English A A A A A

Sosiallærer

Sosiallærer følger opp elever som trenger det i kortere eller lengre perioder - fungerer som "tenkeboks" i alt fra enkeltsamtaler til faste avtaler. Sosiallærer samarbeider med ulike etater i elev- og elevmiljøsaker av sosialpedagogisk art. Dette kan være skolehelsetjenesten, BUP, barnevern eller politiet.

Elever, foreldre, lærere eller andre kan ta kontakt.

Det er mulig å ta kontakt dersom man trenger å drøfte enkeltepisoder - eller saker som har med det sosiale miljøet å gjøre.

Sosiallærer på skolen er Gunvor Asbøll.

Direktenummer i skoletiden 73 97 24 86.

e-post: gunvor.asboll@malvik.kommune.no