English A A A A A

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T V Ø

A
Arealoverføring
Avlastning
Avlingssvikt - klimabetingede tap
Avløserordningene i jordbruket

B
Barnehageplass
Barnevernstjenesten (hjelpetiltak)
Barnevernstjenesten (melding)
Bolig - oppføring av ny bolig
Borgerlig vielse
Boveiledning "kunsten å bo selv"
Brukerstyrt personlig assistanse
Bruksendring
Byggavfall - kildesortering
Byggetiltak på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Bygging og graving i forurenset grunn

D
Dagrehabilitering
Deponi for rene masser
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Ergoterapi for barn og unge
Ergoterapi for voksne
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Forhåndskonferanse
Forurenset grunn - bygging og graving
Fosterhjem / Å være fosterhjem
Fradeling av eiendom og parsell
Fysioterapi for barn og unge
Fysioterapi for voksne

G
Grensejustering
Grensepåvisning
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie
Hverdagsmestring

I
Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Innbyggerforslag
Innsamling landbruksplast

J
Jordmor

K
Kommunal gjennomgangsbolig
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Korttidsopphold
Kreftkoordinator
Krisesenter
Kunnskapsprøven - alkoholloven

L
Langtidsopphold
Ledsagerbevis
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt for Malvik, Melhus, Klæbu og Trondheim

M
Matombringing
Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskole - opptak

N
Nabovarsel - byggesak
Nydyrking av arealer til jordbruksformål

O
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Oppmålingsforretning
Oppmålingstekniske tjenester

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Personvern – dine rettigheter
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Rehabilitering av skorstein
Reseksjonering
Rustjeneste (ambulerende)

S
Salgsbevilling for alkohol
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Seksjonering
Selvbygger
Serveringsbevilling
Skjenkebevilling
Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning
Skogfond
Skolehelsetjeneste
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Startlån bolig
Støttekontakt

T
Tannhelsetjeneste
Tilskudd til etablering i egen bolig
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Trefelling i kommunalt grøntområde
Trygghetsalarm

V
Veteranplan for Malvik kommune

Ø
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp