English A A A A A

Oversiktskart og informasjon

Eneboligtomter i utbyggingsfelt B22a-c selges

Informasjonen og illustrasjonene under er hentet fra Planbestemmelsen og Planbeskrivelsen som ligger som vedlegg i plandokumentene.

Se her for reguleringsplaner, bestemmelser og vedlegg knyttet til utbyggingsfeltet.

Utbyggingsfelt B22 består av B22a-c.

Felt B22a-b selges til utbygger og B22c selges til selvbyggere/privatpersoner. 

Felt B22 ligger i utkanten av planområdet, lengst ned mot øst og strekker seg fra sør til nord.

Perspektiver etappe 3 22a-c.jpgIllustrasjon over utbygningsfeltene for utbygger i Etappe 3 sett mot sør-vest

Bebyggelsen og type boenheter

Bebyggelsen i dette feltet skal oppføres med småhuskarakter og vil bestå av totalt 15 boenheter med mulighet for sekundær boenhet.

Alle boenhetene vil ha mulighet for å være tilgjengelige boenheter (universelt utformet).

B22a-b består av 10 eneboliger i kjede med garasje mellom boenheten og selges til utbygger (B22b er SOLGT).

B22c består av 5 frittstående eneboliger, E37-41. Disse selges til selvbygger/privatpersoner.

E40 og E41 er en del av en grunnrettsavtale og er ikke tilgjengelig for salg (SOLGT).

Tomtene som er merket med en rød sirkel er solgt.

10092021 plankart Status solgte tomter.png

Oversikt over kotehøyder og overkant gulv (OK gulv)

koter 011220.PNG

Terrengforhold og adkomst for felt B22

God terrengtilpassning er viktig, derfor vil terrenget legger føringer for antall boliger og om boligene kan ha sokkel eller ikke. Terrenget tilsier at alle boenhetene i felt B22 vil ha en sokkeletasje. Se illustrasjonene under for detaljert informasjon.

Felt B22 ligger i utkanten av planområdet, lengst ned mot øst og strekker seg fra sør til nord. Feltet grenser mot friområder og er delt i to av en lekeplass. Området har en storslått utsikt utover Trondheimsfjorden, Hommelvik og Stjørdal.

B22a-b ligger i den sørligste delen av felt B22 og grenser mot et friområde. De kjedede eneboligene er plassert langs enden av blindvei. Området har en flott utsikt utover Trondheimsfjorden, Hommelvik og Stjørdal.

B22c ligger i i den nordlige delen av B22. Bebyggelsen er trekt litt ut og vekk fra adkomstsvegen,  på en naturlig forhøyning i landskapet og har en enestående plassering i utkanten av boligområdet. Området har storslått utsikt utover Trondheimsfjorden, Hommelvik og Stjørdal.

Kjøre- og gangadkomst til etappe 3 er via Svebergvegen for så å fortsette på samleveien som etableres for området. Samleveien deler seg fortløpende opp i interne adkomstveier til utbyggingsfeltene og skal i enden tilknyttes Tyttebærveien (boligfeltet Grønberg) med en gang- og sykkelforbindelse, det er ikke tenkt gjennomkjøring for bil.

Den eksisterende gang-/sykkelveien langs Svebergvegen videreføres langs samleveien helt til den deler seg i nordvest.

På  grunn av terrengforhold i området har mange deler av adkomstveiene og fortau sterkere stigning enn 1:20, men fra adkomstvei og fram til inngangsparti skal imidlertidig alle boliger ha adkomst med tilfredsstillende stigningsforhold.

B22a-b - Kjedede eneboliger som selges til utbygger

Dronebilde 12 med markering.jpg

De kjedede eneboligene vil ha enkel sokkel (S1), inngangspartiet vil være plassert i første etasje.

Alle boenhetene vil ha mulighet for å være tilgjengelige boenheter (universelt utformet).

Illustrasjon B22ab.JPG

Illustrasjon B22a-b

B22c - Eneboliger med husnummer E37-41 (selvbygger)

De frittstående eneboligene vil ha enkel sokkel (S1), inngangspartiet vil være plassert i første etasje.

Alle boenhetene vil ha mulighet for å være tilgjengelige boenheter (universelt utformet).

E40 og E41 er en del av en grunnrettsavtale og er ikke tilgjengelig for salg.

Grunnerver Illustrasjon B22c.jpg

Parkeringsløsning

Generelt gjelder det at eneboliger, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus får egen parkering i garasje/carport på de respektive eiendommene, der garasje regnes som en parkeringsplass.

Eneboliger og tomannsboliger: 2 parkeringsplasser pr. boenhet + 1 pr. utleiedel.

Gjesteparkering skal skje på egen tomt og behovet for gjesteparkering for småhusbebgyggelse er vurdert til 0,25 pr. boenhet.

Kjede og rekkehus: 2 parkeringsplasser pr. boenhet - Fortrinnsvis i fellesløsning.

For rekkehusene er det likevel stilt krav til etablering av totalt tre felles gjesteparkeringerplasser siden det er tettere mellom boenhetene.

Private parkeringsplasser på egen tomt kan tilrettelegges for bevegelseshemmende etter behov.

Parkering snitt B21.JPG

Illustrasjon parkering/snitt for B22

Utbygging av fellesareal

Lekeplasser og friområder

Fellesområdet f_BLK1 skal være felles for alle boliger innenfor planområdet og opparbeides som nærlekeplass.

Småbarnslekeplassene forøvrig fordeles mellom feltene, de er benevnet på oversiktskart/illustrasjoner med f_BLK4, f_BLK5 og f_BLK6.

Friområdene er offentlige rekreasjonsområder og skal sikrer eksisterende turstier og utfluktsplasser, de er benevnet o_GF4, o_GF5 og o_GF7.

Friområdet o_GF4 er tenkt som en naturlekeplass/ strøkslekeplass der det vil være mulig å etablere enkle installasjoner som klatrestativ, gapahuk, bålplass etc.

Utbygging av VVA - teknisk infrastruktur

Boligene tilknyttes offentlig ledningsnett.

Arbeidet startet i 2016  og avsluttes 31. oktober 2017 (status pr. 05.09.17).

Nedgravd renovasjonsanlegg

Utbyggingsområdet vil ha et offentlig renovasjonsanlegg,  det vil være nedgravd og fordelt utover området. De er benevnet på illustrasjoner og oversiktskart med o_BRE1, o_BRE2 og o_BRE3.

Renovasjonspunktene fordeles mellom boligene og feltene slik det er beskrevet i bestemmelsene som ligger tilgjengelig i Planinnsyn.

 

Svebergm renovasjonspunkt.JPG

Illustrasjonsbilde av renovasjonspunkt