English A A A A A
Svebergmarka med Homemlvik i bakgrunn og soloppgang

Oversiktskart og informasjon

Eneboligtomter i utbyggingsfelt B23a-b selges

Informasjonen og illustrasjonene under er hentet fra Planbestemmelsen og Planbeskrivelsen som ligger som vedlegg i plandokumentene.

Se her for reguleringsplaner, bestemmelser og vedlegg knyttet til utbyggingsfeltet.

Utbyggingsfelt B23 består av B23a-b.

Felt B23a selges til utbygger og B23b selges til selvbyggere/privatpersoner.

Felt B23a-b ligger lengst mot nord i utkanten av planområdet  og strekker seg fra vest til øst.

Perspektiver etappe 3 B23 a-b.jpgIllustrasjon over utbygningsfeltene i Etappe 3 sett mot sør-vest. Utbyggingsfelt B23a-b er markert med rødt

Bebyggelse og type boenhet

Bebyggelsen i dette feltet vil bestå av 14 boenheter som er fordelt på en terrassert bebyggelse og frittlstående eneboliger med  sekundær boenhet/ tomannsboliger med småhuskarakter. 8 av disse boenhetene har mulighet for å være tilgjengelige boenheter (universelt utformet).

B23a består av 8 boenheter i en terrassert bebyggelse og selges til utbygger.

B23b består av 6 boenheter fordelt på 3 frittstående boliger (enebolig med sekundær boenhet eller tomannsbolig), T1-3, som selges tilselvbygger/privatpersoner.

Tomtene som er merket med en rød sirkel er solgt.

23062022 Plankart Status solgte tomter.jpg

Oversikt over kotehøyder og overkant gulv (OK gulv)

koter 011220.PNG

Terrengforhold og adkomst for B23

God terrengtilpassning er viktig, derfor vil terrenget legger føringer for antall boliger og om boligene kan ha sokkel eller ikke. Terrenget tilsier at B23a skal ha terrassert bebyggelse og at boenhetene i B23b vil ha enkel sokkel. Se illustrasjonene under for mer informasjon.

B23a er det bratteste byggefeltet i planområdet og det er derfor valgt terrassert bebyggelse. Det legges opp til to slanke blokker med en leilighet i bredden og alle leilighetene vil derfor ha svært gode utsiktsforhold. Parkering og felles lekeplass legges i nivå med adkomstvegen og de to boenhetene som er på samme nivå som dette vil å være tilgjengelige boenheter (universelt utformet), de øvrige vil få adkomst via trapper og/eller ramper i terrenget.

B23b er det minste byggefeltet i planområder med kun tre store tomter. Det legges opp til 3 frittlstående eneboliger med sekundær boenhet eller 3 tomannsboliger. Feltet har svært god beliggenhet i utkanten av byggeområdet i en naturlig sving, dette gir flott utsikt utover i Trondheimsfjorden, Hommelvik og Stjørdal.

Kjøre- og gangadkomst til etappe 3 er via Svebergvegen for så å fortsette på samleveien som etableres for området. Samleveien deler seg fortløpende opp i interne adkomstveier til utbyggingsfeltene og skal i enden tilknyttes Tyttebærveien (Grønberg) med en gang- og sykkelforbindelse, det er ikke tenkt gjennomkjøring for bil. Den eksisterende gang-/sykkelveien langs Svebergvegen videreføres langs samleveien helt til den deler seg i nordvest.

På  grunn av terrengforhold i området har mange deler av atkomstveiene og fortau sterkere stigning enn 1:20, men fra adkomstvei og fram til inngangsparti skal imidlertidig alle boliger ha adkomst med tilfredsstillende stigningsforhold.

B23a - Terrassert bebyggelse med 8 boenheter som selges til utbygger

Det legges opp til to slanke blokker med en leilighet i bredden der to boenheter vil ha mulighet for å være tilgjengelige boenheter (universelt utformet), 

de øvrige vil få adkomst via trapper og/eller ramper i terrenget.

illustrasjon B23a.JPG

Illustrasjon B23a

B23b - Frittstående boliger med husnummer T1-3 (Selvbygger)

T1-3 vil bestå av 6 boenheter fordelt på 3 frittstående boliger (enebolig med sekundær boenhet eller tomannsbolig)

De vil ha enkel sokkel (S1) og inngangspartiet vil være plassert i første etasje. 

Alle boenhetene vil ha mulighet for å være tilgjengelige boenheter (universelt utformet).

red illustrasjon B23b.JPG

Illustrasjon B23b

Parkeringsløsning

Generelt gjelder det at eneboliger, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus får egen parkering i garasje/carport på de respektive eiendommene, der garasje regnes som en parkeringsplass.

Eneboliger og tomannsboliger: 2 parkeringsplasser pr. boenhet + 1 pr. utleiedel.

Gjesteparkering skal skje på egen tomt og behovet for gjesteparkering for småhusbebgyggelse er vurdert til 0,25 pr. boenhet.

Kjede og rekkehus: 2 parkeringsplasser pr. boenhet - Fortrinnsvis i fellesløsning.

For rekkehusene er det likevel stilt krav til etablering av totalt tre felles gjesteparkeringerplasser siden det er tettere mellom boenhetene.

Private parkeringsplasser på egen tomt kan tilrettelegges for bevegelseshemmende etter behov.

Parkering B21 snitt D.JPG

Illustrasjon parkering/snitt for B23

Utbygging av fellesareal

Lekeplasser og friområder

Fellesområdet f_BLK1 skal være felles for alle boliger innenfor planområdet og opparbeides som nærlekeplass.

Småbarnslekeplassene forøvrig fordeles mellom feltene, de er benevnet på oversiktskart/illustrasjoner med f_BLK4, f_BLK5 og f_BLK6.

Friområdene er offentlige rekreasjonsområder og skal sikrer eksisterende turstier og utfluktsplasser, de er benevnet o_GF4, o_GF5 og o_GF7.

Friområdet o_GF4 er tenkt som en naturlekeplass/ strøkslekeplass der det vil være mulig å etablere enkle installasjoner som klatrestativ, gapahuk, bålplass etc.

Utbygging av VVA - teknisk infrastruktur

Boligene tilknyttes offentlig ledningsnett.

Arbeidet startet i 2016  og avsluttes 31. oktober 2017 (status pr. 05.09.17).

Nedgravd renovasjonsanlegg

Utbyggingsområdet vil ha et offentlig renovasjonsanlegg,  det vil være nedgravd og fordelt utover området. De er benevnet på illustrasjoner og oversiktskart med o_BRE1, o_BRE2 og o_BRE3.

Renovasjonspunktene fordeles mellom boligene og feltene slik det er beskrevet i bestemmelsene som ligger tilgjengelig i Planinnsyn.

Svebergm renovasjonspunkt.JPG

Illustrasjonsbilde av renovasjonspunkt