English A A A A A
illustrasjon av trafikksikkerhet. Barn spennes fast i sikkerhetsselen i bil

illustrasjon av trafikksikkerhet. Barn spennes fast i sikkerhetsselen i bil Erwin Wodicka

Trafikksikkerhet

Generelt

Staten har en nullvisjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren. Nullvisjonen innebærer at transportsystemet, transportmidlene og regelverket skal utformes slik at det fremmer trafikksikker atferd hos trafikantene, og i størst mulig grad bidrar til at menneskelige feilhandlinger ikke fører til alvorlige skader. Nullvisjonen er utgangspunktet for trafikksikkerhetsarbeidet innen alle transportformene. Utfordringene og behovene for tiltak er imidlertid ulike.

Regjeringen vil:

 • Halvere antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken innen 2024. Til tross for en betydelig reduksjon i antall alvorlige trafikkulykker de siste årene utgjør antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken fremdeles et alvorlig samfunnsproblem. Regjeringen mener derfor det er nødvendig med en kraftig satsing på trafikksikkerhet, og vil
  • sikre et fortsatt høyt nivå på føreropplæringen
  • arbeide videre for å øke overholdelse av fartsgrenser, fremme økt og riktig bruk av bilbelte og forhindre ruspåvirket kjøring
  • intensivere arbeidet med å sikre vegnettet og bedre trafikkmiljøet for gående, syklende og kollektivreisende
  • intensivere og målrette kontrollvirksomheten, spesielt overfor tunge kjøretøy
  • tilrettelegge for økt bruk av teknologi som bidrar til trafikksikkerhet
  • videreføre utviklingen av tiltak overfor høyrisikogrupper i trafikken
  • videreføre kunnskapsgrunnlaget innen trafikksikkerhet
  • forebygge ulykker med barn og unge
 • Opprettholde og styrke sikkerhetsnivået innen jernbanetransport, sjøtransport og luftfart. Regjeringen har innen disse transportsektorene hatt en sterk og vedvarende satsing på sikkerhet, og vil styrke det allerede høye sikkerhetsnivået. For å oppnå dette vil regjeringen:
  • prioritere tiltak for å forebygge jernbaneulykker ved planoverganger, tiltak for å forhindre sammenstøt mellom tog og sikre jernbanenettet mot skred og flom
  • styrke maritim trafikkovervåkning
  • utvikle en risikobasert tilsynsmetodikk innen luftfarten
  • utvikle og iverksette et nasjonalt flysikkerhetsprogram

Regjeringen vil videreføre en sterk og vedvarende satsing på anerkjente og utprøvde tiltak med dokumentert god effekt på trafikksikkerheten.

Innføring av et tallfestet etappemål for reduksjon av drepte og hardt skadde i vegtrafikken har bidratt til en forsterket og målrettet satsing på trafikksikkerhet, og har vært med på å tydeliggjøre ansvaret hos aktørene innen trafikksikkerhetsarbeidet. Regjeringen vil derfor videreføre et tallfestet etappemål, men øke ambisjonsnivået for reduksjon i antall drepte og hardt skadde.

Status

Kommende utbygging av E6 vil ha stor innvirkning på transport og trafikksikkerhet i Malvik i årene framover. Vesentlige momenter for folkehelse og trafikksikkerhet er hentet fra Reguleringsplan med KU for E6 Væretunnelen - Helltunnelen med Muruvik. Tema som omtales er bl.a. trafikksikkerhet, gangtraseer, folkehelse og friluftsliv.

Bedre sikkerhet i og ved tunnelene er en av hovedhensiktene med hele dette prosjektet, med bakgrunn i EUs direktiv om minimum sikkerhetskrav til tunneler. Gang- og sykkeltrafikken ivaretas gjennom at det avsettes områder til egne gang- og sykkelfelt. I forslaget er flere av under- og overgangene vist med fortau eller separat gang- og sykkelveg, selv om dagens krysningspunkt ikke har egne gangbaner. Planløsningen for E6 må også ivareta en god adkomst til friluftsområdene på sørsiden av E6. Det vil da blant annet si gode krysningspunkt, slik at det blir naturlig å gå og sykle fra boområdene på nordsiden, framfor å ta bilen. I et folkehelseperspektiv er dette viktig. Ny E6 må planlegges slik at det over tid også kan bygges planfrie kryssinger for myke trafikanter.

Som en del av Malvik kommunes behandling av forslaget til planprogram for E6 prosjektet, fattet kommunestyret blant annet følgende vedtak:

«Statens vegvesen må som en viktig forutsetning for videre planlegging og utbygging legge til grunn at Malvik kommune har et folkehelseperspektiv til grunn for sin virksomhet. Dette betyr blant annet at det å legge gode rammer for økt aktivitet for alle grupper av befolkningen er viktig. Statens vegvesen må derfor ikke i anleggsperioden eller gjennom de ferdige anleggene redusere de kvaliteter som er bygd opp. Målet må være at etter at de nye anleggene er på plass, så har kvaliteten økt.»

I deler av kommunen hvor det mangler sammenhengende gangadkomst fra boligfeltene til skoler, er en målsetting å etablere nye fortau. Vi har pågående prosjektering av flere aktuelle strekninger. Framdrift for realisering ved bygging av nye fortau og gang og sykkelveger vil være et finansieringsspørsmål og en prioritering i form av vedtak for prosjektene i kommunale budsjetter.

Adskilt adkomst fra veg for myke trafikanter, spesielt skolebarn, dvs. fortau og gang og sykkelveg vil i enkelte etablerte boligområder dessverre av plasshensyn mellom veg og eiendom/hus være en utfordring/begrensning for mulige tiltak. Det nevnes  som eksempel at tungtransport til og fra deponier gjør deler av Vuluveien usikker som skolevei.

Ved utbygging av nye boligfelt etableres fortau eller gang og sykkelveg langs samleveger og adkomstveger. I boligfeltet på relativt korte blindveger aksepteres at gående og syklende benytter samme trafikkareal som biler.

Vi har pågående et program for etablering av sikre bussholdeplasser for skolebarn, og i 2015 ble 6 sikre holdeplasser etablert. Vi må også etablere trafikksikre anlegg for hente/bringe-transport (privatbiler) ved skoler og barnehager

Fartsgrenser i boligstrøk skal være 30 km/timen, og det er nødvendig med en samkjøring med fartsreduserende tiltak, dvs. fartshumper som dessverre er nødvendig for å få akseptabelt fartsnivå i boligstrøk. Vi har et finansieringsprogram for etablering av nye fartshumper hvert år. I 2015 ble etablert 8 nye fartshumper.

Skolebarn fra Muruvik har sikringsskyss grunnet usikker kryssing av Malvikvegen på Hommelvikhøgda (på toppen mellom Solbakken og Muruvik). Det er behov for å etablere en planskilt løsning som undergang i krysningspunktet.

 

Utfordringer

 • Skolebarn er avhengig av busstransport til skolen.
 • Inntil vi har fått firefelts vei fra Trondheim til Stjørdal, må vi regne med perioder med stor trafikk på FV 950 Malvikvegen
 • Vi har veistrekninger i deler av kommunen der det er manglende sammenhengende gangadkomst fra boligfeltene til skoler og servicetilbud. På enkelte av disse strekk er det i tillegg tungtransport  og stedvis bratt terreng.

  Dette bidrar til usikker skolevei og er grunnlag for et øket forbruk av skoleskyss i kommunen.

  Det nevnes som eksempel:

 • Vuluveien
 • Skolevei Muruvik- Hommelvik
 • Veien langs Fv 874 forbi Aunkleiva og Auntrøa er smal og svingete, med til dels dårlig sikt