English A A A A A

Trefelling i kommunalt grøntområde

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Du kan søke om felling av trær som står nærme tomta di på kommunens skog/grøntområder.

I de fleste tilfeller har du råderett over skog på egen grunn, men det kan finnes unntak i form av reguleringsbestemmelser.

Skog på privat grunn som ønskes fjernet må tas opp med den enkelte grunneier.

 

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknaden blir behandlet av virksomhet for areal og samfunnsplanlegging.

 1. NABO: For å unngå mulige konflikter, ønskes underskrift fra naboer.
 2. VELFORENING: Dersom trærne står i grøntområde i bebyggelse eller annet typisk fellesareal må du legge ved en uttalelse fra velforeningen. Det må foreligge en aksept for tiltaket og ei skisse for gjennomføring i tråd med kommunale retningslinjer.
 3. KART: Du må legge ved kartutsnitt i egnet målestokk, for eksempel 1:1000, med eiendomsgrenser og påtegnet hvor trærne er.
 4. BILDER: Legg ved bilder av området og trærne som ønskes felt.

Søknaden blir ikke behandlet dersom ikke naboer er varslet og kart innsendt.

 

Skjema

Egenerklæring for trefelling i kommunalt grøntområde
Søknadsskjema for trefelling i kommunalt grøntområde

Søknaden sendes til

Malvik kommune
Postboks 140
7551 Hommelvik, eller
postmottak@malvik.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandling

Søknadene behandles i april og oktober. Søknadsfrist 01.04 og 01.10. Vanligvis gjennomføres befaring av området før søknaden behandles. Det gis skriftlig svar om søknaden blir innvilget eller avslått.

Disse faktorene vurderes:

 • risiko
 • ulempe (sol og lys i forhold til trærnes plassering/høyde/tetthet)
 • om det er stor enighet eller uenighet i nabolaget
 • estetiske vurderinger i området som helhet
 • klimatiske forhold, spesielt evt. økt vindeksponering
 • treart, - alder og kondisjon
 • hensyn til naturmangfold

Disse bestemmelsene legges til grunn:

 • Lov om rettshøve mellom grannar (naboloven), se bla. §§ 3 og 12.
 • Planforhold, reguleringsbestemmelser mv. Se kommunens Planinnsyn
 • Kommunale retningslinjer

Gjennomføring av tiltaket:

Dersom kommunen gir tillatelse til trefelling, får søker beskjed om hvordan tiltaket skal gjennomføres i svarbrevet.

 • Normalt feller søker trærne selv, får veden og rydder området etter avtale. Da er søker ansvarlig for egen og omgivelsenes sikkerhet.
 • Kommunen feller trærne av sikkerhetsgrunner. Søker kan da kappe, rydde og få veden etter avtale.

Egenerklæringsskjema må være signert og levert kommunen.

Ulovlig hogst

Vi gjør oppmerksom på at kommunen vil vurdere å anmelde sjøltekt, eksempelvis felling av trær uten tillatelse, eller flere trær enn tillatt.

Kontroll

Kommunen kan kreve dokumentasjon på at tiltaket er gjennomfør ihht. avtale ved for eksempel foto. Det kan også være aktuelt med befaring.

Klagemulighet

Dette er ikke et enkeltvedtak som kan påklages.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:73 97 20 00
Epost:postmottak@malvik.kommune.no
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Torggata 7 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-04-08 09:51
Gyldig til2022-04-01