English A A A A A

Å begynne i SFO

Malvik kommune gir tilbud om skolefritidsordning ved alle kommunens barneskoler. Alle elever fra 1. til og med 4. trinn kan melde seg som bruker av SFO- tilbudet ved den skolen de tilhører. SFO har åpent før og etter skoletid mellom 07.00 og 16.45.

SFO er en del av barnas fritid. Barna skal selv få være med på å forvalte den tiden de er på SFO, slik at de får oppleve den grunnleggende valgfriheten som ivaretar deres mulighet til å selv bli ansvarlig for egen utvikling. Dette må naturligvis skje innenfor trygge rammer, gjennom ulike tilbud av aktiviteter, grensesetting, normer og regler. Barna skal vite at en voksen alltid er tilgjengelig.

Hver skole har en base for SFO. I tillegg brukes skolens spesialrom og øvrige undervisningsarealer til leke- og oppholdsarena, samt skolens uteområde og nærmiljø. Barnas opplevelse av SFO bør være retningsgivende i forhold til innhold og kvalitet.

Det er foreslått reduksjon i betaling for SFO-plass for 1. klassingene, fra og med skoleåret 2022 – 2023. Forslaget skal opp i kommunestyret 30. mai. Her finner du mer informasjon om betalingssatser.

SFO - ny plass og endring av oppholdstid

For innbyggere i Malvik: Her kan du søke om ny plass eller endring av oppholdstid i SFO.

Er du ikke folkeregistrert i Malvik, men skal flytte hit? Da kan du søke om SFO-plass her

Mål for SFO

Malvik kommune har i sine vedtekter for skolefritidsordningen en felles målsetting:

"SFO skal gi barna tilsyn og omsorg, læring gjennom lek, allsidige aktiviteter og sosial læring i samspill med andre barn, personale, foreldre og nærmiljø."

Tilsyn og omsorg

Vi skal skape trygge omgivelser for barna gjennom å være tilgjengelig for dem, opptre lyttende og trøstende og gi tilbakemelding.

Lek og barnekultur

Målet er å skape et bredt og fritt aktivitetstilbud for barna, hvor frileken vektlegges, men hvor barna også har tilbud om voksenstyrte aktiviteter. Barna skal møte hverdagslige utfordringer som å ta ansvar for egne handlinger, aktivisere seg / kjede seg og kunne forholde seg til medgang og motgang.

Sosial læring

Vi skal gi barna opplevelsen av at de er del av et større fellesskap gjennom å lære dem grunnleggende sosiale ferdigheter som å samarbeide, inkludere andre i lek og aktivitet, bli mer selvstendige og kunne følge eksisterende normer og verdier i SFO- miljøet.

Faglig læring

SFO skal ut fra skolens satsingsområder og gjeldende læreplan, bidra til faglig læring der det er naturlig ut fra skolefritidsordningens hovedoppgave og de ansattes kompetanse.

Med lek og fritidsaktivitet som utgangspunkt kan SFO tenkes å bidra innenfor både skoleprosjekt, IKT, fysisk aktivitet samt mat og helse. Det understrekes likevel at hovedansvaret for å oppfylle læreplanmål og satsingsområder påhviler skolen. Fra høsten 2010 blir det i tillegg gitt tilbud om leksehjelp ved den enkelte SFO.

Foreldresamarbeid

Vi skal legge til rette for et godt foreldresamarbeid for å styrke barnets omsorgssituasjon i SFO.

Bruk av nærmiljøet

Skolens nærområder skal brukes aktivt i lek og læring på SFO.

Personalet i SFO

Hvordan SFO-medarbeiderne bekler sin rolle som voksen er den enkeltfaktoren som har størst betydning for innholdet i SFO.

Medarbeiderne består av:

 • rektor
 • SFO-leder
 • baseledere
 • fagarbeidere
 • assistenter
 • lærlinger

Rektor er overordnet pedagogisk og administrativ leder av SFO. SFO-leder har ansvaret for den daglige faglige virksomheten i SFO.

I Malvik kommune er deler av denne stillingen avsatt til administrative arbeidsoppgaver, den øvrige delen inngår som en del av bemanningen i SFO. Hovedoppgaven til SFO-leder er å tilrettelegge virksomheten slik at den drives i tråd med gjeldende lover, vedtekter og planer.

SFO ved Vikhammer skole og Saksvik skole gjennomfører forsøksvirksomhet ut 2013. I disse forsøkene er det inspektør ved 1.–4. trinn som innehar funksjonen som daglig leder for SFO. I tillegg er det opprettet funksjoner som baseansvarlige/aktivitetsledere.

SFO-medarbeiderne har ulike funksjoner med tanke på barna:

 • omsorg og tilsyn
 • tilrettelegge for lek, læring og utvikling i barnekulturen
 • rollemodell, en voksen barnet kan identifisere seg med

I Malvik kommune er bemanningsnormen 1 voksen per 15 tilstedeværende.

Samarbeid på skolen

I småskoletrinnet har barna 24 timer per uke (1. og 2. trinn) og 26 timer per uke (3. og 4. trinn) med undervisning. I tillegg tilbys skolefritidsordning før og etter skoletid. Undervisnings- og fritidsdel skal sammen utgjøre en helhetlig skolehverdag for barna. SFO-medarbeiderne har ukentlig felles samarbeidstid. Dette er et viktig ledd i kvalitetsutviklingsarbeidet i SFO. Ellers deltar personalet i SFO sammen med det øvrige personalet i skolens utviklingsarbeid på ulike nivå.

SFO-leder innehar en vesentlig rolle for samarbeid på skolen, ikke minst som kommunikasjonsbindeledd mellom skolens undervisningsdel og fritidsdel.

Foreldresamarbeid

Vi ønsker å gi barnet ditt et så godt skolefritidstilbud som mulig. Det er viktig med et godt og nært samarbeid mellom SFO og foresatte.
Her er forslag til foreldrenes bidrag for å skape en god omsorgssituasjon for barnet:

Det er viktig at foresatte sørger for:

 • at barnet til enhver tid har tilstrekkelig med skiftetøy, klær og fottøy tilpasset vær og føre.
 • oppfølging av barnets garderobeplass.
 • å gi SFO nødvendige opplysninger om barnet, for eksempel ved allergier, behov
 • for medisiner og andre spesielle behov.
 • å gjøre avtaler med SFO om gode bringe- og hentesituasjoner for barnet. Holde SFO ajourført ved endringer av disse og oppdatere telefonnummer hvor foreldrene kan nås.
 • å overholde SFOs åpningstider og regelen om maksimal oppholdstid i skole og SFO på 9 timer pr dag.
 • å lese og følge opp informasjon som sendes til hjemmet.
 • å delta i samtaler med SFO ved behov.

Likheter og ulikheter

Det er viktig at foreldre/foresatte sørger for:

 • at barnet til enhver tid har tilstrekkelig med skiftetøy, klær og fottøy tilpasset vær og føre.
 • oppfølging av barnets garderobeplass.
 • å gi SFO nødvendige opplysninger om barnet, for eksempel ved allergier, behov
 • for medisiner og andre spesielle behov.
 • å gjøre avtaler med SFO om gode bringe- og hentesituasjoner for barnet. Holde SFO ajourført ved endringer av disse og oppdatere telefonnummer hvor foreldrene kan nås.
 • å overholde SFOs åpningstider og regelen om maksimal oppholdstid i skole og SFO på ni timer pr dag.
 • å lese og følge opp informasjon som sendes til hjemmet.
 • å delta i samtaler med SFO ved behov.