English A A A A A
oversiktsbilde B20 og feltet

Oversiktskart og informasjon

Ledige eneboligtomter i utbyggingsfelt B20a

Informasjonen og illustrasjonene under er hentet fra Planbestemmelsen og Planbeskrivelsen som er en del av plandokumentene.

Benytt denne linken for reguleringsplaner, bestemmelser og vedlegg knyttet til utbyggingsfeltet.

Utbyggingsfeltet B20 består av B20a-g, der B20a består av 6 eneboligtomter som selges til selvbyggere/privatpersoner.

De øvrige tomtene selges til utbyggere/entreprenører via vår megler

Prisliste og informasjon om arealer, utnyttingsgrad og krav/muligheter finner du under fanen "Prislisteoversikt B20a".

Eller du kan trykke her så kommer du dit direkte. 

B20a-g

Illustrasjon over utbygningsfeltene i Etappe 3 sett mot sør-vest. Utbyggingsfelt B20 er markert med rødt

Bebyggelse og type boenhet

Feltet skal ha småhuskarakter generelt og det er i hovedsak eneboliger på området, enten i kjede eller frittliggende.

Felt B20a består av 6 eneboliger med rom for sekundærenhet hvis ønskelig, E1-6.

De øvrige tomtene skal ha enebolig i kjede, der garasje ligger mellom enhetene. Disse selges som nevnt tidligere til utbygger/entreprenører.

E1-3 og E5-6 skal være tilgjengelig enheter (universelt utformet).

E4 er fritatt fra kravet om å være tilgjengelig enhet (universelt utformet).

Tomtene som er merket med en rød sirkel er solgt.

23062022 Plankart Status solgte tomter.jpg

OBS: E12 og Malvik kommune fikk invilget dispensasjon i 2018 om at kote for overkant gulv på E12 kan heves 1 meter høyere enn indikert på reguleringsplan.

 Ny høyde er 119.3 moh.  

Oversikt over kotehøyder og overkant gulv (OK gulv)

koter 011220.PNG

Terrengforhold og adkomst for felt B20

God terrengtilpassning er viktig, derfor vil terrenget legger føringer for antall boliger og om boligene kan ha sokkel eller ikke. Se illustrasjonene under og plandokumentene for detaljert informasjon.

B20 ligger øverst i det aktuelle utbyggingsområdet og strekker seg fra sør til nord, terrenget har en slak helning mot nord og noe mot øst i retning fjorden. Området har god utsikt utover Trondheimsfjorden, Hommelvik og Stjørdal. 

Eneboligtomtene E1-7 ligger i sørøstlig "hjørne" av feltet B20. 

Kjøre- og gangadkomst til etappe 3 er via Svebergvegen for så å fortsette på samleveien som etableres for området. Samleveien deler seg fortløpende opp i interne adkomstveier til utbyggingsfeltene og skal i enden tilknyttes Tyttebærveien (boligfeltet Grønberg) med en gang- og sykkelforbindelse, det er ikke tenkt gjennomkjøring for bil. Den eksisterende gang-/sykkelveien langs Svebergvegen videreføres langs samleveien helt til den deler seg i nordvest.

På  grunn av terrengforhold i området har mange deler av adkomstveiene og fortau sterkere stigning enn 1:20, men fra adkomstvei og fram til inngangsparti skal imidlertidig alle boliger ha adkomst med tilfredsstillende stigningsforhold.

B20b - Eneboliger med husnr.: E1-6 (selvbygger)

E1-3 og E5-6 vil ikke ha sokkel, men kjeller er mulig (S0), inngangspartiet vil være plassert i første etasje.

E4 vil ha enkel sokkel (S1), inngangspartiet vil være plassert i sokkeletasje.

Parkeringsløsning

Generelt gjelder det at eneboliger, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus får egen parkering i garasje/carport på de respektive eiendommene, der garasje regnes som en parkeringsplass.

Eneboliger og tomannsboliger: 2 parkeringsplasser pr. boenhet + 1 pr. utleiedel.

Gjesteparkering skal skje på egen tomt og behovet for gjesteparkering for småhusbebgyggelse er vurdert til 0,25 pr. boenhet.

snitt B20

 

Parkering B21 snitt D.JPG

Illustrasjoner for parkering/snitt for B20 og de andre tomtene.

Utbygging av fellesareal

Lekeplasser og friområder

Fellesområdet f_BLK1 skal være felles for alle boliger innenfor planområdet og opparbeides som nærlekeplass.

Småbarnslekeplassene forøvrig fordeles mellom feltene, de er benevnet på oversiktskart/illustrasjoner med f_BLK2 og f_BLK3, f_BLK4, f_BLK5 og f_BLK6.

f_BLK2 og f_BLK3 er felles for B20 a-g. 

Friområdene er offentlige rekreasjonsområder og skal sikrer eksisterende turstier og utfluktsplasser, de er benevnet o_GF4, o_GF5 og o_GF7.

Friområdet o_GF4 er tenkt som en naturlekeplass/ strøkslekeplass der det vil være mulig å etablere enkle installasjoner som klatrestativ, gapahuk, bålplass etc.

Utbygging av VVA - teknisk infrastruktur

Boligene tilknyttes offentlig ledningsnett.

Arbeidet med denne delen av utbyggingsområdet startet i 2018 og ble avsluttet 2019. Feltene nedenfor ble ferdig i 2017.

Nedgravd renovasjonsanlegg

Utbyggingsområdet vil ha et offentlig renovasjonsanlegg,  det vil være nedgravd og fordelt utover området. De er benevnet på illustrasjoner og oversiktskart med o_BRE1, o_BRE2 og o_BRE3.

Renovasjonspunktene fordeles mellom boligene og feltene slik det er beskrevet i bestemmelsene som ligger tilgjengelig i Planinnsyn.

 

Svebergm renovasjonspunkt.JPG

Illustrasjonsbilde av renovasjonspunkt