English A A A A A

Trygghetsalarm

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarm er et hjelpemiddel som skal brukes i akutte situasjoner (nødsituasjoner) og skal bidra til å gi trygghet i hverdagen til hjemmeboende med funksjonssvikt. Hjemmesykepleien personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men Malvik kommune har valgt å gi tilbudet som en del av det totale tjenestetilbudet til hjemmeboende brukere.

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

Kriterier/vilkår

Aleneboende som på grunn av sykdom eller andre forhold ikke kan tilkalle hjelp i nødsituasjoner via vanlig telefon.

Personer som bor i flerhusholdning som er alene deler av døgnet og som fyller kriteriene til det forgående punkt.

Personer som ønsker å kjøpe privat alarm som fyller kriteriene i punktene ovenfor.

Personen må ha innsikt og forståelse i hvordan alarmen brukes.

 

 

Pris for tjenesten

Betalingsregulativ for praktisk hjelp og opplæring i hjemmet m.m.

aaa

Lover og forskrifter

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes hvis du har et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Skjema

Søknadskjema helse- og omsorgstjenester

Søknaden sendes til

Malvik kommune
Postboks 140
7551 Hommelvik, eller
postmottak@malvik.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Vanligvis kommer vi på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Koordinerende enhet
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Rådhuset Torggata 2 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-11-03 12:45
Gyldig til2019-12-31