English A A A A A
illustrasjon av uføretrygd. Kvinne med mange skjemaer.

illustrasjon av uføretrygd. Kvinne med mange skjemaer. Erwin Wodicka - wodicka@aon.at

Uføretrygd

generelt

Innbyggerne i Norge har mer sjenerøse velferdsordninger enn innbyggere i de fleste andre land (ref OECD rapport 2006). Dagens velferdsordninger gir den enkelte et viktig sikkerhetsnett. På den annen side kan et for høyt uttak av velferdsordninger underminere oppslutningen om velferdsordningene, noe som vil føre til at de settes under politisk press. Idag ser vi det  særlig i forbindelse med innvandringsdebatten ,fordi innvandrere som gruppe benytter  velferdsordningene betydelig mer enn befolkningen ellers.

For den enkelte kan det dessuten være uheldig for helsa dersom man ikke lenger har et arbeid å gå til. Man mister blant annet det sosiale nettverket som man har på jobben.

Ut fra den kunnskapen vi har, er det ikke lett å se at det høye sykefraværet i Norge sammenlignet med andre land skyldes folkehelseproblemer (Förster, 2006. OECD, 2006). Vi blir tyngre, og vi drikker mer alkohol og er mindre fysisk aktive, men vi lever også lenger. Det er lite som tyder på at helsa vår alt i alt er blitt dårligere. Andelen av befolkningen i arbeidsfør alder (16 – 67 år) som mottok uførepensjon, økte fra 8,2 prosent i 1995 til 9,4 ved starten på 2016.

Muskel- og skjelettlidelser er de vanligste diagnosene som uførepensjon blir tildelt for, etterfulgt av psykiske lidelser og dernest en rekke mindre grupper av organiske sykdommer.

Status

 Per 010116 var det 774 personer som hadde uføretrygd. Av disse hadde 624 personer 100% uføretrygd, mens 150 hadde gradert. 40 personer under 30 år har uføretrygd, mens 250 personer mellom 60-67 år har uføretrygd. I Malvik er 9,1% av befolkningen mellom 18-67 år uføretrygdet, i Sør-Trøndelag er tallet 9,2%,  og for landet som helhet 9,4%. 

Utfordringer

 

  • Utfordringen er todelt:

  • Hvordan komme inn tidlig med tiltak allerede fra barnehage- og skolealder for å styrke mulighetene til utsatte grupper.

  • Hvordan sikre at så mange som mulig fullfører videregående skole og kommer ut i yrkesaktivitet og får muligheter i det ordinære arbeidsmarkedet.

Referanser

NAV