English A A A A A

Treffsted for yngre personer med demens

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Treffstedet holder til i egene lokale ved Hommelvik helsetun. Det er åpent Tirsdag kl. 10:0-14:30. Hellidager og ferie kan avvike fra dette.

Dagen starter med felles frokost. Etter måltidet utfører vi ulike aktiviteter ute eller inne der hovedfokus er fysisk aktivitet ute i frisk luft.

Den gode samtalen er en viktig del av dagen og alle skal føle seg godt i varetatt i trygge omgivelser.

Før hjemreise spiser vi middag sammen.

 

Målgruppe

Yngre personer med en demensdiagnose som ønsker å treffe andre i samme livssituasjon.

Kriterier/vilkår

Yngre med demensdiagnose som bor i egen bolig.

Pris for tjenesten

http://file:///C:/Users/marstr/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/TODAD36S/betalingssatser+2019.pdf

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen om å få hjelp til å søke dagopphold, eller du kan be andre om hjelp om du har behov. Hvis andre søker på vegne av deg må vedkommende ha fullmakt eller vergefunksjon.

Skjema

Søknadskjema helse- og omsorgstjenester

Søknaden sendes til

Malvik kommune v/ koordinerende enhet
Postboks 140
7551 Hommelvik, eller
postmottak@malvik.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysninger som er nødvendig for å behandle søknaden. Deretter fastsettes ett vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse sammen med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir missfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du fåden ved å henvende deg til kommunen innen kalgefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en månedskal du ha skriftlig beskjed om årsaken til dette. Du skal samtidig få opplyst når det aantas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket kan du klage til kommunen innen tre uker fra da du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse blir saken sent videre til fylkesmannen( hvis tjenesten ytes etter sosialtjenesteloven) eller til kommunens egen klagenemd som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:73 97 20 00
Epost:postmottak@malvik.kommune.no
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Torggata 7 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-04-30 14:30
Gyldig til2020-05-20