English A A A A A
illustrasjonsbilde luftforurensning, biler i rushtrafikk

illustrasjonsbilde luftforurensning, biler i rushtrafikk ssuaphoto

Utemiljø

Generelt

I samfunnsdelen av kommuneplanen står det at en skal kunne velge å leve sunt. Helsefremming i et samfunnsperspektiv handler om å sette folk istand til å få kontroll over og bedre sin egen helse. Dette kan oppnås med mange virkemidler. Tilrettelegging for mestring og livskvalitet kan skje gjennom bevisst politikk på tjenesteområder som skole- og utdanning og helse. Men også på tekniske områder og arealplanlegging. Ivaretagelse av  grønne lunger, lekeplasser, turdrag og et rikt kulturliv er eksempler på viktige helsefremmende tiltak.

Helsetilstanden til den enkelte er sterkt påvirket av det ytre miljøet en oppholder seg i. Dette har vært grundig dokumentert i yrkesmedisinen, men blir nå også gradvis bedre dokumentert for befolkningen generelt. Globalt sett blir luftforurensning (ute og inne) sett på som den viktigeste miljøfaktoren som gir helseeffekter. WHO har regnet ut at 3,7 millioner dødsfall kan tilskrives  utendørs luftforurensning i 2012, og av dette er om lag 0,5 millioner av dødsfallene i Europa (WHO, 2014). I Norge er nivåene i de største byene tilsvarende nivåene i andre skandinaviske land, men lavere enn i de fleste større byene ellers i Europa (Eeftens, 2012).

Støy rammer mange mennesker i Norge. Om lag 25 prosent av befolkningen er utsatt for gjennomsnittlig utendørs støynivå på over 55 dB ved hjemmet sitt, og en halv million mennesker er svært plaget (Miljødirektoratet, 2013). Støy fra vegtrafikk er den klart dominerende kilden til støyplager i samfunnet. Mellom 3 og 5 prosent oppgir at de har problem med søvnen på grunn av støy.

Status

I Malvik ligger mye til rette for å kunne foreta sunne valg. Vi har flotte friluftsmuligheter i marka og nær tilknytningen til sjøen. Malvikstien har forbedret tilgjengeligheten til sjøen ytterligere. De fleste får drikkevann fra Jonsvatnet som holder høy kvalitet.Vi har en av regionens fineste badeplass på Midtsandtangen. Barnefamilier opplever det som trygt å bosette seg her. Vi har gode kommunikasjoner i jernbane og buss.

To store veianlegg, E6 og fylkesveien bidrar til at det er endel familier som bor støyutsatt. Det er også endel luftforurensning fra pukkverk og deponivirksomhet. Tidligere har det vært betydelig grunnforurensning knyttet til jernbanens virksomhet på Hommelvikstranda og Nygården. Det er nå langt på vei ryddet opp i.

Utfordringer

Les mer om disse tema med tilhørende utfordringer i menyen til høyre.