English A A A A A
Busskilt

Skoleskyss

Malvik kommune har til enhver tid elever som av ulike grunner har rett til skoleskyss. Kommunen ønsker med dette å veilede og gi informasjon til innbyggerne om regelverk og rutiner knyttet til skoleskyss.

Når har en elev rett til skoleskyss?

En elev har rett til gratis skoleskyss når eleven

 • går i 1. trinn og har over 2 km lang skolevei
 • går i 2.-10. trinn og har over 4 km lang skolevei
 • har delt bosted og innfrir avstandskravet
 • har varig eller midlertidig funksjonshemming
 • har særlig farlig eller vanskelig vei til skolen

Hvem har ansvaret for skoleskyss?

Ansvaret for skoleskyss er delt mellom kommunen og fylkeskommunen, alt etter hvilket grunnlag det innvilges skyss etter.

Fylkeskommunen har ansvaret for skoleskyss til elever med lang skolevei, samt varig eller midlertidig funksjonshemming.

Kommunen har ansvaret for skoleskyss til elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei, men som ikke innfrir avstandskravet.

Skysselskapet AtB har ansvaret for den daglige organiseringen og utførelsen av skyssen.

Hvordan finne ut om eleven har rett til skoleskyss?

For å finne ut om eleven kan ha rett til skoleskyss på grunn av lang skolevei, kan du bruke fylkeskommunens verktøy for måling av avstand mellom hjem og skole.

Hvordan søker du om skoleskyss?

Lang skolevei

Elever som oppfyller avstandskravet, kan søke om skoleskyss på grunn av lang skolevei ved å bruke søknadsskjema. Her finner du søknadsskjema på fylkeskommunens nettsider.

Søknadsskjemaet leveres/sendes til skolen.

Skoleskyss innvilges i utgangspunktet for ett år om gangen. Dersom det ikke skjer endringer i elevens bosted, vil det imidlertid ikke være nødvendig å levere søknadsskjema hvert år. Saksbehandlingen forenkles ved at elevens busskort aktiveres av skolen ved nytt skoleår. Her er det imidlertid viktig å være oppmerksom på at avstandskravet øker fra 2 til 4 km fra 1. til 2. trinn. Dersom eleven endrer bosted, må det leveres ny søknad.

Særlig farlig eller vanskelig skolevei

Her finner du digitalt søknadsskjema om skoleskyss på grunnlag av særlig farlig eller vanskelig skolevei.

Det er kommunen som behandler søknaden og avgjør om skoleveien er særlig farlig eller vanskelig. Om veien er særlig farlig eller vanskelig skal vurderes både opp mot den enkelte eleven og veien i seg selv. Skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei innvilges for ett år om gangen. Retten til skyss kan falle bort dersom forhold ved veien og/eller eleven endrer seg, for eksempler ved at eleven blir eldre eller at trafikkforholdene bedrer seg.

Delt bosted

Elever som har delt bosted kan få dekket skoleskyss om avstandskrav innfris. I tillegg til ordinært søknadsskjema om skyss på grunn av avstand, skal skjema for registrering av botidsfordeling ligge ved søknaden. Her finner du skjema på Trøndelag fylkes nettsider. Alternativt kan det legges ved en samværsavtale som viser en fast og forutsigbar plan. Ved endringer i samvær og adresse må det leveres ny søknad.

Skoleskyss deler av året

Elever kan innvilges skoleskyss deler av året. Elever som har vinterskyss har dette i perioden fra 1. november til 31. mars.

Gangavstand til/fra holdeplass

Det vil kunne kreves at eleven går fram til nærmeste holdeplass/oppsamlingsplass innenfor en rimelig gangavstand. I retningslinjene for skoleskyss i Trøndelag er følgende norm for gangavstand lagt til grunn:

 • 1.trinn – 1 km
 • 2. og 3. trinn – 1,5 km
 • 4.-7. trinn – 2 km
 • 8.-10. trinn – 3 km

Ved gangavstand ut over dette, eller dersom helt spesielle forhold tilsier det, kan elever få innvilget tilknytningsskyss fra bosted til holdeplass.

Busskort

Busskort utleveres av skolen, og skal være med hver gang eleven reiser.

Busskortet er et verdikort, og tapte kort må meldes fra til skolen. Foreldre med elever på 5.-10.trinn må påregne seg utgiften med å få utstedt nytt busskort.

Klageadgang

Et vedtak på skoleskyss i grunnskolen kan etter forvaltningslovens § 28 påklages. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunktet søker har mottatt vedtaket. Kopi av vedtaket og skriftlig begrunnet klage sendes til den instansen som har fattet vedtaket.

Dersom opplysninger i klagen ikke gir grunn til å endre vedtaket oversendes klagen til Statsforvalteren i Trøndelag, som fatter endelig vedtak i saken.

Foreldreansvar i skoleskyssen

 • Foreldre/foresatte har ansvar for at egne barn forberedes og trenes på å klare egen skolevei så sikkert som mulig. Det kan bl.a. innebære at elever må følges til holdeplass/stoppested for den tid som er nødvendig for at de skal mestre skoleveien på egenhånd.
 • Foreldre/foresatte har ansvar for at eleven lærer bruk og ivaretakelse av sitt personlige reisebevis og bruk av setebelte i bussen.
 • Foreldre/foresatte har også et ansvar for at eleven forberedes og trenes på bussbytte der det er aktuelt. Det forutsettes at foresatte utstyrer elevene med nødvendige hjelpemidler, for eksempel refleksvest, hodelykt med mer.

Vil du lese mer?