English A A A A A

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage 2020/2021

Nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetaling i barnehage. NB! Søknadsfristen er i år utsatt til 15. juni. 

Fra 1. januar 2020 er maksprisen på en barnehageplass kr 3 135 kroner per måned. Foreldrebetaling skal utgjøre maksimalt 6 % av husholdningens inntekt for en barnehageplass.

Det gis ikke moderasjon på kostutgifter.

 • Redusert foreldrebetaling: Fra og med 1. august 2020 vil en husholdning med inntekt lavere enn 574 750 kroner per år, gi rett til redusert foreldrebetaling.
 • 20 timer gratis kjernetid per uke for 2-, 3-, 4- og 5 åringer: Fra og med 1. august 2020 vil en husholdning med lavere inntekt enn 566 100 kroner per år, gi rett til 20 timer gratis kjernetid.
 • Søskenmoderasjon: Dersom det er flere barn i husholdningen, skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. For barn nummer to skal det betales 70% av det husholdningen betaler for det første barnet, og for barn nummer tre eller flere, skal det betales 50% av det den betaler for det første barnet. Det skal ikke søkes om søskenmoderasjon dersom alle barna har barnehageplass i Malvik. Dette registreres automatisk i våre systemer.

Dersom barn har plass i en annen kommune og har rett på søskenmoderasjon, er det den private barnehagen som skal gi søskenmoderasjon. Den private barnehagen får dette refundert fra Malvik kommune.

Her kan du søke

Ordningene er søknadsbasert og det må søkes for hvert barnehageår.

 • For søknader før 15. juni, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Dersom søker er samboer uten felles barn, må søker opplyse i søknaden om hvem som omfattes av husholdningen.
 • Beregningsgrunnlaget er husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt.
 • Foresatt som søker, må bo på samme folkeregistrerte adresse som barnet. Det er den kommunen barnet er folkeregistrert i, det skal søkes til.

Foresatte kan søke endring i vedtak underveis i barnehageåret, dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten og/eller i familiesituasjonen. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Søknad om reduksjon i foreldrebetaling gjøres elektronisk

Dokumentasjon

 • Skattemelding 2019 sender du til

  Malvik kommune, virksomhet barnehage
  Postboks 140
  7551 HOMMELVIK
   
 • Dersom søkers husholdning ikke har skatteopplysninger for det siste året, kan kommunen be søker om annen dokumentasjon på husholdningens person- og kapitalinntekter. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver for de 4 siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV eller lignende.