English A A A A A
Ordsky STOLT

Velkommen til STOLT

Spesialtilpasset opplæringstilbud

Om STOLT

Elevene på STOLT er elever ved Sveberg skole, og tilknyttet trinn på lik linje med alle andre på skolen. De deltar i deler av den ordinære undervisningen. Ellers vil opplæringstilbudet være individuelt tilpasset den enkelte elevs utviklingsnivå og forutsetninger. Målene vi jobber mot rettes inn mot følgende utviklingsområder:

Praktiske ferdigheter
Kommunikasjon
Nærhet og samhørighet
Verdsatte sosiale roller
Egenomsorg

Et overordnet mål et at elevene ved STOLT skal oppleve god livskvalitet, trivsel og glede i hverdagen. Vi ønsker å tilby elevene et variert aktivitetstilbud hvor de opplever mestring og utvikling uansett utviklingsnivå.

Eksempel på aktiviteter i hverdagen er:

  • Bruk av sanserom/sansestimuli

  • Musikkstund

  • Bassengtrening

  • Terapiridning

  • Fysioterapi

  • Hverdagsaktiviteter

  • Aktivitetsrom for motorisk trening

  • Massasje

  • Kognitiv trening med fokus på grunnleggende ferdigheter

Grunnet ulike diagnoser har elevene individuelle behov for medisinsk oppfølging. Vi har pr i dag ansatt sykepleiere, spesialpedagoger og miljøveiledere.

Vi har ellers et tett samarbeid med både PPT, fysioterapeut, ergoterapeut og ulike spesialisttjenester som St. Olavs avd. Tronsletten og Statped. I forbindelse med oppstart av avdelingen har vi hatt god veiledning fra Melhus sansesenter.

Målgruppe

Målgruppen for STOLT er elever med store og sammensatte hjelpebehov i grunnskolen. Elevene har kognitive og fysiske funksjonsvariasjoner som medfører behov for et spesialtilpasset opplæringstilbud.

Kriterier for inntak / beskrivelse av målgruppe

Tilbudet er for barn/unge med store, omfattende og sammensatte funksjonsvariasjoner innenfor området store generelle lærevansker.

Ved vurdering for inntak må eleven ha omfattende vansker innenfor samtlige av disse kriteriene:

1.   Mangelfull utvikling av sosiale, emosjonelle og kognitive ferdigheter.

2.   Svært mangelfull utvikling av motoriske og fysiske ferdigheter.

3.   Begrensede atferds og kommunikasjonsferdigheter.

4.   Ha et antatt behov for livslang oppfølging (habilitering).

5.   Tilleggsvansker, for eksempel epilepsi, CP, nedsatt hørsel, syn, andre omfattende funksjonsnedsettelser og somatiske diagnoser.

Tilbudene er organisert som gruppetilbud og det er derfor en forutsetning at eleven kan nyttiggjøre seg et tilbud hvor opplæringen foregår i et fellesskap med andre elever. Med bakgrunn i kriteriene vil det bli foretatt en helhetlig vurdering av elevens behov for plass.

Les om oss i media:
Adressa 28.05.20


Her kan du se noen bilder fra det vi har å tilby elevene

Ballbasseng:

ballbasseng.png

Sanserom:sanserom.png

Aktivitet og trening:

aktivitet.png

Svært god tilrettelegging for målgruppens fysiske hjelpebehov:

målgruppe.pngmålgruppe2.png

målgruppe3.jpgmålgruppe4.jpg

Nytt læringsmateriell:

ped.png 

ped3.png

ped2.png