English A A A A A

Tilskudd til etablering i egen bolig

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Boligtilskudd er en ordning som skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet er strengt behovsprøvd. Boligtilskudd kan benyttes til kjøp av bolig, utbedring og tilpasning av boligen samt i spesilelle tilfeller til refinanisering av lån for å beholde boligen,.

Kriterier/vilkår

Boligen skal være nøktern, både når det gjelder størrelse og kostnader. Videre skal boligen være godt egnet for en eventuell funksjonshemning.
Økonomien din vil ha betydning for om du kan få tilskudd til etablering i egen bolig.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Se spesielt § 14 i bostøtteloven.

Lover

Bustøttelova
Forvaltningsloven

___

Skjema

Skjema


Søknad om startlån eller tilskudd, elektronisk

Vedlegg

 

Søknaden sendes til

Malvik kommune
Postboks 140
7551 Hommelvik, eller
postmottak@malvik.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Koordinerende enhet
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Rådhuset Torggata 2 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-01-30 13:57
Gyldig til2020-12-31