Spillemidler

Spillemidlene er overskuddet fra spillene til Norsk Tipping. I 2009 utgjorde dette 3,4 milliarder kroner, som ble fordelt mellom idrett, kultur og humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner. 1 558 millioner gikk til idrett i 2009.

Hvem kan søke? Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

For andre sammenslutninger må vedtektene forhåndsgodkjennes av Kultur- og kirkedepartementet. Det vil bli tillagt vekt om idretten og/eller det offentlige er med på eiersiden. For andelslag og akseselskap må vedtektene inneholde bestemmelser som sikrer idretten og/eller det offentlige kontroll med eierforhold og drift.

Det er et grunnleggende prinsipp at støtte i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.

Hva kan det søkes om tilskudd til? Det kan søkes om tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt kommersielle interesser.

Hvor mye kan det søkes om? Hovedregel er at det kan søkes om tilskudd med inntil 1/3 av anleggets godkjente kostnad opp til et maksimumsbeløp, som for tiden er kr 700 000. Nedre grense for godkjent kostnad ved beregning av tilskudd er pr. 2006 kr 150 000.

For enkelte anleggstyper hvor kostnadsnivået erfaringsmessig ligger så høyt at søknadsbeløpet kommer over kr 700 000, fastsettes det hvert år maksimale tilskuddsbeløp

Søknadsfrist er 1. oktober hvert år til Malvik kommune. Det søkes via idrettsanlegg.no. Søknadene behandles i formannskapet og sendes videre til fylkeskommunen innen 15. januar. Det er fylkeskommunen som fordeler de tildelte beløp og underretter søkere om resultatet innen 1. juli.

Tips en venn Skriv ut