English A A A A A
201314 ingress vedtatt plan

Vedtatt kommunedelplan for dobbeltspor Trondheim grense - Hommelvik

Kommunedelplan for dobbeltspor Trondheim grense - Hommelvik ble vedtatt av kommunestyret 27. januar 2020.

Informasjon om kommunedelplan for dobbeltspor Trondheim grense - Hommelvik

Dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal er en viktig del av moderniseringen av jernbanen i regionen. Rask befolkningsøkning og vekst i bolig- og næringsareal er faktorer som forsterker behovet for traseavklaring. Hensikten med kommunedelplanen er å sette av areal til ny dobbeltsporet jernbane mellom Trondheim og Hommelvik. Det er utredet fire alternative traséer, inkludert alternativet som nå er vedtatt. Godkjent kommunedelplan er en forutsetning for å få tiltaket prioritert i første fireårsperiode av Nasjonal transportplan 2018 - 2029. Bane NOR er tiltakshaver og formelt ansvarlig for planarbeidet.

Kommunedelplanen båndlegger arealene/forbyr tiltak som kan være til hinder for planlegging og utbygging av dobbeltsporet fram til ny detaljplan blir utarbeidet. Alle byggetiltak innenfor båndleggingssonen skal oversendes Bane NOR for uttale. De vil avgjøre hvilke tiltak som kan tillates og ikke. Med unntak av de restriksjoner som følge av båndleggingen, vil gjeldende kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner innenfor planområdet fremdeles gjelde.

Videre prosess

En kommunedelplan har rettslig sett samme status som en kommuneplan og er en del av kommunens overordnede plangrunnlag. Det som skiller kommunedelplanen fra kommuneplanen er at kommunedelplanen gjelder for en angitt del av kommunens areal, eller for et avgrenset tema eller virksomhetsområde. Kommunedelplan for areal er egnet til å angi hovedtrekkene for arealdisponeringen i et større område, og vil normalt ikke være så detaljert som en reguleringsplan. Kommunedelplanen vil danne grunnlag for detaljregulering av trase. Arbeidet med detaljregulering er ikke startet opp, og det vil bli en egen prosess rundt dette nå som av kommunedelplanen er vedtatt.

Planen med alle dokumenter kan du se her. PlanID 201314.

Erstatning og ekspropriasjon

Vedtaket i kommunestyret er sluttbehandlingen av planen. Eventuelle krav om erstatning eller ekspropriasjon som følge av planen, må fremsettes skriftlig dersom eiendommen ikke blir regulert innen 4 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-1.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på e-post til postmottak@malvik.kommune.no eller

send brev til:

Malvik kommune
Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging
Postboks 140

7551 Hommelvik

​​