English A A A A A

Tilskudd

Søknader om tilskudd til skogkultur sendes landbrukskontoret etter at tiltaket er utført. Kostnadsdokumentasjon (faktura eller timelister for eget arbeid), stedshenvisning (teig- og bestandsnummer) og mengdeangivelse (antall eller daa) må framgå på underskrevet søknad.

Søknader om tilskudd til skogkultur bør sendes landbrukskontoret så fort som mulig etter at tiltaket er avsluttet. Dersom kommunenes tildelte pott er brukt opp, vil søknaden utbetales etter at neste års tildeling er kjent. Søknadsfristen er normalt i månedsskifte november desember. Dersom skogkulturarbeid gjennomføres etter søknadsfristen er gått ut, vil gamle satser gjelde ut februar påfølgende år. Søknader som kommer inn etter dette, behandles etter ny strategi som blir bestemt i samråd med kontaktutvalget.
 
Vilkår for utbetaling av tilskudd til skogkultur er at tiltakene må være skogbruksfaglig, økonomisk og miljømessig forsvarlig utført. Plantetetthet skal følge tilrådningene for skogetablering i Trøndelag.
 
I Malvik blir regler og satser for tilskudd til skogbrukstiltak bestemt i samråd med kontaktutvalget for skogbruk i Malvik, der skogeierlagsleder, en folkevalgt, Meraker Brug, Statskog, skogbruksleder og skogansvarlig i kommunen deltar.
 
For satser 2013, klikk her (DOC) (PDF).
 
Forvaltningsmessig om skogtilskuddene
Kommunene forvalter ordningen med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Kommunene har siden 2004 bestemt hvilke tiltak det skal gis tilskudd til og hvor mye, innenfor rammene av "Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket" og tildelt pott fra statsbudsjettet.
 
Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA) fordeler årlig til kommunene rammen for skogtilskudd, sammen med SMIL-midlene, utfra en pott Landbruks- og matdepartementet (LMD) har fordelt til fylkene. FMLA legger til grunn kommunenes søknad for kommende år, tidligere skogkulturaktivitet og effekten av tilskuddsmidlene.
Skogeierne i Malvik oppfordres til å benytte seg av tilskuddsordningene og å melde inn/søke alle tiltak det gis tilskudd til, fordi det gir FMLA og LMD et bilde av behovet for tilskudd, og kan være grunnlag for tildeling av større tilskuddsramme.