English A A A A A
illustrasjon til stille sone. Skoglandskap

illustrasjon til stille sone. Skoglandskap

Stille soner

Generelt

Stillhet og ro er et behov for mange mennesker. I byer og tettsteder med voksende trafikk,  kan dette være vanskelig å oppnå. I økende grad søker en derfor nå å etablere stille soner i nærheten av der folk oppholder seg, slik at en kan «stikke seg vekk» noen øyeblikk og ta seg igjen. Støy medfører stress, og stille soner demper stressnivået effektivt. Definisjonen på en stille sone, er et område hvor en ikke skal utsettes for støynivå over 50-55 dBA. Vedtar en å etablere hensynssone «stille sone» i arealplanen, har en samtidig lagt føringer for støynivået på virksomheter som ligger inntil den stille sonen. Oslo har vært først ute blant byene i Norge med å vedta stille soner.

Status

Malvik har rikelig tilgang på markaområder med stillhet og ro, og i LEV VEL-undersøkelsen angir 55% at de er fornøyd eller svært fornøyd med tilgjengeligheten til stille områder. 19% er lite fornøyd eller ikke fornøyd. Med økende trafikk pr. bil, jernbane og fly skal en være oppmerksom på utviklingen.

Malvikmarka er nok den sonen folk flest benytter seg av for å oppnå stillhet og ro. Med innregulering av næringsarealer i marka, skal en være bevisst på hvilket støynivå en tillater på disse arealene inn mot viktige turdrag i marka.

Utfordringer

  • Kommunen har ikke definert stille soner som hensynssoner i arealplanen

Referanser

Stille soner

lokal kunnskap