English A A A A A

12. Årsgebyrer vann og avløp

Gebyrregulativet ble vedtatt 7.12.2020. Satsene gjelder fra 1.1.2021.

Det vises til lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Malvik kommune av 1.1.2011 for nærmere bestemmelser til vann- og avløpsgebyrene.

Gebyr skal beregnes per boenhet på grunnlag av målt eller beregnet forbruk ut ifra prinsippet om at vann inn = spillvannvann ut. Alle satser er inklusiv merverdiavgift.

12.1 Gebyr ved målt forbruk - installert vannmåler

Gebyrer ved målt forbruk beregnes ut fra fastsatt pris per m3 og et fast abonnementsgebyr per boenhet:

 • For vann  15,32 kroner per m³   +   2 284 kroner per boenhet
 • For avløp 10,84 kroner per m³   +   2 335 kroner per boenhet

Forbruket betales forskuddsvis etter stipulerte satser og avregnes årlig ved vannmåleravlesning.

 

I tillegg påløper det gebyr for vannmålerleie:

 • Standard vannmåler til privatperson 293 kroner.
 • Standard vannmåler til næring/industri 815 kroner.

 

Andre dimensjoner enn standard belastes etter følgende:

 • 30 mm                  2 523  kroner
 • 40 mm                  3 368  kroner
 • 50 mm                  4 209  kroner
 • 65 mm                  5 476  kroner
 • 75 mm                  6 317  kroner
 • 80 mm                  6 736  kroner
 • 100 mm                8 426  kroner
 • 150 mm               12 635 kroner
 • 200 mm               16 847 kroner
 • 250 mm               21 056 kroner

12.2 Gebyr ved estimert forbruk - etter areal (BRA)

For abonnenter uten vannmåler beregnes forbruk etter estimert forbruk og følgende satser:                                                       

Kategori                                                                                                  

 1. Fritidsbolig, estimert forbruk 100 m3/år, 3 816 kroner for vann og 3 420 kroner for avløp.                                           
 2. Bolig/leilighet, mindre enn 75 m2, estimert forbruk 100 m3/år, 3 816 kroner for vann og 3 420 kroner for avløp.                     
 3. Bolig/leilighet, 75 – 149,99 m2, estimert forbruk 200 m3/år, 5 349 kroner for vann og 4 504 kroner for avløp.                          
 4. Bolig/leilighet, større enn 150 m2, estimert forbruk 300 m3/år, 6 881 kroner for vann og 5 589 kroner for avløp.                     
 5. Vannpost/sommervannledning (per vannpost), 3 491 kroner.

12.3 Andre bestemmelser for vann- og avløpsgebyrer

12.3.1 

Årsgebyr for midlertidig bygg og brakker baseres på målt forbruk. Brakkerigger som ikke er sanitærrigger, med inntil 5 enkeltbrakker avregnes etter stipulert forbruk, som en boenhet etter areal. Brakker avregnes etter hver påbegynt termin.

 

12.3.2 

Annen virksomhet som betaler årsgebyr etter stipulert forbruk eller avtale betaler for m² bruttoareal (BTA).

 

12.3.3 

Eiers bolig i tilknytning til virksomhet regnes sammen med virksomheten.

 

12.3.4 

Gårdsbruk som ikke drives som virksomhet betaler etter kategori.

 

12.3.5

Ved gårdsbruk med registrert dyrehold som ikke har installert vannmåler estimeres merforbruket fra dyrene basert på rapporterte dyretall pr 1.1 for inneværende år. Dette forbruket skal betales i tillegg til forbruk som beregnes for eiendom som brukes til boligformål.

Estimat som skal brukes for typisk vannforbruk:

Hest 45 l/d

Melkeku 75 l/d

Svin 5 l/d

Sau 8 l/d

 

12.3.6

Gebyr for kontroll av vannmåler. Kontroll av vannmålerinstallasjon belastes abonnenten med et kontrollgebyr på 2 470 kroner.

 

​12.3.7 

Gebyr for avlesning av vannmåler. Avlesning av vannmåler utført av vannverket belastes med et gebyr på 1 860 kroner.