English A A A A A
innbygger med hund på tur langs Malvikstien

innbygger med hund på tur langs Malvikstien

Trivsel og livskvalitet

Generelt

Livskvalitet er en subjektiv opplevelse som omfatter mange sider av livet. Det dreier seg om livslyst og livsglede. Å føle at du betyr noe. Dette er verdier som føles, men som er vanskelig målbare.  Med livskvalitet tenker vi på en persons opplevelse av positive og negative sider ved livet i sin alminnelighet.

Tidligere forskning viser til en positiv sammenheng mellom omfang og kvalitet på såkalte ”herlighetsfaktorer” som grønne områder i nærmiljø, utsikt til natur, sjø/ naturlige elementer og selvrapportert helse/ velvære (Kaplan, 2001; van Dillen m fl, 2011)

Trender viser at helseforskjellene blant folk øker. Temaet har i den seinere tid fått økt fokus fra sentrale myndigheter, fordi man ønsker å fokusere på faktorer som bidrar til god helse (helsefremming) og forebygge framfor å reparere. Å identifisere hva befolkningens livskvalitet er, vil være til stor hjelp for å innrette samfunnet slik at det videreutvikles i en mest mulig positiv retning.

Status

LEV VEL-undersøkelsen viser oss at det fortsatt er stor trivsel forbundet med å bo i Malvik kommune, men at det er noen færre som trives svært godt / godt i 2015 enn i 2012. Undersøkelsene lar seg ikke uten videre sammenligne, for utvalget  i 2012 var stratifisert, mens alle innbyggerne i kommunen ble invitert til å svare i 2015. Tilgang til sjøen og marka, nærhet til by og flyplass, kvaliteter ved kommunen (landlig, trygg) og det sosiale fellesskapet/nærmiljøet trekkes fram som spesielt positivt for helse og livskvalitet for kommunens innbyggere. Faktorer som utsikt, økonomi og nærhet til venner/familie vektlegges som grunn for valg av boligens beliggenhet. Undersøkelsen viser ellers at det er

 • Litt færre i faste stillinger, flere som jobber skift, og som opplever arbeidssituasjonen mindre trygg/stabil enn i 2012

 • Flere enn i 2012 som har nedsatt funksjonsevne

 • Færre enn i 2012 som rapporterer om godt fellesskap og samhold

Innbyggerne har gitt utrykk for at de ser noen forbedringsmuligheter. Disse er:

 • Bedre kollektivtilbud - busstilbudet

 • Bedre vedlikehold av veier

 • Bedre satsing på skole og ungdomsskolene i kommunen

 • Bedre tilrettelegging for tilgang til sjøen

Andre forbedringsområder som innbyggerne ser:

 • Bedre aktivitetstilbud for ungdom og voksne/eldre

 • Styrke kvaliteten i barnehagene og i eldreomsorgen

 • Bedre helsetjenestetilbud

 • Mer åpenhet og info fra kommunen

Utfordringer

 • Vi har ungdomsskoler som ikke tilfredsstiller krav i hht til Miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
 • Gjøre kommunens tjenester enklere og mer tilgjengelige( styrke dialog og innbyggerenes digitale deltagelse).

Referanser

Kaplan, Rachel: Virkningen av grønt på folkehelsa

Van Dillen, Sonja m.fl. 2011: Effekter av grønt i nabolaget på folkehelsa

Vedlikeholdsplan skoler 2010- 2014 Malvik kommune og tilsynsrapporter MHV

LEV VEL 2012 og 2015

Ungdata 2015