English A A A A A
strategi for språk, lesing og skriving

Strategi for språk, lesing og skriving

Språkstrategien for Malvik kommune skal øke de ansattes kompetanse på språk, lesing og skriving slik at alle barn får likeverdige muligheter for kunnskapsutvikling, ferdighetsutvikling, danning og livslang læring.

Kvalitetsmelding for grunnskolen

I Kvalitetsmelding for grunnskolen i Malvik kommune 2015, er det satt et mål om å utarbeide en felles språkstrategi for barnehager og skoler i Malvik. Målet er politisk vedtatt, og arbeidet skal skje i tråd med barnehagens- og skolens samfunnsmandat.

Kommunikasjon og samspill

Språk, lesing og skriving er nøkkelkompetanser hvert enkelt menneske trenger for å delta i et samfunn med høye krav og forventninger til samfunnsborgere. Ferdigheter innenfor språk er avgjørende for kommunikasjon og samspill mellom mennesker, og arbeid med barns sosiale- og språklige ferdigheter må være gjennomgående i hele utviklings- og opplæringsløpet.

God språkutvikling

God språkutvikling er avgjørende for lek og sosiale relasjoner i barnehagealder, men også for lesing, skriving og læring i skolealder. Et godt språk i tidlig alder letter lese og skriveutviklingen i skolen.

Strategien bygger på tre grunnleggende elementer

  1. Universelle tiltak: tiltak rettet mot alle grupper av barn og elever i et inkluderende fellesskap.
  2. Tidlig innsats: tiltak settes inn med en gang det er behov for det, når som helst i utviklings- og opplæringsløpet. Forebygging prioriteres.
  3. Beste praksis: tiltak tar utgangspunkt i behov og erfaringer samt relevant forskning på området.

Å gi tilgang til språket

Det er lett å ta noe for gitt
Du tenker kanskje ikke alltid over det, men språk betyr mye
Språk kan være begynnelsen på noe stort
Språk er lek
Språk er å forstå
Språk er å utforske
Språk er å oppdage
Språk er å uttrykke seg selv.
Å finne sin egen vei
Språk er å delta
Språk er minner
Språk samler oss, for språk er mer enn ord
Språk hjelper oss å mestre
Språk trøster og gir mot
Språket åpner for livslang læring
Å gi tilgang til språket er en av våre viktigste oppgaver.
Det vi gjør har betydning for hele livet.

«Språkløyper»

 

Tiltaksplan helsestasjon og barnehage

MÅL

TILTAK

TEGN PÅ GOD PRAKSIS

RESSURSER

Ansatte har god kunnskap om hvor barnet er i sin språkutvikling når det gjelder områder som blant annet språkforståelse, språklig bevissthet og ordproduksjon.

 

Fremme god språkutvikling hos barn i barnehagealder

Arbeid med språklig bevissthet gjennom å gi barna tilgang til litteratur og utforskende språklige aktiviteter

 

 

 

Ansatte legger til rette for gode språkarenaer og støtter barnets språklige utvikling der barnet er.

Barnehagebasert kompetanseutvikling

Engasjerte voksne

Språkleker på dagsplanen

Arbeid med språklig og fonologisk bevissthet

Bredt repertoar av sanger, rim og regler som hele huset bruker

Språksetting

Begrepsarbeid

Pedlex: Språkarbeid og utforskende skriving i barnehage. Iris Hansson Myran og Heidi Sandø

 

Språkløypeøkten «Konkreter og ordforråd» i barnehagene.

 

Språkløypeøkten «Barns språkutvikling»

 

Hefte: Språklig mangfold

NAFO: Flerspråklig arbeid i barnehagen

 

Rammeplanen for barnehager

 

Lek og hverdagssituasjoner danner grunnlaget for utforsking og samtaler med barn og mellom barn.

 

 

 

Tilrettelegginger av fysisk språkmiljø- ute og inne

Barselgruppe på biblioteket

Barnehagebesøk biblioteket

Samarbeid helsestasjon og biblioteket med fokus på økt leseglede, språkstimulering og å skape nettverk for barn og foresatte i kommunen

Åpen barnehage hver uke.

 

Bruk av fortellinger, høytlesing, dramatiseringer, eventyr, tekstskaping

Åpne og undrende samtaler

Voksne er gode språklige rollemodeller og deltar i barnas undring og initiativ.

Ansatte har særlig fokus på barn som strever med språket

 

 

Språkløypeøkt: Barns språkutvikling

Språkløypeøkt: Språk og lesing

 

Språkløypeøkten «Samtalen som arbeidsform»

 

Skrivesenterets ressurser til barnehage

 

 

 

Barn med språklige utfordringer fanges opp gjennom screening og observasjon, og følges opp så tidlig som mulig i utviklingsløpet.

 

Fremme god språkutvikling ved konsultasjoner på helsestasjonen

Observasjoner og screeninger danner grunnlag for tiltak ut fra barnets behov for hjelp

 

 

Foreldreveiledning på språk og begrepsutvikling fra 0 – 6 år gjennom helsekontroller på helsestasjonen og samtaler i barnehagen.

 

Informasjonsflyt mellom helsestasjon og barnehage etter samtykke fra foresatte.

 

 

Faste kontaktpersoner fra helsestasjonen til barnehagene

 

Skrivedans i samarbeid med ergo- og fysioterapeut

Intern kompetanseutvikling ut i fra behov hos helsestasjonen på områdene språk og læringsmiljø, med særlig fokus på Sats 2 og Språk 4.

 

Språkløypepakken: Språkvansker

God informasjonsflyt mellom barnehage og skole der barns språkutvikling og kompetanse er i fokus for å hindre brudd i utviklingsløpet.

Årlig samling for pedagoger i barnehage + pedagoger på 1. trinn

BRO- samlinger/sonemøter

Overføringssamtaler

Et praktisk og faglig samarbeid mellom barnehage og skole.

Årshjul for overgang mellom barnehage og skoleutarbeidet av den enkelte sonen.

 

Språkløypeøkten «Overgangspakken»

 

Link til overgangsfolder/rutine

Tiltaksplan 1.–4. trinn

MÅL

TILTAK

 TEGN PÅ GOD PRAKSIS

RESSURSER

Lærere på første trinn har god kunnskap om hvor barnet er i sin språkutvikling ved skolestart når det gjelder områder som språkforståelse, språklig bevissthet og ordproduksjon

Årlig samling for pedagoger i barnehage + pedagoger på 1. trinn (mai)

BRO- overføringssamtaler

Personale med kompetanse på barns språkutvikling

God kultur for deling innad og på tvers av virksomhetene

Pedagoger i barnehage møter 1. trinnslærerne i overgangsmøter

Språkløypeøkter

 

Lesesenteret

Skrivesenteret

Link til Overgangsfolder/rutiner

Alle skoler har felles begynneropplæring i lesing og skriving

 

Rask tilgang til bokstaver slik at elevene kan bruke dem i egen lesing og skriving.

Arbeid med automatisering av bokstav-lydkombinasjon (grafem-fonemkombinasjon), lesestrategier (fonologisk og ortografisk lesing) og leseforståelse

 

Funksjonell skriving i de første skoleårene (FUS)

Arbeid med språklig bevissthet gjennom å gi barna tilgang til litteratur og utforskende språklige aktiviteter

Språkleker som følger barns naturlige språkutvikling, fra talespråk til skriftspråk

 

Praktisk og variert bokstavinnlæring

Digital lesing og skriving

Språkløypepakken

Fagfilm om språk, språklig bevissthet og tidlig skriving i overgangen fra barnehage til skole

 

Veiledning fra UH-sektoren i FUS-prosjektet

Alle lærere er lese- og skrivelærere

 

 

Funksjonell språkopplæring der en bruker språket til å skape mening i ulike kontekster, og der språket inngår i en sammenheng og har et formål

 

Trinnet samarbeider på tvers av fag om lese- og skriveopplæringen

 

Drøfte internt hvordan en god lese- og skrivelærer arbeider i faget sitt

 

Digitalisering- digital lesing og skriving

Tenkeskriving

Læringspartnere som metode

Rammer for skriving

Tverrfaglig, temabasert undervisning.

Høytlesing

Bruk av autentiske tekster i undervisningen

Lesebestillinger

Lære å lese - Lese for å lære

Lære å skrive - Skrive for å lære

Språkløypeøkter

 

 

Skrivestien

 

Bibliotekbesøk på 2. trinn der alle får eget lånekort, lærer om bibliotek og får tilbud om lesestund

Alle lærere arbeider systematisk med begrep og begrepsforståelse

Systematisk arbeid med ord og begrepsforståelse i alle fag og gjennom hele skoleløpet

 

Strukturert begrepsinnlæring

Innhold, bruk og form vektlegges når nye begreper læres

 

Samtale om begreper og innhold i aktuelle tekster

Språkløypepakken

 

Hefte: Strukturert begrepslæring

 

Apper for bruk i språk og begrepstrening

Tidlig innsats på 1.-4. trinn, jmfr § 1-4 i Opplæringslova

Veiledning fra ressursteam på skolen

 

Systematisk oppfølging av resultater etter nasjonale kartleggingsprøver

Systemrettede tiltak til alle elever og individuelle tiltak til enkeltelever.

Språkløypepakken «Kartlegging av leseferdighet». Inneholder 3 økter.

Tempolex

LOGOS

Tiltaksplan 5.–10. trinn

MÅL

TILTAK

TEGN PÅ GOD PRAKSIS

RESSURSER

Alle lærere vet hva god lese- og skriveopplæring i sitt fag er, og tar i bruk dette i egen undervisning.

Funksjonell språkopplæring der en bruker språket til å skape mening i ulike kontekster, og der språket inngår i en sammenheng og har et formål

 

Trinnet samarbeider på tvers av fag om lese- og skriveopplæringen

 

Drøfte internt hvordan en god lese- og skrivelærer arbeider i faget sitt  

 

Digitalisering- digital lesing og skriving

 

Refleksjon

Tenkeskriving

Bruk av Blogg og Vlogg

Biblioteket

Læringspartnere som metode

Rammer for skriving

Tverrfaglig, temabasert undervisning.

Høytlesing

Bruk av autentiske tekster i undervisningen

Lesebestillinger

Lære å lese - Lese for å lære

Lære å skrive - Skrive for å lære

Språkløypeøkter

 

Rammer for skriving

 

Modulplaner

 

Læringsstøttende prøve på Udir:

  • «Leseforståelse, 6. trinn».

 

Apropos skriving

Cappelen Damm

Alle lærere arbeider systematisk med begrep og begrepsforståelse.

 

 

Systematisk arbeid med ord og begrepsforståelse gjennom hele skoleløpet

 

Strukturert begrepsinnlæring

Innhold, bruk og form vektlegges når nye begreper læres

 

Rike og varierte oppgaver.

Vekt på generelle, akademiske begreper

Modulplaner

Språkløypepakken

Hefte: Strukturert begrepslæring

 

Læringsstøttende prøve på Udir:

  • «Vokabularprøve, 6. trinn».

 

Link til Henning Fjørtofts bok

Skolen følger opp resultatene etter nasjonale prøver i lesing

Systematisk oppfølging av nasjonale prøver- resultater, tiltak og evalueringer

Conexus engage

Alle lærere er kjent med hensikt, form og tiltak knyttet til nasjonale prøver

Samarbeid mellom skolene  oppfølgingsarbeidet

Felles kommunalt system for gjennomføring og oppfølging av nasjonale prøver

Ressursteam

Tempolex

LOGOS

 

Veiledningsmateriell på https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/