English A A A A A
Illustrasjon skolebarn i en trapp

Illustrasjon skolebarn i en trapp

Skole og utdanning

Generelt

God helse og livskvalitet er en forutsetning for barn og unges utvikling, læring og mestring. Skolen er en viktig arena for å støtte og styrke foresatte og samfunnet i arbeidet med å bygge god helse hos barn og unge. Det helsefremmende arbeidet i skolen skal bidra til trivsel og mestring, godt læringsutbytte og til at elevene gjennomfører det 13-årige opplæringsløpet

 

Fysisk aktivitet, et trygt og inkluderende læringsmiljø og sunn mat i barnehage og skole er en forutsetning for god fysisk og sosial utvikling hos barn. Det er også med på å forebygge en rekke sykdommer og helseplager senere i livet. Fysisk inaktivitet i befolkningen er i ferd med å bli vår største helsetrussel. Alt tyder på at også barn er betydelig mindre fysisk aktive enn tidligere. Endret lekemønster og endret bruk av fritid, som resultat av et stort og voksende tilbud av ulike skjermaktiviteter, er sammen med økt motorisert transport viktige årsaker til dette.

Status

Skolene i Malvik har fokus på fysisk aktivitet gjennom deltakelse i Den Fysiske skolesekken, Trivselslederprogrammet og fast avsatt tid til fysisk aktivitet i løpet av skoledagen. En stor andel elever ved Hommelvikskolene har sikringsskyss til skolen. Dette gjelder elever fra Muruvik, Smiskaret, Grønberg og ungdomsskoleelever fra Sveberg. Det jobbes for at skoleskyss skal reduseres ved at det bygges trygge gang og sykkelveier til skolene.

 

Kvalitetsmelding for grunnskolen i Malvik gir oss oversikt over status læringsmiljø og læringsresultat i Malvik-skolen. Mobbetallene viser at det er nokså store variasjoner fra år til år, og også innad på hver skole. Tallene for 2014 var at 5% av elevene på 7. trinn hadde opplevd mobbing 2-3 ganger pr mnd. Tall for 10. trinn viste 2,8%. Det er igangsatt arbeid for å utarbeide felles kommunal strategi for forebygging og håndtering av mobbing. Dette arbeidet ferdigstilles våren 2016.

 

På spørsmål om støtte fra lærer, mestring, arbeidsro, kultur for å feile og lære av det, svarer Malvik-elevene mer positivt enn de vi sammenligner oss med. Dette gir signal om at elevene som svarte på elevundersøkelsen i 2014 opplevde en læringskultur som er helsefremmende.

 

Resultat på nasjonale prøver i lesing varierer sterkt fra år til år, og også innad mellom skolene. Andel lever på laveste nivå på 5. trinn var i 2015 24,8%. Resultatene på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk viser store variasjoner, og det er besluttet å utvikle felles kommunal språkplan for 0-16 år i 2016. Malvik kommune er Språkkommune 2016-2018 i regi av Utdanningsdirektoratet.

Frafall i videregående skole i Malvik er på landsnivå. Det er likevel for stort frafall i skolen, spesielt med tanke på at utdanningsnivå har innvirkning på senere inntekt og levekår.

Utfordringer

  • Resultat på nasjonale prøver i lesing varierer sterkt fra år til år, og også innad mellom skolene. Andel lever på laveste nivå på 5. trinn var i 2015 24,8%.
  • Andel elever som ikke gjennomfører videregående opplæring er stigende. Dette er bekymringsfullt, spesielt med tanke på at utdanningsnivå har innvirkning på senere inntekt og levekår.
  • En stor andel elever ved Hommelvikskolene har farlig skolevei og derfor sikringsskyss til skolen. Dette gjelder elever fra Muruvik, Smiskaret, Grønberg og ungdomsskoleelever fra Sveberg.
  • Fysisk inaktivitet er en stor helsetrussel. Nasjonale data tyder på at barn er mindre aktive i dag enn tidligere.
  • Elevundersøkelsen viser at andel elever som opplever å bli mobbet er for høyt og det varierer sterkt fra år til år og mellom skolene.