Varsel Regplan Malvikvegen682_750

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - boliger i Malvikvegen 682, Torp

Arkitekt Vigdis Nguyen varsler oppstart av reguleringsplanarbeid for Malvikvegen 682 på Torp. Frist for innspill til planarbeidet er 1. april 2021.

Oppstart av planarbeid varsles i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

 

Bakgrunn

Formålet med  planen er å tilrettelegge for opptil 7 boliger. Det er tidligere blitt startet opp et planarbeid på disse eiendommene, og det varsles nytt for å få oppdaterte tilbakemeldinger. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr. 42/12, 42/51, 42/100 ,42/95 og 42/87.  Forslagsstiller er Infotrend AS.

 

Frist for innspill er torsdag 1. april 2021

For eventuelle innspill eller ytterligere opplysninger om reguleringsplanen, ta  kontakt med arkitekt Vigdis Nguyen, telefon 976 40 320 / e-post: verkstedvigdis@gmail.com.

 

Videre saksgang

Etter at innspillsfristen er gått ut, vil selve planforslaget utarbeides for deretter å bli sendt til Malvik kommune for saksbehandling. Etter førstegangsbehandling i kommunen, blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.