English A A A A A
Ordsky STOLT

Velkommen til STOLT - spesialtilpasset opplæringstilbud

Om STOLT

Elevene på STOLT er elever ved Sveberg skole, og tilknyttet trinn på lik linje med alle andre på skolen. De deltar i deler av den ordinære undervisningen. Ellers vil opplæringstilbudet være individuelt tilpasset den enkelte elevs utviklingsnivå og forutsetninger. Målene vi jobber mot rettes inn mot følgende utviklingsområder:

Praktiske ferdigheter

 • kommunikasjon
 • nærhet og samhørighet
 • verdsatte sosiale roller
 • egenomsorg

Et overordnet mål et at elevene ved STOLT skal oppleve god livskvalitet, trivsel og glede i hverdagen. Vi ønsker å tilby elevene et variert aktivitetstilbud hvor de opplever mestring og utvikling uansett utviklingsnivå.

Eksempel på aktiviteter i hverdagen er:

 • bruk av sanserom/sansestimuli

 • musikkstund

 • bassengtrening

 • terapiridning

 • fysioterapi

 • hverdagsaktiviteter

 • aktivitetsrom for motorisk trening

 • massasje

 • kognitiv trening med fokus på grunnleggende ferdigheter

Grunnet ulike diagnoser har elevene individuelle behov for medisinsk oppfølging. Vi har pr i dag ansatt sykepleiere, spesialpedagoger og miljøveiledere. Selve bygget er svært godt tilrettelagt for målgruppens fysiske hjelpebehov:

Vi har ellers et tett samarbeid med både PPT, fysioterapeut, ergoterapeut og ulike spesialisttjenester som St. Olavs avdeling Tronsletten og Statped. I forbindelse med oppstart av avdelingen har vi hatt god veiledning fra Melhus sansesenter.

Målgruppe

Målgruppen for STOLT er elever med store og sammensatte hjelpebehov i grunnskolen. Elevene har kognitive og fysiske funksjonsvariasjoner som medfører behov for et spesialtilpasset opplæringstilbud.

Kriterier for opptak/beskrivelse av målgruppe

Tilbudet er for barn/unge med store, omfattende og sammensatte funksjonsvariasjoner innenfor området store generelle lærevansker.

Ved vurdering for opptak må eleven ha omfattende vansker innenfor ett eller flere av disse kriteriene:

1.   Mangelfull utvikling av sosiale, emosjonelle og kognitive ferdigheter.

2.   Svært mangelfull utvikling av motoriske og fysiske ferdigheter.

3.   Begrensede atferds og kommunikasjonsferdigheter.

4.   Ha et antatt behov for livslang oppfølging (habilitering).

5.   Tilleggsvansker, for eksempel epilepsi, CP, nedsatt hørsel, syn, andre omfattende funksjonsnedsettelser og somatiske diagnoser.

Tilbudet er organisert som gruppetilbud og det er derfor en forutsetning at eleven kan nyttiggjøre seg et tilbud hvor opplæringen foregår i et fellesskap med andre elever. Hensyn til elever som allerede har skoleplass ved STOLT må derfor vektlegges. 

Med bakgrunn i kriteriene vil det bli foretatt en helhetlig vurdering av elevens behov for plass. Det er løpende opptak til skoleplass ved STOLT og vurderingene gjøres av et eget inntaktsteam. Dette teamet består av Rektor og avdelingsleder ved Sveberg skole, sammen med en representant fra PPT  og en representant fra BFT i Malvik kommune. 

Ved spørsmål om skoleplass ved STOLT, ta kontakt med avdelingsleder Matz Ulstad på telefon 934 07 888 eller e-post, matz.ulstad@malvik.kommune.no.

For at inntaksteamet skal kunne gjøre en vurdering av opptak er i første omgang følgende opplysninger nødvendige:

 • Navn, adresse og personummer.
 • Beskrivelse av eleven med tanke på faglig nivå, sosial fungering, ADL-ferdigheter og motoriske ferdigheter.
 • Medisinske forhold og diagnoser.
 • Hjelpemidler som skal benyttes i skolen.
 • Kommunikasjon / alternativ kommunikasjon.
 • Saksbehandler i PPT
 • Andre instanser som har utredet eleven.
 • Siste enkeltvedtak og IOP.
 • Ny sakkyundig vurdering.
 • Eventuelle andre opplysninger.

Les om oss i media:

Artikkel i Adresseavisen 28. mai 2020.

Artikkel i Bladet 2. juli 2020.


Her kan du se noen bilder av det vi har å tilby elevene.

Ballbasseng:

ballbasseng.png

Sanserom:sanserom.png

Aktivitet og trening:

aktivitet.png

Svært god tilrettelegging for målgruppens fysiske hjelpebehov:

målgruppe.pngmålgruppe2.png

målgruppe3.jpgmålgruppe4.jpg

Nytt læringsmateriell:

ped.png 

ped3.png

ped2.png