English A A A A A

Skoler og SFO

I Malvikskolen har vi disse satsingsområdene:

Bedre læring med digital skolehverdag

Målet med innføring av digital skolehverdag i Malvikskolen er å øke elevenes faglige og personlige utbytte av skolegangen. Alle elever vil få eget nettbrett som skal brukes både på skolen og hjemme. Alle ansatte vil få kompetanseheving i bruk av digitale læremidler, og nettbrettet skal brukes i læringssituasjoner der det bidrar til bedre læring.

Arbeid med digital dannelse og digital dømmekraft blir en viktig del av denne satsingen.

Ny digital skolehverdag

Vi jobber for bedre læringsmiljø

Malvik kommune har ansvaret for at alle elevene skal oppleve å ha et trygt og godt skolemiljø. Det er vårt felles ansvar å bidra til dette. God samhandling mellom barnehage/skole, foreldre og lokalmiljø er en viktig forutsetning i dette arbeidet.

Til støtte i dette arbeidet er det utarbeidet en plan som forplikter til en samlet innsats for å sørge for økt bevissthet og aktivt arbeid for å forebygge, avdekke og håndtere mobbesaker. Les mer om  læringsmiljø og redusert mobbing

Strategiplanen skal revideres hvert år, og fra sommeren 2019 blir det tilsatt eget mobbeombud i kommunen som skal bidra til å styrke samhandling mellom alle involverte og til å bistå med å finne løsninger i vanskelige saker.

Vi er en språkkommune

Malvik kommune er en språkkommune. Det er utarbeidet en språkstrategi  med mål og tiltak. Den beskriver forventninger til barns språkutvikling, hvilke tiltak og metodeinnhold som forventes å være beste praksis innenfor det allmennpedagogiske tilbudet. For å nå hovedmålet bygger strategien på tre grunnleggende elementer:

1. Universelle tiltak: tiltak som når alle grupper av barn og elever i et inkluderende fellesskap.
2. Tidlig innsats: tiltak blir satt inn med en gang det er behov for det, når som helst i utviklings- og opplæringsløpet. Forebygging blir prioritert.
3. Beste praksis: tiltak som blir satt i gang skal ta utgangspunkt i kommunens behov og erfaringer, samt relevant forskning på området.

Her er nettsiden til språkstrategien vår.