English A A A A A
Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

Skolene åpner for alle elever i løpet av uke 20

Grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Det forutsettes at de følger kravene til smittevern, slo regjeringen fast torsdag 7. mai. Skolene vil bruke noe ulik tid på å forberede skolestart. Det vil være ulike oppstartsdatoer i malvikskolene, dette grunnet utfordringer når det kommer til areal, renhold og skoleskyss. Alle elevene vil være tilbake på skolen innen fredag 15. mai. 

Alle skolene vil gi informasjon til sine tilhørende foresatte  i løpet av fredag 08. mai. Avklaringer rundt åpning av haller og utleie lokaler vil komme når Malvik kommune har avdekket og vurdert arealbehovet ved skolene.

De reviderte smitteveilederne gir råd om ulike kontaktreduserende tiltak. Disse rådene varierer avhenging av hvilken alder elevene har. For de yngste elevene er det viktigere med faste grupper, mens for de eldste elevene er det viktigere at de holder en meters avstand til andre.

Fakta om videre gjenåpning fra 11. mai

Grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20, under forutsetning av at de følger kravene til smittevern.

  • Smittevernveilederne for barnehager og skolene er revidert. 
  • Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet følger nøye med på smittesituasjonen for barn og unge, og hvilken effekt gjenåpningen av barnehager og skoler har. De følger også internasjonal forskning. Den samlede kunnskapen viser ifølge Folkehelseinstituttet at barn i liten grad blir syke av koronaviruset og at de ikke spiller en stor rolle i smittespredningen.
  • Smitten er lav blant barn i Sverige også, der barnehager og grunnskoler har vært åpne hele tiden.
  • Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for alle studenter som er avhengig av tilgang til øvingslokaler, laboratorier og ferdighetsrom for å holde progresjonen sin.
  • Voksenopplæringen og opplæring etter ordningene i introduksjonsloven for flyktninger kan også åpne i uke 20.
  • Folkehøyskoler holdes stengt ut skoleåret, med unntak av kortkursene.

Om kontaktreduserende tiltak:

  • To måter å oppnå dette på: enten avstand mellom personer (1 meters kravet) eller å redusere antall nærkontakter gjennom organisering i mindre grupper (kohorter).
  • For de minste barna er det vanskelig å gjennomføre krav om en meters avstand. Derfor er organisering i grupper det viktigste kontaktreduserende tiltaket.
  • Kohortinndelingen tar fremdeles utgangspunkt i bemanningsnorm og norm for lærertetthet, men veilederne åpner for en noe større fleksibilitet i gruppestørrelse avhengig av lokale forhold (størrelse på lokaler og elever/barns alder og forutsetninger)
  • På ungdomstrinn og videregående er det viktigste kontaktreduserende tiltaket kravet til avstand (1 meter).