English A A A A A

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage

Nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetaling i barnehage.

Fra 1. august 2022 er maksprisen på en barnehageplass kr 3 050 kroner per måned. Foreldrebetaling skal utgjøre maksimalt 6 prosent av husholdningens inntekt for en barnehageplass.

Det gis ikke moderasjon på kostutgifter.

  • Redusert foreldrebetaling: Fra og med 1. august 2022 vil en husholdning med inntekt lavere enn 559 167 kroner per år, gi rett til redusert foreldrebetaling.
  • 20 timer gratis kjernetid per uke for 2-, 3-, 4- og 5-åringer: Fra og med 1. august 2022 vil en husholdning med lavere inntekt enn 598 825 kroner per år, gi rett til 20 timer gratis kjernetid.
  • Søskenmoderasjon: Dersom det er flere barn i husholdningen, skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. For barn nummer to skal det betales 70 prosent av det husholdningen betaler for det første barnet, og for barn nummer tre eller flere, skal det betales 50 prosent av det den betaler for det første barnet. Det skal ikke søkes om søskenmoderasjon dersom alle barna har barnehageplass i Malvik. Dette registreres automatisk i våre systemer.

Kommunen skal gi foreldre minumum 30 prosent reduksjon i foreldrebetaling for barn nummer to, og minimum 50 prosent reduksjon i foreldrebetaling for barn nummer tre eller flere barn dersom søsknene bor fast sammen, og går i barnehage i samme kommune.

Reduksjon i foreldrebetalingen som følge av søskenmoderasjon beregnes av foreldrebetalingen i den barnehage det aktuelle barnet har plass. Foreldrebetalingen begrenses oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling, i henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehager, § 1 første ledd, og eventuell redusert foreldrebetaling ved lav inntekt, § 3b.

Her kan du søke

Ordningene er søknadsbasert og det må søkes for hvert barnehageår.

  • For søknader før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.
  • Vi ønsker at du helst søker før 1. juni, for at vi skal rekke å behandle søknadene før barnehageåret starter.
  • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Dersom søker er samboer uten felles barn, må søker opplyse i søknaden om hvem som omfattes av husholdningen.
  • Beregningsgrunnlaget er husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt.
  • Foresatt som søker, må bo på samme folkeregistrerte adresse som barnet. Det er den kommunen barnet er folkeregistrert i, det skal søkes til.
  • Søknaden er ikke fullstendig, før all dokumentasjon er vedlagt.

Foresatte kan søke endring i vedtak underveis i barnehageåret, dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten og/eller i familiesituasjonen. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

 

Her kan du søke redusert foreldrebetaling.

Dokumentasjon

Skattemeldingen til foresatte, sender du sammen med søknaden.

Du kan også ettersende dokumentasjon her, eller til

Malvik kommune, virksomhet barnehage
Postboks 140
7551 HOMMELVIK
 

Dersom søkers husholdning ikke har skatteopplysninger for det siste året, skal søker sende annen dokumentasjon på husholdningens person- og kapitalinntekter. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver for de fire siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV eller lignende.