Utviklingsplan 2021–2022 for virksomhet barnehage

Resultater krever samspill og samhandling. Utviklingsplanen er et verktøy som skal bidra til å sikre at alle virksomhetsområdene i Malvik kommune jobber mot felles mål.

Organisasjonens «grunnmur» er verdiene ÅPEN – NYSKAPENDE – SAMHANDLENDE. Utviklingsplanen bygger for øvrig på kommuneplanens samfunns – og arealdel, og skal sørge for at vi når målene i kommunens budsjett, handlings- og økonomiplan.

Utviklingsplanen skal være 2-årig og omfatte prioriteringer, innenfor og på tvers av rammeområder og innen egen virksomhet. Disse skal være i tråd med langsiktige mål, veivalg og prioriteringer. I tillegg skal utviklingsplanen beskrive hvordan vi skal jobbe i fellesskap med skisserte prioriteringer (rådmannen og virksomhetene).

Rådmannen og virksomhetslederne har et spesielt ansvar for å påse at utviklingsplanen benyttes aktivt i hverdagen. Dette innebærer også evaluering, revidering og forbedring. Aktuelle tema og forbedringsområder drøftes i årlig utviklingsdialog mellom rådmannen og virksomhetene. Ledelsen har ellers ansvar for å etablere arenaer for samhandling, nødvendige rutiner og tiltak som skal bidra til måloppnåelse.

Planmessig drift og utvikling

Ledelsen har ansvar for både drift og utvikling. Som et hjelperedskap anbefales det derfor at denne utviklingsplanen suppleres med et årshjul for hver virksomhet. Årshjulet skal sikre at virksomheten ivaretar sine oppgaver planmessig og i samhandling med andre virksomheter og nivå. For å sikre helhet og sammenheng må årshjulet korrespondere med rådmannens årshjul.

Rapportering til rådmannen

Rapportering skjer hvert tertial og grunnlaget vi være:

 • årets budsjettrundskriv
 • årshjul

Felles prioriteringer for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2020

Prioriteringene er basert på følgende lokale føringer:  

 • kommuneplanens samfunnsdel og budsjett og handlings- og økonomiplan samt digital strategi for Malvik kommune.
 • felles strategisk satsingsområde i handlingsdel- og økonomiplan 2019 – 2022 miljø, kvalitet og heltid og digitalisering.
 • satsningsområdene må «brytes ned» på hver virksomhet og hos rådmannen slik at det gir tydelighet i organisasjonen om hva dette betyr for oss i hverdagen og hvorfor vi gjør det.

Resultatene skal brukes til videreutvikling av kommunens samfunnsplanlegging, tjeneste- og organisasjonsutvikling

Felles prioriteringer for rådmannen og virksomhetene fra 1. januar 2019

Kommuneplanens samfunnsdel

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Tiltak i 2019/202 rådmannen

Tiltak 2019/2020 virksomheten

Delmål 8.4

     

Malvik kommune skal oppnå reelt digitalt førstevalg for innbyggere, organisasjoner, næringsliv og ansatte.

Digitalisering skal bidra til å gi tjenester av god kvalitet og høy tilgjengelighet.

Digitalisering

Det skal bygges en felles endrings- og utviklingskultur som igangsetter endringer og tar tak i utfordringer.

Gevinster i form av effektivisering, innsparinger og/eller bedre tjenester skal defineres.

 • Følge opp digital strategi for Malvik kommune.
 • Kartlegge pågående og planlagte tiltak.
 • Videreutvikle digitaliseringsrådet.
 • Initiere digitale strategiprosesser i og på tvers av virksomhetene/enhetene som grunnlag for et strategikart for Malvik kommune.
 • Ressursstyring - ingen timelister i papir. Opplæring og igangsettelse i samarbeid med helsesektoren.
 • Kompetanseheving i grunnleggende IKT-ferdigheter for alle som har behov. Fremme selvstandig og trygghet i bruk av plattformer.
 • Bytte av gammelt og utgått IKT-utstyr etterhvert.

Delmål 8.6

     

Malvik kommune skal utvikle en heltidskultur med fokus på tjenestekvalitet.

I løpet av 2021 skal andelen heltid blant faste ansatte i Malvik kommune være 67 prosent.

Rådmannen har nedsatt overordnet gruppe med deltakelse fra hovedtillitsvalgte, fagstab og ledelse. Gruppen ledes av rådmannen.

 • Øke og gremme heltidskulturen innenfor budsjettrammene.
 • Se på eventuelle flere tjenestesteder der det er mulig uten at dette går utover kvaliteten i tjenesteproduksjonen.

Delmål 7.3

     

Miljøprofilen skal synliggjøres i all vår virksomhet, og Malvik kommune som organisasjon skal prioritere klimavennlige energiløsninger.

Klimaregnskap presenteres for kommunestyret i første kvartal 2019.

I løpet av 2019 legges det fram en rapport til kommunestyret om tiltak for å utfase engangsartikler og redusere bruken av plast.

Ved offentlig innkjøp vil Malvik kommune legge vekt på å følge opp miljø- og samfunnsansvar i anskeffelser.

Rådmannen får klimaregnskap fra Asplan Viak AS. Dette skal danne grunnlag for videre organisering og tiltak.

 • Igangsettelse av miljøtiltak som er bærekraftig, se på matsvinn, gjenvinning og kildesortering.
 • Ivaretakelse av naturressursene i nærmiljøet.
 • Utvikle grønt flagg-barnehager
  - tre barnehager er autoriserte
 • Vurdere eventuelle kjøkkenressurs der det er mulig og ønskelig. Gir høyere kompetanse vedrørende ernæring og matsvinn og mer helhetlig tilnærming til kostholdsveilederen som er en veileder for kommunale barnehager.

 

Prioriteringer på tvers av virksomhetene

 

Delmål

Kvalitetsindikator

Tiltak

Deltakere/
virksomheter

 • Ny digital skolehverdag.
 • Tieto - system for samordnet opptak barnehage, SFO, fakturasystem og moderasjonssystem.
 • Fagsystem for barnehager og skoler, som ligger i rollen til skolesekretærer og rådgiver i barnehage og skole.
 • iPad til alle elever og kompetanseheving for ansatte.
 • Fagsystemet kvalitetssikres og utvikles.
 • Alle skoler.
 • Skoler og barnehager.

Læringsmiljø

Forslag til handlingsplan for barnehage, ikke politisk vedtatt, må revideres før behandling.

Se strategi og handlingsplan mot mobbing og krenkelser.

 • Alle skoler, alle barnehager, BFT og kultur.

Språkstrategi

 

Se revidert strategi for språk, lesing og skriving.

 

Miljø

 

Kan være aktuelt: ikke besluttet.

 • Felles holdningskampanje.
 • plast
 • Kildesortering på alle bygg.
 • Naturmangfold i skolens/barnehagens nærmiljø.
 • Adoptere elv/bekk/skog/insekter.
 

 

Prioritering i virksomheten

Delmål

Kvalitetsindikator

Tiltak

Deltakere

Ressursstyring

 

Samhandling og opplæring fra helse.

Alle kommunale barnehager.

Alle barn skal være betydningsfulle.

 

Kunnskapsdeling på tvers i henhold til læringsmiljøpiloten (Saksvik barnehage og Vidhaugen barnehage).

Alle kommunale barnehager.

Grønt flagg - motivere flere kommunale barnehager.

 

Opprettholde autoriseringene for Grønt flagg.

Vidhaugen barnehage, Saksvik barnehage og Sandfjæra barnehage.

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (Rekom)

 

Den regionale ordningen gir kommunen ansvar for kvalitetsutvikling i barnehagen, og skal sørge for et stabilt og gjensidig utviklende arbeid mellom lærerutdanningsinstitusjonene og barnehagesektoren. Malvik kommune samarbeider med Nord Universitet og

Dronning Mauds Minne Høyskole.

Alle kommunale barnehager

 

Barnehagens utviklingsområde:

Vidhaugen: Mot til å lede.

Planetringen: Digitale verktøy

Saksvik: Digital praksis

Vikhammeråsen: Mot til å lede

Vikhammer Vestre: Mot til å lede

Solstrand: Mot til å lede

Sandfjæra: Læringsmiljøet