale barnehagene holder stengt i forbindelse med påske- og juleferie (2,5 dager før påske og i romjulen).
 • Barnehagene er stengt i de tre siste hele ukene i juli.
 • Ferie avtales med barnehagen i god tid.
 • I sommerferien drives barnehagen med tilpasset avdelingsstruktur og redusert pedagogisk tilbud.

11. Betaling

 • Kommunestyret vedtar betalingssatser etter tilråding fra utvalg for undervisning.
 • Betalingssatsene følger som vedlegg til vedtektene.
 • Det betales for 11 måneder i året.
 • Barnehageåret varer fra 1. august til 31. juli.
 • Juli måned er betalingsfri.
 • Ved barnehageårets start tas nye barn inn i puljer for å ivareta barna og deres foresatte best mulig i den nye situasjonen.

12. Arealutnytting

Ved heldagsopphold for barn over tre år skal hvert barn disponere cirka fire kvadratmeter leke- og oppholdsareal og omlag 1/3 mer per barn under tre år. Arealberegningen tar utgangspunkt i de rommene som faktisk står til disposisjon for barnas aktiviteter, så som lekerom, grupperom, sove- og hvilerom og barnas garderobe. Utearealet i barnehager bør være omlag seks ganger leke- og oppholdsareal inne. Selve lekearealet bør være cirka 25 kvadratmeter netto per plass. Mindre avvik fra denne normen kan godtas dersom barnas daglige oppholdstid tilsier dette, og at barnehagen nyttegjør seg av nærmiljøet som uteareal.

13. Forsikring av barn i kommunale barnehager

Forsikring er tegnet for alle barn i kommunale barnehager. Informasjon om forsikringen gis sammen med opptaksvilkårene. Vedtekter for private barnehager finner du på den enkelte barnehages nettside, eller ved å ta kontakt direkte med barnehagen.