English A A A A A
Kommunevåpen, Malvik kommune

Tilbud til barn av personell i kritiske definerte samfunnsfunksjoner og barn med særlige omsorgsbehov per 16. mars 2020

Vi viser til nasjonale myndigheters vedtak om stenging av barnehager, skoler med videre for å begrense spredning av koronavirus.

Per 16. mars 2020

Malvik kommune har i den forbindelse fått mange henvendelser og spørsmål. Særlig gjelder dette barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner samt barn med særlig omsorgsbehov som fortsatt skal ha et tilbud. Det kommer hele tiden nye avklaringer fra nasjonale myndigheter, men vi kan foreløpig informere om følgende etter dialog med Fylkesmannen i Trøndelag.

Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner

Disse barna skal ha et omsorgstilbud («barnepass») og dermed stilles det ikke krav til at det pedagogiske opplegget skal være i samsvar med rammeplan for barnehager og læreplanverket for grunnskolen og heller ikke gjeldende pedagognorm/lærernorm. Tilbudet må være forsvarlig, men det blir opp til kommunen å vurdere hvor og hvordan dette tilbudet gis. Om nødvendig kan en f.eks. samle barn fra flere skoler/barnehager, men samtidig vil det kunne medføre økt fare for smittespredning og dette bør derfor vurderes nøye i samråd med kommuneoverlege.

Skolene skal så langt det er mulig legge til rette for at elever utfører skolearbeid hjemme (fjernundervisning). Det medfører at elever med rett til spesialundervisning ikke får fysisk spesialundervisning, men opplegget for hjemmeundervisning må tilpasses den enkelte elev så langt det er mulig.

Vi har også fått spørsmål om hvem som er i kritiske samfunnsfunksjoner. Her har Regjeringen har definert 15 kritiske funksjoner og disse finner du bl.a. på Udir sin informasjonsside om koronaviruset:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Her finner du regjeringens liste over kritiske samfunnsfunksjoner.

Samfunnets kritiske funksjoner – tilbud til befolkningen

Hva er en samfunnskritisk funksjon?

En samfunnsfunksjon er kritisk når bortfall av denne på et eller annet tidspunkt vil kunne få alvorlige konsekvenser. Til grunn for kritikalitet ligger to premisser:

  1. dersom avbrudd i sju døgn eller kortere vil true befolkningens grunnleggende behov og
  2. at beredskapsressurser vil bli utfordret innenfor denne perioden

Tilbud til foreldre med samfunnskritisk funksjon:

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet.

Det er to muligheter for å få tilbud:

  1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon
  2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus). 

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

  • Barnet skal være under 12 år.
  • Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver.
  • Det ikke finnes ingen andre muligheter for barnepass.
  • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave

Dette betyr at selv om du har en samfunnskritisk jobb, så må du først lete etter andre måter å løse omsorgsbehovet på. Intensjonen er å opprettholde et tilbud om skole og barnehage til de som ikke har andre muligheter for å løse omsorgsbehovet. (ref. statsministerens tale).

Eksempel: Dersom en forelder har hjemmekontor og den andre har en samfunnskritisk funksjon vil det være naturlig at den som har hjemmekontor må ta ansvar.

Kommunen må tilby barnepass til alle disse gruppene der det ikke er andre løsninger. Dette gjelder selv for de som ikke er ansatt i kommunene. Her er en oversikt over hvilke grupper som omfattes:

Barnevern

Barnevernsansatte får status som «personell i kritiske samfunnsfunksjoner» for å ivareta barn. Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet jobber med en veileder (sendes ut 16.3.3030) som vil konkretisere nærmere hvilke oppgaver som skal løses først dersom barnevernstjenester mangler ansatte på grunn av karantene eller sykdom.

Styring og kriseledelse

Dette vil for kommunene være ordfører og rådmann/kommunedirektør samt andre ledende ansatte i kommunen. Det kan også omfatte etatsjefer/kommunaldirektører.

Forsvar

Ansatte i Forsvaret, herunder fast ansatte sivilt og militært personell. Dette vil også kunne omfatte personell som blir innkalt for å bistå Forsvaret.

Lov og orden

Dette vil i første rekke være personell i politiet som utfører alminnelig politiarbeid, men det kan også tenkes å omfatte domstolene – i hvert fall dommere som må avholde fengslingsmøter. Videre omfatter det personell innen grensekontroll og fengsler.

Helse og omsorg

Dette er den største gruppen ansatte som er bosatt i kommunen og vil være omfattet. Av helsedirektoratets nettsider fremgår at dette skal omfatte personer som skal opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester.

Et naturlig utgangspunkt for hvilke grupper som er omfattet, vil være alle de ansatte i kommunen som utfører oppgaver i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Videre vil det være personell som er omfattet av helsepersonelloven. Etter lovens § 3 er helsepersonell definert som:

1. Personell med autorisasjon etter § 48 a eller lisens etter § 49,

2. Personell i helse- og omsorgstjenesten eller i apotek som utfører handlinger som nevnt i tredje ledd (forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål)

3. Elever og studenter som i forbindelse med helsefaglig opplæring utfører handlinger som nevnt i tredje ledd (forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål)

I sitt vedtak har Helsedirektoratet definert helsepersonell som:

[…] helsepersonell i hele landet som jobber med pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, inkludert fastleger og andre som i henhold til avtale tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen. […] omfatter også private som uten formell tilknytning til kommune, fylkeskommune, regionalt helseforetak eller staten tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen, jf. helseberedskapslovens § 1-3 c). Det legges således til grunn en vid forståelse av begrepet helsepersonell og vil omfatte svært mange personer som kan ha rett til barnepass fra kommunene.

Redningstjeneste

Dette vil omfatte personer tilknyttet redningstjenesten som hører innunder hovedrednings-sentralene. Dette omfatter redningsberedskap, brannvern, sivilforsvar og kjemikalie- og eksplosivberedskap.

IKT-sikkerhet i sivil sektor

Personer som har som oppgave å ivareta og opprettholde IKT-sikkerhet og tjenester i sivil sektor – offentlig og privat. Under dette er oppgaver som sikre registre, arkiver mv., personvern og å kunne begrense skade og raskt gjenopprette normal drift i systemene.

Gravferdsbransjen

Personer som har til oppgave å utføre nødvendig henting og transport av døde fra dødssted til egnet oppbevaring. Det er også kritisk at bransjen får nødvendig tilgang til smittevernutstyr til å kunne utføre oppdragene.

Natur og miljø

Denne gruppen omfatter personer som jobber med forurensningsberedskap, meteorologiske tjenester og overvåkning av flom- og skredfare.

oversikten fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) knytter miljø seg til akutt forurensning. Imidlertid bør det være adgang for kommunene og KS til å definere en noe videre krets av personer som skal være omfattet her. En naturlig forståelse av miljø burde også kunne omfatte avfallshåndtering – dette særlig for avfall fra helseinstitusjoner, men også befolkningen generelt. Manglende avfallshåndtering kan på sikt også medføre sykdommer, som igjen vil belaste helsevesenet ytterligere. I oversikten fra Helsedirektoratet er apotek tatt med, selv om dette ikke er nevnt av DSB.

Forsyningssikkerhet

Personer som jobber med mat- og drivstofforsyning vil være omfattet her. Dette gjelder hele verdikjeden – fra produksjon/import frem til befolkningen. Denne gruppen omfatter således også de som jobber med distribusjon av både mat og drivstoff. Med verdikjedene menes blant annet: sjåfører, lagerarbeidere, ansatte ved distribunaler og lagre, ansatte ved drivstoffterminaler og -anlegg, ansatte i sentrale administrative funksjoner, ansatte i fôrindustrien, ansatte i husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk, veterinærer som arbeider med husdyr, fiskeri og havbruk, ansatte i næringsmiddelindustrien og butikk- og bensinstasjonsansatte. Listen er ikke uttømmende. Det understrekes at det kun er kritisk personell tilbudet skal gjelde for.

Vann og avløp

Kommunens personale, eller annet personell, som har som oppgave å sikre vann og avløp. Dette vil kunne variere fra sted til sted og det må foretas en konkret vurdering.

Finansielle tjenester

Finansielle tjenester kan tolkes vidt, men vi legger foreløpig til grunn at dette omfatter de mest samfunnskritiske funksjonene – betalingstransaksjoner, tilgang til betalingsmidler og opprettholde finansmarkedet ved å ivareta sikker formidling av kapital.

Kraftforsyning

Dette vil omfatte personer som jobber ved eksempelvis kraftverk, har sentrale oppgaver innen kraftforsyning og vedlikehold av dette. Her omfattes både forsyning av elektrisk energi og fjernvarme.

Elektroniske kommunikasjonstjenester

Denne gruppen vil gjelde personer som har sitt arbeid innen å sikre kommunikasjon, herunder telefoni og internett for å opprettholde kommunikasjonsmulighetene.

Transport

Transportsektoren er svært differensiert og omfatter personer innen veitransport, luftfart, jernbane og maritim transport. Denne gruppen vil ikke kun omfatte de som utfører selve transporten, men også kritisk personell som er nødvendig for å opprettholde denne, herunder reparasjoner, kontroll, tilgang på materiell mv. Videre vil det omfatte personell som jobber med å sikre transporten – herunder flygeledere, togledere, los med flere.

Satellittbaserte tjenester

Dette omfatter personer som jobber med å opprettholde muligheten til å ivareta sikkerheten til å kunne motta nødvendige satellitt-tjenester.

Apotekene

Her vil personer som er ansatt i apotekene og som er sentrale for å kunne opprettholde drift og distribusjon være omfattet. Primært vil dette omfatte personer som er farmasøyter, apotekere og apotekteknikere.

Renhold 

Som kritisk personell regnes også personer som jobber med renhold ved ulike helse- og omsorgsinstitusjoner, i dagligvarebutikkene samt øvrige samfunnskritiske institusjoner. Dette for å sikre tilstrekkelig hygiene og hindre ytterligere smitte av koronaviruset og andre sykdommer.

Barn med særlige omsorgsbehov

Vi har også fått spørsmål om hvilke barn som kommer innenfor gruppa barn med særlige omsorgsbehov.  Helsedirektoratet publiserte 15. mars 2020: Barn av personell i kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige omsorgsbehov skal fortsatt få tilbud om barnehage, skole eller annet dagtilbud.

Malvik kommune ønsker å ha god dialog med dere foresatte så ta gjerne kontakt med enten styrer/rektor for ytterligere oppklaringer eller drøftinger.

Ros-Mari Berre, kommunalsjef barn og unge