English A A A A A

Aktuelt

Sosiallærer

Sosiallærer følger opp elever som trenger det i kortere eller lengre perioder - fungerer som "tenkeboks" i alt fra enkeltsamtaler til faste avtaler. Sosiallærer samarbeider med ulike etater i elev- og elevmiljøsaker av sosialpedagogisk art. Dette kan være skolehelsetjenesten, BUP, barnevern eller politiet.

Elever, foreldre, lærere eller andre kan ta kontakt.

Det er mulig å ta kontakt dersom man trenger å drøfte enkeltepisoder - eller saker som har med det sosiale miljøet å gjøre.

Sosiallærer på skolen er Gunvor Asbøll.

Direktenummer i skoletiden 73 97 24 86.

e-post: gunvor.asboll@malvik.kommune.no

samarbeid

Vikhammer ungdomsskoles ordensreglement

For at Vikhammer ungdomsskole skal være et godt sted å være og et godt sted å lære, er det en del grunnleggende regler alle må følge. Det er også viktig å kjenne til ordensreglementet med tanke på at det er dette som legges til grunn når karakterer i orden og oppførsel settes. Ordensreglement vedtatt i skolens samarbeidsutvalg. Ordensreglementet finner du her. Ordensreglementet skal også angi konsekvenser ved brudd på reglene. Dette har vi formet som en konsekvenstrapp.

Skolemiljø

 

Malvik kommunes strategi og handlingsplan mot mobbing

Elevenes skolemiljø, med informasjon om bl.a. §9a i opplæringsloven