English A A A A A
illustrasjon på transport. Jernbanespor

illustrasjon på transport. Jernbanespor

Transport


Generelt

Folkehelseperspektivet på transport er fremholdt i Nasjonal Transportplan 2014- 2023:

«Transportpolitikken skal bidra til å begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse og miljøområdet»

Videre sier den at:

«Regjeringen vil legge til rette for at andelen som reiser med kollektivtransport, sykler og går øker betydelig, og vil redusere bruken av privatbil. Økt bruk av miljøvennlig transport i byene vil gi bedre bymiljø, klima og fremkommelighet. Dette gir synergieffekter i form av bedre folkehelse. Velfungerende byer har stor betydning for verdiskapningen i landet, og byene bør ha et transportsystem som er effektivt, sikkert og universell utformet.»

Noen av hovedutfordringene ifølge Nasjonal Transportplan er at dagens transportsektor bidrar til:

  • Klimagassutslipp.
  • Støy.
  • Lokal luftforurensning.
  • Forringelse av naturmangfold.

Økt verdisetting av tid fører til en favorisering av bruk av raske transportmidler som personbil og fly.

Det er et nasjonalt mål om at 80% av alle barn og unge skal gå eller sykle til skolen.

Status

Malvik kommune har gjennom fylkesveien og jernbanen gode, offentlige kommunikasjoner langs aksen Hundhammeren , Saksvik, Malvik, Vikhammer, Hommelvik og Muruvik. Langs denne aksen er det også bygd ut sykkelveinett. Andre deler av kommunen som Sveberg, Mostadmarka og Sneisen er i stor utstrekning  bilbasert. Det er også uløste oppgaver knyttet til usikker skolevei langs Vuluveien og over Gevingåsen. Videre oppstår det trafikksikkerhetsproblemer hver gang trafikken fra E6 må omdirigeres via Hommelvik sentrum i forbindelse med tunnelarbeid- og ulykker.

Utfordringer

  • Deler av kommunen er helt eller delvis bilbasert og det bygges fortsatt boliger i områder som mangler kollektivtransporttilbud.

Referanser