Utbyggingsavtaler

Som det står i Plan- og bygningsloven (Kap. 17) er utbyggingsavtale en avtale mellom kommunen og grunneier, eller en utbygger, om utbygging av et område.
Avtalen kan gjelde opparbeiding av teknisk infrastruktur, bygningers utforming, og lignende.

For å kunne kreve en utbyggingsavtale i forbindelse med en plan etter et tiltak, må kommunestyret ha fattet grunnlagsvedtak. Dette grunnlagsvedtaket med forventninger vedtok Malvik kommune i 2006.
 - Grunnlagsvedtak for utbyggingsavtaler kan du lese her

 

Avtaler under utarbeiding:

Her finner du utbyggingsavtaler til høring. Avtalene forsvinner etter fristens utløp, og dersom listen under er tom, betyr det at det for tiden ikke er noen avtaler til høring.

 


 

Oppstartsmelding av avtaler:

I tråd med Plan- og bygningsloven § 17-4 skal kommunen kunngjøre oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

 


 

Offentlig ettersyn av avtaler:

Dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 17-3 andre eller tredje ledd, skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

 


 

Kunngjøring av inngåtte avtaler:

Når utbyggingsavtale er inngått, skal denne kunngjøres.
 

 

 

Tips en venn Skriv ut