Vann og avløp

Malvik kommune har ansvaret for kommunens drikkevann og håndterer avløpsnettet. Vi har ansvar for drift, vedlikehold og fornyelse av kommunens renseanlegg, ledningsnett og pumpestasjoner for både drikkevann og avløpsvann, avløpsrensing og tømming av slam og septik.

Andre viktige oppgaver er forvaltning av vannkildeområder, tilsyn med vassdragene i kommunen, veiledning og informasjon til innbyggere og samfunnet forøvrig.

Drift og oppgaver

Produksjon av vann

 • Administrasjon, drift og vedlikehold av kommunale vannverk.
 • Drift av kommunalt vannverk i Mostadmark.
 • Omfatter også kjøp av vann fra Trondheim kommune.

Distribusjon av vann

 • Distribusjon av kommunal vannforsyning.
 • Administrasjon og drift/vedlikehold av ledningsnett, pumpestasjoner, høydebassenger, ledningskartlegging og driftsovervåkning.
 • Saksbehandling innenfor tjenesteområdet og administrasjon av gebyrregulativet.

Avløpsrensing

 • Administrasjon, drift og vedlikehold av kommunale avløpsrenseanlegg.
 • Drift og vedlikehold av renseanlegg.

Avløpsnett, innsamling av avløp

 • Administrasjon og drift/vedlikehold av kommunens avløpsnett.
 • Administrasjon og drift og vedlikehold av ledningsnett og kummer, pumpestasjoner.
 • Saksbehandling innenfor tjenesteområdet.
 • Separering, ledningskartlegging og administrasjon gebyrregulativet.

Tømming slam/septik

 • Innsamling av slam og septik.
 • Omfatter leverandørtjenester i forbindelse med innsamling av slam og septik samt administrasjon.

Vann- og avløpsnorm for kommunale ledningsanlegg

Vann- og avløpsnormen (VA-normen) sørger for sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering til alle innbyggere i Malvik kommune. Den setter standarden for hvordan vann- og avløpsanlegg skal utføres i kommunen og stadfester det som tidligere har vært krav i kommunale utbygginger. Alle arbeider på vann- og avløpsinstallasjoner i Malvik kommune skal utføres i henhold til kommunens vann- og avløpsnorm.

Dagens vann- og avløpsnorm for Malvik kommune ble vedtatt 19. februar 2007. Normen er basert på sentrale retningslinjer fra Norsk Vann, med lokale tilpassninger. Normen oppdateres løpende for å være i henhold til sentrale lover og forskrifter.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at et vann- og avløpsprosjekt skal vurderes av flere instanser i kommunen. Denne normen inneholder de tekniske krav kommunen har vedtatt for å sikre den tekniske kvalitet med hensyn til overordnet målsetting i planer og rutiner når kommunen skal eie, drive og vedlikeholde anlegget.

Den vil også bli lagt til grunn for krav i forbindelse med utbyggingsavtaler i kommunen. Et vann- og avløpsanlegg må foruten å tilfredsstille disse kravene også tilfredsstille kravene i plan- og bygningsloven om godkjenning og kvalitetssikring. I den forbindelse skal planene også underlegges plan- og bygningsmyndighetenes saksbehandling.

Her finner du Malvik kommunes VA-norm.

Her finner du vedlegg til VA-normen.

Vannlekkasje

Alle vannførende konstruksjoner vil over tid forringes slik at lekkasje oppstår.

Vannlekkasje i bolig

Lekkasje i bolig forekommer oftest i toalett eller vask som drypper. Dette vannet passerer vannmåler, der det er montert måler, og vil medføre økt vann- og avløpsgebyr.

Kontakt et rørleggerfirma eller entreprenør for å utbedre lekkasjen.

Vannlekkasje på utvendig ledning

Oppstår lekkasje slik at vann renner på bakken må du kontakte rørlegger-/entreprenørfirma for å reparere omgående. Vann kan føre til skade på bygning og uteareal.Utvendige ledninger kan ha lekkasje uten at vannet kommer opp på bakken. Du merker lekkasje ved at trykket reduseres, spesielt hvis flere kraner åpnes smtidig, eller at det suser i vannrør. Kontakt rørlegger-/entreprenørfirma for å reparere omgående.

Kommunalteknikk leter etter lekkasjer på kommunalt ledningsnett. Dette fører til at også lekkasjer på private ledningsanlegg oppdages. Vi sender da ut pålegg til hjemmelshaver om å utbedre skaden. Det er eier av det aktuelle ledningsanlegget som er pliktig å til å holde dette funksjonsdyktig. All reparasjon av private stikkledninger bekostes av hjemmelshaver/eier.

Installasjon

ca. m³/år *

ca. kr/år

Dryppende kran (ca 1. drypp/sek)

Rennende kran (ca 2 mm stråle)

Hull på rør (diameter ca 0,5 mm)

9

45

175

200

1000

3900

Lekkasje i WC (ikke synlig)

Lekkasje i WC (synlig)

Lekkasje i WC (urolig overflate)

100

200

400

2300

4500

9000

 

*Estimerte verdier, virkelig lekkasje vil kunne være noe høyere eller noe lavere.

Ledningskart

Malvik kommune har en kartdatabase (ledningskartverk) som viser alle kommunale vann og avløpsledninger med opplysninger om rørtype, anleggsår, materiale og dimensjon.
Informasjon om driftshendelser som lekkasjer, rørbrudd, feil på avløpsledninger og lignende lagres i kartdatabasen.

Malvik kommune har også en god del opplysninger om private ledningsanlegg for eiendommer som er bebygd i nyere tid.

Opplysninger om tekniske data for private ledninger og utførende firma for dette, kan være tilgjengelig.

Du får kart og tekniske data for kommunale og private ledninger ved å henvende deg til kommunalteknikk.

Vannstengning

Ved behov for vannstenging skal søknad/bestilling sendes vannverket.

Saken gjelder offentlig vannforsyning, og all søknad om vannavstenging skal være skriftlig.

Det er kun vannverket som kan saksbehandle og eventuellt godkjenne søknad om å stenge vannet, og for planlagte mindre tiltak må det påregnes minst tre dagers behandlingstid.

Vannstenging som gir bortfall av vann for mange abonnenter blir som regel ikke godkjent.

Ved ordinær saksbehandling må tiltakshaver, det vil si person eller firma som søker, påregne seg ordinær offentlig saksbehandlingstid som er 3 uker eller 15 virkedager. Søknaden skal inneholde informasjon om hvem som er tiltakshaver og hvem som er ansvarlig foretak, og skisse som viser hvordan tilkoblingen er tenkt utført, hvor tiltaket skal utføres og eventuelt andre forhold.

For tiltak og eller tekniske løsninger som krever dispensasjon fra kommunens vann- og avløpsnorm, skal skisse/tegninger vise alle forhold ved tiltaket, det vises til kommunens vann- og avløpsnorm.

Alle tiltak som kommer i konflikt med den offentlige vannforsyningen skal prosjekteres av rådgiver med sentral eller lokal godkjenning. Tegningene skal vare teknisk godkjent av Malvik kommune før det kan søkes om vannavstenging.

Søknad om vannstenging sendes til postmottak@malvik.kommune.no.

Avløpsveileder

Der det ligger separate ledninger for overvann og spillvann i gaten, er det et krav om at den enkelte eiendom skal legge separate ledninger for spillvann og overvann fra det kommunale nettet og inn i de bygg på eiendommen som har innlagt vann.

Her kan du laste ned veileder for separering.

Registrering av vannmåler

Retningslinjer for bruk av vannmåler i Malvik kommune.

Vannmåler skal installeres i alle nye boliger (bygd etter 1. januar 2010). For eldre boliger, uten vesentlige ombygninger, vil dette fortsatt være valgfritt. Malvik kommune tillater kun kommunale målere. Kunden betaler en årlig leie for måleren som vil bli fakturert i like store deler per termin. Kommunale målere oppfyller alle krav satt i sentral Forskrift om krav til vannmålere og Måleinstrumentdirektivet (Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/32/EU av 26. februar 2014). For små og mellomstore abonnenter har våre målere en veldig lav start strømningsrate (R1). Det betyr at en dryppende kran eller et toalett som står å renner/drypper vil bli målt. Våre målere tilfredsstiller R800, og er forbredt for fjernavlesning.

Måler utleveres av kommunalteknikk etter avtale. Du finner oss i Nessvegen 50, 7550 Hommelvik.
Ved bestilling, ta kontakt med på e-post: svein.bormark@malvik.kommune.no, eller rune.glorstad@malvik.kommune.no.

Ved henvendelse, send gjerne e-post til begge mottakerne, slik at vi kan svare deg så raskt vi kan. Vi ønsker at flest mulig av de opplysningene som du som kunde kan hjelpe oss med er listet opp. Installasjonsted for eksempel teknisk rom, firma for utførelsen, gårds- og bruksnummer, adresse, installasjonsdag og lignende. Her kan du se eksempel på utfylt vannmålermelding.
Hvis du har spørsmål, ta kontakt på telefon 73 97 20 90 eller 73 97 20 91.

Gjelder bestillingen vannmåler til industri/næringsbygg/større leilighetskompleks må maks sannsynlig vannmengde oppgis. Denne må være lik eller mindre enn Q3 permanent strømningsrate (den høyeste strømningsraten der vannmåleren fungerer tilfredsstillende ved normale bruksforhold, dvs. under jevne eller tilbakevendende strømningsforhold) for måleren.

Vannmåler skal installeres av godkjent personell (for eksempel rørleggere med lokal eller sentral godkjenning – i henhold til ansvarsrett hjemlet i plan- og bygningsloven). Eier av eiendommen eller rørleggeren signerer for måleren på utleveringstidspunktet. For større installasjoner, bygg med mange enheter og installasjoner med spesielle krav/ønskemål bør kommunen kontaktes i forkant for avtale, da vi har begrenset lager.

Registreringsskjema vil normalt opprettes og forhånds utfylles av FDV-lommunalteknikk før henting.
Registreringsskjema skal være riktig utfylt før vannmåler leveres ut til kunde (rørlegger). Riktig utfylt og signert registreringsskjema er grunnlag for avregning og fakturering av målt vannforbruk.

Det er i tillegg et lovpålagt krav om at installasjonen skal sikres mot tilbakestrømning eller inntrengning av urene væsker, stoffer eller gasser.
For en privat husholdning vil dette medføre som et minimum installasjon av en kontrollerbar tilbakeslagsventil type EA ved innvendig hoved stoppekran (samt sikring av tappepunkt og annet i henhold til væske kategorier). Det er også et krav om at bygningseier sikrer sin innvendige installasjon mot høyt trykk ved å installere en reduksjonsventil i tilknytning til hoved inntaket.

Kommunalteknikk anbefaler at kyndig person går over installasjonen for å se om det er installert ekspansjonskar. Ved at man monterer en tilbakeslagsventil (gjelder også for en reduksjonsventil under gitte betingelser) vil det vannet som en varmtvannsbereder varmer opp ikke kunne ekspandere ut på kommunalt nett. (En bereder på 200 liter som varmes opp fra 4 grader til 70 grader vil ha 4,54 liter i ekspansjon.). Trykket kan komme opp i 9 kg/cm2 før sikkerhetsventilen på berederen løser ut.

En reduksjonsventil basert på fjærtrykk og membran vil ikke fungere som en tilbakestrømsikring. Dette er fordi at en slik ventil vil åpne når kraften fra membranen (les opptredende trykk i boligen) blir mindre enn det forhåndsstilte fjærtrykket (les trykk innstilt på reduksjonsventilen). Så lenge opptredende trykk i boligen er høyere enn fjærtrykket, vil en slik ventil være stengt. En reduksjonsventil vil fungere uavhengig av inngående trykk til boligen, men vil lekke vann ut på kommunalt nett når f.eks. kommunalt nett er trykkløst, og innvendig trykk i boligen er under fjærtrykket som er innstilt på reduksjonsventilen.

Her vises eksempel på hvordan en kontrollerbar tilbakeslagsventil (til venstre),  en variant av tilbakeslagsventilen som monteres sammen med reduksjonsventilen (i midten) og en reduksjonsventil (til høyre) ser ut:

Kontrollerbar tilbakeslagsventil, reduksjonsventil og reduksjonsventil.png

Her kan du laste ned registreringsskjema for vannmåler.

Det er ikke anledning å få utlevert vannmåler dersom vesentlige opplysninger mangler.

Her finner du eksempel på korrekt utfylt skjema til en privat husholdning.

Gebyrsatsene for vann og avløp finner du her.


Vannmåleren skal avleses av kunden en gang i året, det blir sendt ut informasjon i forkant. Malvik kommune har tre terminer der du betaler en forskuddsvare for vann og avløp. Forskuddsvaren er estimert ved installasjon, og endres automatisk i fakturasystemet så lenge vi får rapportert reèl målestand en gang i året. Det vil si at en husstand med et forventet forbruk på 120m3 i året vil ligge inne med en forskuddsvare på 40m3 per termin. Hvis reèlt forbruk ved avlesning på slutten av året viser et forbruk på 150m3 vil dette avregnes og tillegges første termin. Videre vil forskuddsvaren for neste år endres til 150m3 i året. Dette gir da en forskuddsvare på 50m3 per termin.

Eksempel på avlesning vannmålere:

Type: Elster V200 til venstre og Sensus Sentinel 620 til høyre.

Eksempel på avlesning av vannmålere - 1.png

Eksempelpåavlesningavvannmålere-2[1].png

For kunder som unnlater å lese av sin måler vil det bli foretatt et estimat av forbruket. Kunder som blir estimert vil ilegges et gebyr for manglende vannmåleravlesning i henhold til gebyrregulativet.

Hvis kunden har gjentakende manglende innrapportering av målestand, vil dette utløse en kontroll av vannmålerinstallasjonen som vil medføre et kontrollgebyr i henhold til gebyrregulativet.

For kunder som har et unormalt høyt eller lavt forbruk kan det blir foretatt en kontroll av vannmålerinstallasjonen. Hvis kontrollen avdekker feil med selve installasjonen, eller at vannmåleavlesningen er underrapportert, vil kunden ilegges et kontrollgebyr.

Sanitærmelding - tilkobling til kommunal ledning eller endring i sanitærabonnement

Tilkobling til kommunal ledning eller endring i sanitærabonnement skal søkes godkjent av Malvik kommunen i en sanitærmelding.

Følgende arbeid på vann- og avløpsanlegg skal søkes om:   

 • Tilknytning til offentlig vann/avløp for nye og eksisterende bygg.
 • Endret tilknytningspunkt.
 • Omlegging av private ledninger.
 • Etablering/sanering av slamavskiller.
 • Frakobling fra offentlig vann-/avløpsanlegg.

Utførende entreprenør som skal ha ansvaret for vann- og avløpsanlegg skal søke kommunen om sanitærabonnement. Søknaden leveres digitalt og ansvarlig søker må ha tilgang til Volue Entreprenørportal.
Kommunen kontrollerer at ansvarlig søker har nødvendig kompetanse ved registrering.

Nye brukere av entreprenørportalen registrerer seg her.

Har du tidligere sendt inn søknader via entreprenørportalen til andre kommuner, bruker du samme innlogging. Deretter må du be om tilgang hos Malvik kommune i portalen.

Når firmaet er godkjent av Malvik kommune, får du tilsendt en egen link som firmaet skal bruke ved pålogging til sanitærskjema og ferdigmelding. Samme link kan brukes til fremtidige søknader.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid på sanitærmeldinger og ferdigmeldinger er inntil tre uker.

Deler du brønn med naboen?

Alle vannforsynningssystem skal være registrert hos Mattilsynet fra og med 1. juli 2018. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finner du på Mattilsynets nettsider.

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen

Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til formålet. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet

Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt. 

Drikkevannet skal være trygt – også fra små vannforsyningssystem

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k. Informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

Har du spørsmål til registreringen?

Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på telefon 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.

Befolkningsvarsling

Befolkningsvarslingen varsler deg som innbygger om hendelser via tekst- og talemeldinger.

Malvik kommune bruker varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser.

Du blir varslet om ulike ting som angår din eiendom. Varsling 24 varsler via tekstmelding, e-post, og/eller talemelding til fasttelefon.

Når blir systemet brukt?

Kommunen informerer nå våre innbyggere digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger eller andre forhold som krever rask informasjon.

Hvordan finner vi deg?

Privatpersoner

Kontaktinformasjon blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet (tidligere DIFI og Altinn). Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen. Du kan oppdatere informasjon på norge.no

Bedrifter

Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene: https://www.brreg.no/bedrift/virksomhet/

Tilleggsregister

Du kan benytte det av tilleggsregister hvis du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse der du ikke har registert bostedsadresse. Dette kan du gjøre på varslemeg.no.

Har du ikke blitt varslet?

Sårbare virksomheter

Tilleggsregisteret knytter kontaktpersoner til ulike virksomheter med telefonnummer.
Kontaktpersoner mottar tekstmelding hvis denne sendes fra kommunen.
Her kan du registrere virksomheten din, på varslemeg.no.

Eksempler på sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengig av vann.
Dette kan være:

 • sykehus og medisinske sentre
 • alders- og sykehjem
 • lege og tannleger
 • barnehager og skoler
 • næringsmiddelprodusenter
 • restauranter og kafeer

Ofte stilte spørsmål

Hvordan virker varslingen?

Meldingen sendes som tekstmelding til mobiltelefoner, e-post til registrerte mottakere og en automatisert talemelding til fasttelefon.

Er mobilnummeret mitt registrert?

Vi sender varsling til alle som er folkeregistrert på en berørt adresse i Folkeregisteret, og henter dine kontaktopplysninger fra Norge.no.
Så lenge du har registrert dine kontaktopplysninger i Digitaliseringdirektoratets kontaktregister/Altinn blir du varslet. 

Oppføringen din kan du du sjekke ved å logge deg inn på Norge.no.

Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet?

Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, kan du gjøre en tilleggsoppføring på varslemeg.no. Kryss av for hemmelig nummer.

Hvordan får jeg varsel for andre adresser enn min bostedsadresse?

På varslemeg.no kan du legge inn tilleggsadresser som du ønsker varsel for. Dette kan gjelde barn i studentbolig, dine foreldres bolig eller en fritidseiendom.
Slik gjør du:

 • Under Tilleggsoppføring klikker du Legg til ditt telefonnummer.
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk send.
 • Du mottar en kode på tekstmelding, som du bruker for logge deg inn.
 • Her kan du legge til andre adresser du vil varsles for. Navn er den som bor på adressen du registrerer.

Jeg bor i borettslag/blokk/sameie. Blir alle på min adresse varslet?

Alle enheter i et borettslag eller sameie blir varslet hvis du er registrert i kontaktregister for offentlig forvaltning.

Hvordan finner jeg ut om mine foreldres adresse er i en kommune som bruker Varsling 24?

Ta kontakt med den kommune de bor i, for å høre om de bruker Varsling 24.

Hvordan kan jeg se hvilke adresser jeg får varsel for?

På varslemeg.no kan du sjekke andre varslingsadresser som er oppført på ditt mobilnummer, utover din offisielle bostedsadresse som du er registret med i kontaktregister for offentlig forvalting.
Slik gjør du:

 • Under tilleggsoppføring klikker du legg til ditt telefonnummer.
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk send.
 • Du mottar en kode på tekstmelding, som du bruker for logge deg inn.
 • Her ser du listen over adresser registrert på ditt mobilnummer. Her kan du også slette adresser eller legge til flere.

Kontakt

Har du henvendelser om vann og avløp? Ta kontakt på telefon 73 97 20 00, eller send e-post til postmottak@malvik.kommune.no.

Har du henvendelser som krever områgende svar? Da kan du ringe teknisk vakttelefon på 916 13 813.