English A A A A A
Svebergmarka

Oversiktskart og informasjon

Eneboligtomter i utbyggingsfelt B21a-c selges.

Informasjonen og illustrasjonene under er hentet fra Planbestemmelsen og Planbeskrivelsen som ligger som vedlegg i plandokumentene.

Se her for reguleringsplaner, bestemmelser og vedlegg knyttet til utbyggingsfeltet.

Utbyggingsfeltet B21 består av B21a-c og disse selges til selvbyggere/privatpersoner. 

Felt B21 ligger midt i utbyggingsområdet og strekker seg fra sør til nord.

 

Perspektiver etappe 3 21a-c.jpg

Illustrasjon over utbygningsfeltene i Etappe 3 sett mot sør-vest. Utbyggingsfelt B21a-c er markert med rødt

Bebyggelse og type boenhet

Bebyggelsen i dette feltet skal oppføres med småhuskarakter og vil bestå av totalt 30 boenheter med mulighet for sekundær boenhet.

24 av disse boenhetene har mulighet for å være tilgjengelige boenheter (universelt utformet).

Felt B21a-c består av 30 eneboliger, E7-36.

E29 og E30, i felt B21c, er en del av en grunnrettsavtale og er ikke tilgjengelig for salg.

De øvrige selges til selvbygger/privatpersoner.

Tomtene som er merket med en rød sirkel er solgt.

OBS: E12 og Malvik kommune fikk innvilget dispensasjon i 2018 om at kote for overkant gulv på E12 kan heves 1 meter høyere enn indikert på reguleringsplan.

 Ny høyde er 119.3 moh. 

 

10092021 plankart Status solgte tomter.png

Oversikt over kotehøyder og overkant gulv (OK gulv)

koter 011220.PNG

Terrengforhold og adkomst for felt B21

God terrengtilpassning er viktig, derfor vil terrenget legger føringer for antall boliger og om boligene kan ha sokkel eller ikke. Se illustrasjonene under for detaljert informasjon.

Felt B21 ligger midt i det aktuelle utbyggingsområdet og har noe varierende terreng. Den sørlige halvdelen har en forholdsvis sterk helning mot øst, mens den nordlige delen har en slakere helning mot nord. Feltet skal bestå av frittliggende eneboliger og de er spredt jevnt utover hele feltet. Det er svært god utsikt utover Trondheimsfjorden, Hommelvik og Stjørdal i området.

B21a ligger øverst i feltet og har en slak helning mot nord og en sterk helning mot øst i retning fjorden. Området har  god utsikt utover Trondheimsfjorden, Hommelvik og Stjørdal. Ved overtagelse vil nesten hele B21a være ferdig sprengt ut og planert 75 cm under ferdig gulv. Unntaket er tomt E7 som kun delvis blir utsprengt og grovt planert. (Oppdatert 15.august 2017)

B21b ligger nedenfor B21a og boligene ligger langs en blindvei. Her er det lagt til rette for sokkeletasje(r) da terrenget skråner ned mot fjorden. Området har god utsikt utover Trondheimsfjorden, Hommelvik og Stjørdal.

B21c ligger i den nordlige delen av feltet og har en svak nordøstlig helning. Boligene vil være på en naturlig forhøyning da samleveien ligger lavere enn tomtene. Det og at boligen grenser til et friområdet gjør at det er svært god utsikt utover i Trondheimsfjorden, Hommelvik og Stjørdal.

De ytterste tomtene er reservert grunneiererver. Se kart for detaljer.

Kjøre- og gangadkomst til etappe 3 er via Svebergvegen for så å fortsette på samleveien som etableres for området. Samleveien deler seg fortløpende opp i interne adkomstveier til utbyggingsfeltene og skal i enden tilknyttes Tyttebærveien (boligfeltet Grønberg) med en gang- og sykkelforbindelse, det er ikke tenkt gjennomkjøring for bil. Den eksisterende gang-/sykkelveien langs Svebergvegen videreføres langs samleveien helt til den deler seg i nordvest.

På  grunn av terrengforhold i området har mange deler av adkomstveiene og fortau sterkere stigning enn 1:20, men fra adkomstvei og fram til inngangsparti skal imidlertidig alle boliger ha adkomst med tilfredsstillende stigningsforhold.

B21a - Eneboliger med husnr E7-17 (selvbygger)

E7-E13 vil ikke ha sokkel men kjeller er mulig (S0), inngangspartiet vil være plassert i første etasje.

E14-17 vil ha enkel sokkel (S1), inngangspartiet vil være plassert i sokkeletasje.

illustrasjon B21a.JPG

Illustrasjon B21a

B21b - Eneboliger med husnr E20-25 og E31-36 (selvbygger)

E20-25 vil ha enkel sokkel (S1), inngangspartiet vil være plassert i første etasje. 

E31-32 ha enkel sokkel (S1), inngangspartiet vil være plassert i sokkeletasje.

E33-36 ha dobbel sokkel (S2), inngangspartiet vil være plassert i nedre sokkeletasje.

 

illustrasjon B21b.JPG

Illustrasjon B21b

B21c - Eneboliger med husnr E18-19 og E26-30 (selvbygger)

E18-19 vil ha enkel sokkel (S1), inngangspartiet vil være plassert i første etasje. 

E26-28 vil ikke ha sokkel men kjeller er mulig (S0), inngangspartiet vil være plassert i første etasje.

E29 og E30 er en del av en grunnrettsavtale og er ikke tilgjengelig for salg.

grunnrettsavtale

Illustrasjon B21c

Parkeringsløsning

Generelt gjelder det at eneboliger, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus får egen parkering i garasje/carport på de respektive eiendommene, der garasje regnes som en parkeringsplass.

Eneboliger og tomannsboliger: 2 parkeringsplasser pr. boenhet + 1 pr. utleiedel.

Gjesteparkering skal skje på egen tomt og behovet for gjesteparkering for småhusbebgyggelse er vurdert til 0,25 pr. boenhet.

Kjede og rekkehus: 2 parkeringsplasser pr. boenhet - Fortrinnsvis i fellesløsning.

For rekkehusene er det likevel stilt krav til etablering av totalt tre felles gjesteparkeringerplasser siden det er tettere mellom boenhetene.

Private parkeringsplasser på egen tomt kan tilrettelegges for bevegelseshemmende etter behov.

Parkering B21 snitt D.JPG

 

Illustrasjoner parkering/snitt for B21

Utbygging av fellesareal

Lekeplasser og friområder

Fellesområdet f_BLK1 skal være felles for alle boliger innenfor planområdet og opparbeides som nærlekeplass.

Småbarnslekeplassene forøvrig fordeles mellom feltene, de er benevnet på oversiktskart/illustrasjoner med f_BLK4, f_BLK5 og f_BLK6.

Friområdene er offentlige rekreasjonsområder og skal sikrer eksisterende turstier og utfluktsplasser, de er benevnet o_GF4, o_GF5 og o_GF7.

Friområdet o_GF4 er tenkt som en naturlekeplass/ strøkslekeplass der det vil være mulig å etablere enkle installasjoner som klatrestativ, gapahuk, bålplass etc.

Utbygging av VVA - teknisk infrastruktur

Boligene tilknyttes offentlig ledningsnett.

Arbeidet startet i 2016  og avsluttes 31. oktober 2017 (status pr. 05.09.17).

Nedgravd renovasjonsanlegg

Utbyggingsområdet vil ha et offentlig renovasjonsanlegg,  det vil være nedgravd og fordelt utover området. De er benevnet på illustrasjoner og oversiktskart med o_BRE1, o_BRE2 og o_BRE3.

Renovasjonspunktene fordeles mellom boligene og feltene slik det er beskrevet i bestemmelsene som ligger tilgjengelig i Planinnsyn.

 

Svebergm renovasjonspunkt.JPG

Illustrasjonsbilde av renovasjonspunkt