VA-Norm for kommunale ledningsanlegg

Alle arbeider på vann- og avløpsinstallasjoner i Malvik kommune skal utføres i henhold til kommunens VA-Norm

Vann- og avløpsvirksomheten er underlagt en rekke lover og forskrifter som regulerer og påvirker planlegging, utførelse og drift av VA-anlegg.

Gjeldende VA-Norm for Malvik kommune ble vedtatt 19.2.2007 i kommunestyret, normen er basert på sentrale retningslinjer fra Norsk Vann, med lokale tilpassninger. Normen oppdateres løpende for å være i henhold til sentrale lover og forskrifter.

Her finner du Malvik kommunes VA-Norm.

Her finner du vedlegg til VA-norm.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at et VA-prosjekt skal vurderes av flere instanser i kommunen. Denne normen inneholder de tekniske krav kommunen har vedtatt for å sikre den tekniske kvalitet med hensyn til overordnet målsetting i planer og rutiner når kommunen skal eie, drive og vedlikeholde anlegget.

Den vil også bli lagt til grunn for krav i forbindelse med utbyggingsavtaler i kommunen. Et VA-anlegg må foruten å tilfredsstille disse kravene også tilfredsstille kravene i plan- og bygningsloven om godkjenning og kvalitetssikring. I den forbindelse skal planene også underlegges plan- og bygningsmyndighetenes saksbehandling.