Bilde av bever

Vedtatt lokal forskrift om jakt og fangst av bever - kommunale mål for forvaltning av bever 2021-2024 i Malvik

Malvik kommune har vedtatt lokal forskrift om jakt og fangst av bever.

Kommunestyret i Malvik har 4. oktober 2021 vedtatt lokal forskrift om jakt og fangst av bever og samtidig vedtatt kommunale forvaltningsmål for perioden 2021-2024.

Forskriften er nå kunngjort hos Lovdata og kan leses her.

Overordnede mål for beverbestanden

I Malvik kommune skal beverbestanden forvaltes i tråd med forvaltningsmål for arter i naturmangfoldloven § 5, formålet i forskrift om forvaltning av bever § 1 og kunnskapsbasert høsting av et høstingsverdig overskudd i naturmangfoldloven § 16 tredje og fjerde ledd.

  • Bestands- og forvaltningsmål: I Malvik kommune skal det være en bærekraftig beverbestand innenfor beverens naturlige utbredelsesområde. Forvaltningen skal være kunnskapsbasert, og bestanden skal produsere et høstbart overskudd. Den isolerte bestanden i øvre del av Homlavassdraget skal økes i egnede leveområder der andre samfunnsinteresser i mindre grad blir berørt.
  • Samfunnsmål: Beverbestanden skal kunne utnyttes som en nærings- og rekreasjonsmessig viltressurs innenfor bærekraftige rammer. Skader påført av bever på viktige samfunnsinteresser skal holdes nede på et akseptabelt nivå.

Operative mål for beverbestanden

  • Mål for antall familiegrupper i Malvik kommune er 11-12 med en gjennomsnittlig bestand på ca. 50 individer
  • Jaktuttaket av bever i Malvik skal være mindre enn 15 % av beregnet bestand ut i fra registrerte antall familiegrupper i kommunen. Det tilsier i 2021-2024 uttak av inntil 3 dyr per år ut i fra dagens bestandssituasjon (6 familiegrupper, 21-25 individ).
  • Jaktuttaket skal rettes mot et begrenset antall familiegrupper i områder med dokumenterte skader og ulemper. Det reduserer risikoen for et for stort uttak av drektige hunner og uønsket reduksjon i antall familiegrupper. Uttaket skal ikke være mer enn 2 dyr per familiegruppe.
  • Rettighetshavere kan søke kommunen om fellingstillatelse innen 1. september.
  • Jaktrettshavere/jegere skal rapportere felte dyr til kommunen fortløpende og senest 14 dager etter jaktslutt; antall, kjønn, alder, vekt, sted og dato. Dersom voksen hunn har foster, skal hele eller deler av viltet leveres inn til vitenskapelige formål.
  • Skadefelling og riving av beverdemninger skal begrenses til et minimum.
  • Beverbestanden, jaktuttak og skader/ulemper skal evalueres årlig. Før neste målperiode skal beverbestanden kartlegges på nytt for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget.

Søknad om jakt og fangst av bever

Rettighetshavere kan søke til Malvik kommune om fellingstillatelse. Søknadsfristen i 2021 er 1. november. Fristen vil være 1. september for 2022.

Søknad sendes til postmottak@malvik.kommune.no. Tildelingen av fellingstillatelser vil vurderes ut fra bestandssituasjonen og dokumenterte skader og ulemper. Det er krav om rapportering jf. forskrift og forvaltningsmål.

Rapporteringsskjema

RAPPORTERINGSSKJEMA_2021.pdf