English A A A A A
illustrasjon av ulike boformer. Blandet bebyggelse

illustrasjon av ulike boformer. Blandet bebyggelse

Ulike boformer

Generelt

Boligpolitikken for 90-årene slik den presenteres i Stortingsmelding nr. 34 (1988-89) Boligpolitikk for 90-årene, tar utgangspunkt i de grunnleggende boligbehov, nemlig at ”alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø”. Her beskrives boligen som det stedet man hører til, hvor man har personlig utfoldelse, trivsel og hvile, og et sted der man omgås med familie og venner. Dette samsvarer også med Husbankens mål fra opprettelsen i 1946 om ”å sikre en god boligstandard for hele befolkningen”(St.meld. nr. 34, 1988-89: 5).

En god bosituasjon er å ha en bolig som er tilpasset beboers behov og økonomi.

De økonomiske virkemidlene som husbanklån, boligtilskudd og bostøtte skal bidra til å sikre boliger til vanskeligstilte og øke antall miljøvennlige og universelt utformede boliger tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Status

Kommunale boliger 2012 2013 2014 2015 2016
Totalt 130 121 121 141 143
Omsorgsboliger  totalt 101 96 96 115 112
Antall omsorgsboliger med døgnbemanning 30 33 33 59 80
Antall omsorgsboliger uten døgnbemanning 71 63 63 56 32
Øvrige kommunale boliger 29 25 25 26 31

 

Boenheter fordelt på bygningstyper

 
         
   

2006

2014

 
   

Boliger (bebodde og ubebodde)

Boliger (bebodde og ubebodde)

 

Enebolig

3596

3907

 
 

Tomannsbolig

381

411

 
 

Rekkehus, kjedehus og andre småhus

360

406

 
 

Boligblokk

214

435

 
 

Bygning for bofellesskap

86

91

 
 

Andre bygningstyper

26

50

 


Andre bygningstyper inkluderer i hovedsak boliger i garasjer, næringsbygninger og andre bygningstyper som ikke er boligbygninger.

Som en ser av ovenstående, er Malvik en kommune hvor bosettingen i det vesentlige er basert på eneboliger. Det tiltrekker seg barnefamilier.

Mobilitetsmønstre viser at disse ofte velger å flytte inn til Trondheim når barna flytter hjemmefra. Det bidrar til dårlig kontinuitet i bosettingen.

 

 

Utfordringer

Malvik kommune har få kommunale gjennomgangsboliger, men satser i hovedsak på at innbyggerne skal eie sin egen bolig.